Mur għall-kontenut ewlieni

Tipi ta’ istituzzjonijiet u korpi

Stabbiliment u post

L-istruttura istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea hija unika u s-sistema tat-teħid tad-deċiżjonijiet tagħha qed tevolvi kontinwament. Is-7 istituzzjonijiet Ewropej, is-7 korpi tal-UE u aktar minn 30 aġenzija deċentralizzata huma mifruxa fl-UE kollha. Huma jaħdmu flimkien biex jindirizzaw l-interessi komuni tal-UE u tan-nies Ewropej. 

F’termini ta’ amministrazzjoni, hemm 20 aġenzija u organizzazzjoni oħra tal-UE li jwettqu funzjonijiet legali speċifiċi u 4 servizzi interistituzzjonali li jappoġġjaw l-istituzzjonijiet.

Dawn l-istabbilimenti kollha għandhom rwoli speċifiċi – mill-iżvilupp tal-liġijiet tal-UE u t-tfassil tal-politika sal-implimentazzjoni tal-politiki u l-ħidma fuq oqsma speċjalizzati, bħas-saħħa, il-mediċina, it-trasport u l-ambjent.

Hemm 4 istituzzjonijiet prinċipali tat-teħid tad-deċiżjonijiet li jmexxu l-amministrazzjoni tal-UE. Dawn l-istituzzjonijiet kollettivament jipprovdu lill-UE b’direzzjoni politika u għandhom rwoli differenti fil-proċess tat-tfassil tal-liġijiet: 

  • il-Parlament Ewropew (Brussell/Strasburgu/il-Lussemburgu)
  • il-Kunsill Ewropew (Brussell)
  • il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Brussell/il-Lussemburgu)
  • il-Kummissjoni Ewropea (Brussell/il-Lussemburgu/Rappreżentanzi fl-UE kollha) 

Xogħolhom huwa kkumplimentat minn istituzzjonijiet u korpi oħra, li jinkludu:

  • il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (il-Lussemburgu)
  • il-Bank Ċentrali Ewropew (Frankfurt)
  • il-Qorti tal-Awdituri (il-Lussemburgu)

 

L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE jikkooperaw b’mod estensiv man-network tal-aġenziji u l-organizzazzjonijiet tal-UE mal-Unjoni Ewropea kollha. Il-funzjoni primarja ta’ dawn il-korpi u l-aġenziji hija li jsarrfu l-politiki f’realtajiet fil-post.

Madwar 60,000 impjegat taċ-ċivil tal-UE u staff ieħor jaqdu lill-450 miljun Ewropew (u għadd kbir ta’ oħrajn madwar id-dinja). Dan huwa fil-fatt numru relattivament żgħir - il-Ministeru tal-Finanzi Franċiż għandu madwar 140,000 membru tal-istaff għal popolazzjoni ta’ 67 miljun ruħ biss.

Fatti u ċifri ewlenin

Istituzzjonijiet

Is-setgħat, ir-responsabbiltajiet u l-proċeduri tal-istituzzjonijiet tal-UE huma stabbiliti fit-trattati fundaturi tal-UE: it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (1957) u t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (1992). Aktar reċentement, it-Trattat ta’ Lisbona ( 2007) introduċa ċerti emendi u żidiet fil-kompetenzi tagħhom.  

L-4 istituzzjonijiet prinċipali tal-UE, bil-funzjonijiet distinti tagħhom, jaħdmu flimkien mill-qrib biex jistabbilixxu l-aġenda tal-UE u jagħtu bidu u jikkoordinaw it-tfassil tal-liġijiet tal-UE. 

B’mod ġenerali, il-Kunsill Ewropew ma jagħmilx liġijiet. Madankollu, hu jista’ taqbel dwar bidliet fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE. Ir-rwol ewlieni tiegħu huwa li jiddetermina d-direzzjoni politika tal-UE. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea jipproduċu l-politiki u l-liġijiet li japplikaw fl-UE kollha. Il-proċess li jsegwu jissejjaħ il-Proċedura Leġiżlattiva Ordinarja.

Fil-prinċipju, il-Kummissjoni tipproponi liġijiet ġodda, u l-Parlament u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jadottawhom. Il-pajjiżi membri mbagħad jimplimentawhom, u l-Kummissjoni tiżgura li l-liġijiet jiġu applikati kif suppost.

Korpi

Minbarra l-istituzzjonijiet, hemm għadd ta’ korpi li għandhom rwoli speċjalizzati biex jgħinu lill-UE twettaq il-kompiti tagħha. Xi korpi għandhom il-kompitu li jagħtu pariri lill-istituzzjonijiet (il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni); oħrajn jiżguraw li l-istituzzjonijiet jikkonformaw mar-regoli u l-proċeduri tal-UE (l-Ombudsman Ewropew, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data). Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna huwa korp tal-politika esterna li jappoġġja lill-UE fi kwistjonijiet tal-affarijiet barranin.

Servizzi interistituzzjonali

L-istituzzjonijiet tal-UE ħolqu 4 servizzi interistituzzjonali biex iservu u jappoġġjaw il-ħidma tal-istituzzjonijiet tal-UE, kif ukoll l-aġenziji u l-korpi tagħha. Kull wieħed minnhom għandu kompetenzi speċifiċi, li jkopru r-rekwiżiti essenzjali tal-istituzzjonijiet tal-UE, bħar-reklutaġġ, it-tagħlim u l-iżvilupp tal-istaff, l-IT u l-pubblikazzjoni. L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet ġie stabbilit fl-1969, filwaqt li l-uffiċċji l-oħra twaqqfu aktar reċentement – l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal fl-2003, l-Iskola Ewropea tal-Amministrazzjoni fl-2005 u l-Iskwadra ta' Rispons f'Emerġenza relatata mal-Kompjuters fl-2012.

Aġenziji deċentralizzati

Bħalissa hemm aktar minn 30 aġenzija deċentralizzata. Huma għandhom il-personalità ġuridika tagħhom, ġew stabbiliti għal żmien indeterminat u huma distinti mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni. 

L-aġenziji deċentralizzati jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE. Huma jappoġġjaw ukoll il-kooperazzjoni bejn l-UE u l-gvernijiet nazzjonali f'oqsma ta' politika importanti, billi jiġbru għarfien espert tekniku u speċjalizzat kemm mill-istituzzjonijiet tal-UE kif ukoll mill-awtoritajiet nazzjonali.

L-aġenziji deċentralizzati huma mifruxa fl-Ewropa kollha u jaħdmu fuq kwistjonijiet li jaffettwaw il-ħajja ta’ kuljum ta’ kważi 450 miljun persuna li jgħixu fl-UE. Eżempji jinkludu l-ikel, il-mediċina, il-ġustizzja, is-sikurezza tat-trasport, id-dipendenza fuq id-droga u l-ambjent.

Pereżempju:

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini hija aġenzija deċentralizzata, li tinsab f’Amsterdam. Hija ġiet stabbilita fl-1995 u taħdem biex tiżgura l-effikaċja u s-sikurezza tal-mediċini għall-bniedem u veterinarji madwar l-Ewropa. Tippromwovi wkoll ir-riċerka u l-innovazzjoni fl-iżvilupp tal-mediċini. Hija kkontribwixxiet b’mod sinifikanti għall-iżvilupp ta’ mediċini għat-tfal, rimedji għal mard rari, terapiji avvanzati, u mediċini erbali u veterinarji. Għandha wkoll rwol x’taqdi fl-indirizzar ta’ sfidi tas-saħħa pubblika bħall-AIDS, il-kanċer, l-Alzheimer’s, u d-dijabete. 

Ara l-aġenziji deċentralizzati kollha
Ara x-xogħol dwar il-mard virali tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini

1 FRAR 2022
Joint statement of the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission on decentralised agencies

 

Il-Politika estera u ta’ sigurtà komuni

L-UE waqqfet 3 aġenziji biex iwettqu kompiti tekniċi, xjentifiċi u ta’ ġestjoni definiti b’mod ċar ħafna. Il-missjoni ġenerali tat-3 aġenziji hija li tgħin lill-UE u lill-pajjiżi membri tagħha jimplimentaw il-politika estera u ta’ sigurtà komuni, inkluża l-politika ta’ sigurtà u ta’ difiża komuni, u aspetti oħra tal-azzjoni esterna tal-UE.

L-Aġenzija għad-Difiża tappoġġja l-iżvilupp tal-kapaċitajiet tad-difiża u l-kooperazzjoni militari bejn il-pajjiżi tal-UE. Hija tistimula r-riċerka u t-teknoloġija fil-qasam tad-difiża, issaħħaħ l-industrija Ewropea tad-difiża u taġixxi bħala interface militari fil-politiki tal-UE.

L-Istitut jipprovdi analiżijiet tal-kwistjonijiet tal-politika barranija ta’ sigurtà u difiża Huwa jipprovdi analiżi, jorganizza fora ta’ diskussjoni biex jgħin fil-formulazzjoni tal-politika tal-UE, u jikkontribwixxi għal dibattiti dwar l-istrateġija tas-sigurtà fl-Ewropa u barra minnha.

Iċ-Ċentru Satellitari jipprovdi prodotti u servizzi ta’ intelligenza ġeospazjali, primarjament billi janalizza data minn satelliti ta’ osservazzjoni tad-Dinja. Huwa jipprovdi lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet bi twissijiet bikrija ta’ kriżijiet potenzjali biex ikunu jistgħu jittieħdu miżuri diplomatiċi, ekonomiċi u umanitarji fi żmien xieraq.

Aġenziji Eżekuttivi

Il-Kummissjoni Ewropea waqqfet 6 aġenziji eżekuttivi għal perjodu limitat ta’ żmien biex jimmaniġġjaw kompiti speċifiċi assoċjati mal-programmi tal-UE. Dawn l-aġenziji eżekuttivi, li huma entitajiet legali, jaħdmu fuq inizjattivi tal-Kummissjoni li jvarjaw mis-saħħa u l-edukazzjoni għall-innovazzjoni u r-riċerka.

Pereżempju:

Il-Kummissjoni Ewropea stabbiliet l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni u għall-SMEs (EISMEA) biex tiżviluppa u timplimenta l-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni li jidentifika u jappoġġja teknoloġiji u innovazzjonijiet rivoluzzjonarji. L-Aġenzija hija responsabbli wkoll għall-ġestjoni tal-programmi tal-UE fl-appoġġ għall-SMEs, l-ekosistemi tal-innovazzjoni, is-suq uniku, il-politika tal-konsumatur u l-investimenti interreġjonali fl-innovazzjoni. Hija tiżgura li l-ħidma ffinanzjata minn dawn il-programmi tagħti riżultati u tipprovdi lill-Kummissjoni b’kontribut siewi għall-kompiti ta’ politika tagħha.

Ara l-aġenziji deċentralizzati kollha

L-aġenziji u l-korpi tal-Euratom

Hemm 2 aġenziji tal-Euratom u korpi li twaqqfu biex jappoġġjaw l-għanijiet tat-Trattat tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (EURATOM, 1957). L-għanijiet tat-Trattat huma: li jikkoordina programmi ta’ riċerka nukleari nazzjonali, għal skopijiet paċifiċi li jipprovdi t-tagħrif, l-infrastruttura u l-finanzjamenti għall-enerġija nukleari u li jiżgura provvisti suffiċjenti u sikuri ta' enerġija nukleari.

L-Aġenzija tiżgura provvista regolari u ekwa ta’ fjuwils nukleari lill-utenti tal-UE. Dan isaħħaħ is-sigurtà tal-provvista lill-utenti fl-Unjoni Ewropea.

L-impriża konġunta tamministra l-kontribuzzjoni tal-UE għall-proġett ITER (oriġinarjament, ir-Reattur Termonukleari Sperimentali Internazzjonali), imfassal biex juri l-fattibbiltà xjentifika u teknoloġika tal-enerġija mill-fużjoni, u jikkoopera mal-Ġappun dwar ir-riċerka dwar il-fużjoni u proġetti ta’ żvilupp.