Skip to main content

Rinkimai į ES institucijas ir pareigūnų skyrimas

Pagrindiniai principai

Sutartys

Europos Sąjungos steigiamosiose sutartyse vieningai įtvirtintas principas, kad rinkimų tiek į svarbiausias ES institucijas, tiek į jų vadovybę procedūros turi būti rengiamos skaidriai ir demokratiškai.

ES sutartyse – Europos Sąjungos sutartyje ir Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo – nustatyta plati ES pagrindinių institucijų veikimo sistema ir nurodoma, kad ES veikla bus pagrįsta atstovaujamosios demokratijos valdymo forma.

Europos Sąjungos sutartyje aiškiai nurodoma, kad

 • Europos Sąjungos lygmeniu piliečiai yra tiesiogiai atstovaujami Europos Parlamente,
 • o ES šalys atstovaujamos dviem būdais:
  • Europos Vadovų Taryboje joms atstovauja valstybių ar vyriausybių vadovai ir
  • ES Taryboje joms atstovauja vyriausybės („pačios būdamos demokratiškai atskaitingos savo nacionaliniams parlamentams ar savo piliečiams“).

Lisabonos sutartimi (2007 m.) buvo padaryta keletas svarbių pakeitimų, pavyzdžiui, be kita ko, buvo įsteigtas nuolatinio Europos Vadovų Tarybos pirmininko pareigybė ir sustiprintas Europos Parlamento vaidmuo ir galios.

Atstovavimas

ES piliečiai atlieka pagrindinį vaidmenį ES demokratiniame procese ir kiekvienas pilietis turi teisę balsuoti rinkimuose į Europos Parlamentą.

Tokiu pačiu būdu kaip ir savo šalyse, kur nuomonę reiškia balsuodami nacionaliniuose rinkimuose, piliečiai daro tiesioginę arba netiesioginę įtaką ES rinkimuose ir skiriant pareigūnus.

Europos Parlamentą, Europos Vadovų Tarybą ir ES Tarybą sudaro arba išrinkti atstovai, arba vyriausybių nariai iš kiekvienos ES valstybės.

ES taip pat iš esmės atkartoja parlamentinės kontrolės procesus, kurie vyksta jos 27 demokratinių narių demokratinėje valdžios sistemoje. Pavyzdžiui, Europos Parlamentas turi išreikšti pasitikėjimą Europos Komisija kadencijos pradžioje, kad Komisijos nariai galėtų oficialiai pradėti eiti savo pareigas.

Administravimas

Kaip ir valdžios sektoriui visame pasaulyje, taip ir ES vykdomajai valdžiai jos užduotis padeda atlikti viešoji tarnyba, kuri yra atvira kiekvienam ES piliečiui ir į kurią įdarbinama rengiant Europos personalo atrankos tarnybos organizuojamus konkursus.

ES institucijos

ES institucijų vadovai renkami taikant skirtingas procedūras.

Europos Parlamentas

Sudėtis. Europos Parlamento narius, kurių šiuo metu yra 705, tiesiogiai išrenka ES piliečiai pagal iš esmės nacionalinius rinkimų įstatymus ir tradicijas, taikomas kiekvienoje ES šalyje.

Parlamento nariai pagal savo politines pažiūras gali prisijungti prie Parlamente veikiančių politinių frakcijų. Jei narys nepriklauso jokiai frakcijai, jis laikomas nepriklausomu Parlamento nariu.

Europos Parlamento rinkimai rengiami kas penkerius metus. Paskutinį kartą jie vyko 2019 m. gegužės mėn.

Europos Parlamento rinkimai – pareikškite savo nuomonę

Pareigos. Europos Parlamentas yra viena iš teisėkūros institucijų ir dalyvauja priimant Europos Komisijos siūlomus teisės aktus. Dauguma klausimų jis turi tokias pačias teises kaip ir ES Taryba. Europos Parlamentas taip pat balsuoja dėl naujų prekybos susitarimų ir tikrina, kaip veikia ES institucijos ir kaip panaudojamas ES biudžetas. Parlamentui vykdyti veiklą padeda jo administracija, kurioje dirba viešosios tarnybos pareigūnai.

Paskyrimo įgaliojimai

 • Europos Parlamentas išsirenkapirmininką
  • kadencija trunka 2,5 metų ir gali būti vieną kartą pratęsta,
  • pirmininko kandidatūrą teikia politinės frakcijos arba bent 38 Parlamento nariai,
  • renkama slaptu balsavimu,
  • gali vykti daugiausia keturi balsavimai,
  • laimėti gali tik kandidatas, surinkęs absoliučią balsavusių Parlamento narių balsų daugumą, t. y. įgyti 50 proc. plius vieno balso persvarą.
 • Europos Parlamentas išsirenkapirmininko pavaduotojus, kvestorius, komitetų ir delegacijų pirmininkus ir jų pavaduotojus
 • Europos Parlamentas išrenka Europos Komisijos pirmininką
  • Parlamentas turi absoliučia balsų dauguma (pusės visų EP narių balsų plius vieno balso persvara) patvirtinti naująjį Komisijos pirmininką, kurį siūlo Europos Vadovų Taryba.
 • Europos Parlamentas tikrina Komisijos narius
  • kiekvieną paskirtąjį Komisijos narį (juos siūlo Taryba, pritariant Europos Komisijos išrinktajam pirmininkui) turi svarstyti Parlamento komitetas, atsakingas už jo būsimas kompetencijos sritis,
  • jei vertinimo rezultatai neigiami, kandidatas gali pasitraukti iš proceso. Tikrinimui turi būti pasiūlytas kitas kandidatas į Komisijos narius.
 • Europos Parlamentas patvirtina Europos Komisiją (Komisijos narius, pirmininką ir vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai)
  • balsuodamas vieną kartą
   (juos oficialiai skiria Europos Vadovų Taryba).
 • Europos Parlamentas turi priežiūros ir kontrolės galias kitų ES institucijų atžvilgiu ir užtikrina jų atskaitomybę. Pavyzdžiui, jis gali balsuoti dėl pasiūlymo pareikšti nepasitikėjimą Komisija, ir jei toks pasiūlymas priimamas, Komisija atsistatydina.

Kaip renkami nariai į svarbiausias pareigas Parlamente?

Kaip sudaromos frakcijos Parlamente?

INFOGRAFIKAS: Kaip renkamas Europos Parlamento pirmininkas?

Europos Vadovų Taryba

Sudėtis. ES valstybių narių valstybių ar vyriausybių vadovai, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir Europos Komisijos pirmininkas. Europos Vadovų Tarybai vykdyti veiklą padeda jos administracija, kurioje dirba viešosios tarnybos pareigūnai.

Pareigos. Nustato ES bendrą politikos kryptį ir prioritetus.

Paskyrimo įgaliojimai

 • Europos Vadovų Taryba išsirenka pirmininką
  • kvalifikuota balsų dauguma („už“ balsuoja 55 proc. ES šalių, kurios atstovauja ne mažiau kaip 65 proc. bendro ES gyventojų skaičiaus),
  • kadencija trunka 2,5 metų ir gali būti vieną kartą pratęsta.
 • Europos Vadovų Taryba pasiūlo kandidatą į Europos Komisijos pirmininko pareigas
  • kvalifikuota balsų dauguma,
  • kadencija trunka penkerius metus ir gali būti pratęsta,
  • Europos Vadovų Tarybos pasiūlytam kandidatui turi pritarti Europos Parlamento narių dauguma,
  • jei Parlamentui nepavyksta patvirtinti kandidato, Europos Vadovų Taryba turi pasiūlyti naują kandidatą. Naujam kandidatui taip pat turi pritarti Europos Parlamento narių dauguma.
 • Europos Vadovų Taryba skiriavyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai (atsakingas už ES užsienio reikalus (išorės veiksmus), jis taip pat yra Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas)
 • Europos Vadovų Taryba skiria Europos Komisiją (Komisijos narius, pirmininką ir vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai)
 • Europos Vadovų Taryba skiria Europos Centrinio Banko (ECB) vykdomąją valdybą
  • valdybą sudaro 6 nariai: ECB pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir kiti 4 nariai,
  • skiriama pagal Europos Sąjungos Tarybos rekomendaciją, kuri pateikiama jai pasikonsultavus su Europos Parlamentu ir ECB valdančiąja taryba,
  • skyrimas patvirtinamas Europos Vadovų Tarybos kvalifikuota balsų dauguma.

Daugiau informacijos apie Europos Vadovų Tarybos pirmininką

Daugiau informacijos apie Tarybos vaidmenį skiriant vadovus

Kandidatų į naujus ES institucijų vadovus paskelbimo procesas 2019 m.

Infografikas. Europos Komisijos pirmininko rinkimai

Infografikas. ECB vykdomosios valdybos skyrimas

Daugiau informacijos apie 2019–2024 m. ES prioritetus

Europos Sąjungos Taryba

Sudėtis. ES šalių vyriausybių ministrų posėdžiai, kurie vyksta periodiškai ir pagal aptariamą politikos sritį. Pavyzdžiui, kai pagal darbotvarkę nagrinėjami žemės ūkio politikos klausimai, posėdžiuose dalyvauja žemės ūkio ministrai iš kiekvienos šalies.

Europos Sąjungos Tarybai vykdyti veiklą padeda jos administracija, kurioje dirba viešosios tarnybos pareigūnai.

Pareigos. Ministrai išsako ES narių vyriausybių nuomonę, susitinka derėtis dėl ES teisės aktų ir juos priimti, taip pat jie koordinuoja ES politiką.

Vadovybė

ES Taryba neturi vieno pirmininko. Jos veiklai vadovauja ne pirmininkas, o pirmininkaujanti valstybė narė. Valstybės narės rotacijos tvarka pirmininkauja po 6 mėnesius.

Išimtis galioja užsienio reikalų ir saugumo politikos srityje, kuriai vadovauja nuolatinis pareigūnas – vyriausiasis įgaliotinis. Jam padeda Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT).

ES Tarybos sudėtys

ES Taryba yra vienas juridinis asmuo, tačiau priklausomai nuo svarstomos temos posėdžiauja 10 skirtingų sudėčių. Pirmininkaujanti valstybė narė pirmininkauja visų lygių ES Taryboje rengiamiems posėdžiams. Jos vaidmuo – užtikrinti ES darbo šiame forume tęstinumą.

Pirmininkaujanti ES šalis glaudžiai bendradarbiauja su kitomis dviem valstybėmis narėmis, kurios pirmininkaus po jos. Šios trys šalys, vadinamosios trijų valstybių narių grupės, parengia bendrą darbotvarkę ir į ją įtraukia pagrindinius klausimus, kuriuos ES Taryba svarstys per 18 mėnesių laikotarpį. Remdamasi sutarta darbotvarke, kiekviena šalis nustato savo išsamesnę konkretaus 6 mėnesių laikotarpio programą, kurią įgyvendins pradėjusi pirmininkauti.

Europos Vadovų Tarybai ir Europos Sąjungos Tarybai padeda Tarybos generalinis sekretoriatas.

Sprendimų priėmimo procesas ES Taryboje

Daugiau informacijos apie ES Tarybai pirmininkaujančią valstybę narę

Šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė

Europos Komisija

Sudėtis. Pirmininko vadovaujama 26 Komisijos narių (po vieną iš kiekvienos ES šalies) grupė, kuriai veiklą vykdyti padeda viešoji tarnyba.

Pareigos. Politiškai nepriklausoma vykdomosios valdžios institucija, kuri siūlo naujus teisės aktus, valdo ES politiką laikydamasi sutartyse nustatytų įgaliojimų, vykdo ES biudžetą ir užtikrina ES teisės įgyvendinimą.

Vadovybė

Europos Komisijai vadovauja jos pirmininkas ir 26 Komisijos nariai (po vieną iš kiekvienos šalies).

Pirmininkas

Parlamento nariai po rinkimų į Europos Parlamentą išrenka Komisijos pirmininką penkerių metų kadencijai.

Europos Vadovų Taryba (ES valstybių ar vyriausybių vadovai) teikia Parlamentui kandidatą į pirmininko pareigas. Pasirenkant kandidatą turi būti atsižvelgta į Europos Parlamento rinkimų rezultatus, todėl paprastai siūlomas didžiausios Parlamento politinės frakcijos kandidatas.

Parlamentas turi patvirtinti naująjį Komisijos pirmininką absoliučia balsų dauguma (pusės visų Parlamento narių balsų plius vieno balso persvara). Parlamentui pritarus, jį oficialiai skiria Europos Vadovų Taryba.

Jei kandidatui nepavyksta užsitikrinti Europos Parlamento daugumos palaikymo, per vieną mėnesį Europos Vadovų Taryba turi pasiūlyti naują kandidatą.

Komisijos nariai

Išrinktasis pirmininkas kandidatams į Komisijos narius (po vieną iš kiekvienos ES šalies) paskirsto politikos sritis, už kurias jie bus atsakingi.

Komisijos nariai savo pareigas Komisijoje atlieka nepriklausomai nuo šalių, kurios juos deleguoja, nacionalinių vyriausybių.

Paskui paskirtąjį Komisijos narį turi svarstyti Parlamento komitetas, atsakingas už jo kompetencijos sritis, ir įvertinti kandidato tinkamumą eiti šias pareigas.

Kai pritariama visoms 26 paskirtųjų Komisijos narių kandidatūroms (paskirtasis Komisijos narys gali pasitraukti, jei nesulaukia teigiamo įvertinimo), juos kartu su išrinktuoju pirmininku ir vyriausiuoju įgaliotiniu užsienio reikalams ir saugumo politikai balsuodamas vieną kartą turi patvirtinti Europos Parlamentas.

Europos Vadovų Taryba kvalifikuota balsų dauguma oficialiai paskiria visus Komisijos narius į jų pareigas.

Daugiau informacijos apie Europos Komisijos vadovybės skyrimo procesą

Daugiau informacijos apie Europos Komisijos vadovybę

Europos Parlamentas spręs dėl naujos Europos Komisijos sudėties (infografikas)

Infografikas. Europos Komisijos pirmininko rinkimai

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Sudėtis. Europos Sąjungos Teisingumo Teismą sudaro du teismai:

 • Teisingumo Teismas priima sprendimus dėl prašymų priimti prejudicinį sprendimą (juos pateikia nacionaliniai teismai), dėl tam tikrų ieškinių dėl panaikinimo, dėl ieškinių dėl teisės pažeidimo, kurie iškeliami prieš ES teisės aktų nesilaikančias ES šalis, ir dėl apeliacinių skundų.
 • Bendrasis Teismas priima sprendimus dėl fizinių asmenų, įmonių ir kai kuriais atvejais ES šalių vyriausybių pateiktų ieškinių dėl panaikinimo. Praktiškai jis veikia kaip ES bendrasis administracinis teismas ir priima sprendimus daugelyje skirtingų ES teisės sričių, be kita ko, šiose srityse: konkurencijos teisės, valstybės pagalbos (vyriausybės teikiama parama), prekybos, žemės ūkio, intelektinės nuosavybės ir ribojamųjų priemonių (jas priima Taryba ir jos yra nukreiptos prieš fizinius asmenis ir ES nepriklausančias šalis ir (arba) ES valstybes nares).

Pareigos. Aiškina ES teisę, kad užtikrintų jos vienodą taikymą visose ES šalyse, ir sprendžia nacionalinių vyriausybių ir ES institucijų teisinius ginčus. Tam tikromis aplinkybėmis fiziniai asmenys, įmonės arba organizacijos taip pat gali kreiptis į Teismą, jei mano, kad kuri nors ES institucija pažeidė jų teises.

Nariai. Visus teisėjus ir generalinius advokatus skiria ES šalių vyriausybės bendru sutarimu, pasikonsultavusios su nepriekaištingos reputacijos advokatų komitetu, kuris pateikia nuomonę dėl siūlomų eiti šias pareigas kandidatų tinkamumo. Jų kadencija yra šešeri metai ir gali būti pratęsta. Kiekvieno Teismo teisėjai iš savo tarpo trejų metų kadencijai renka pirmininką. Jis gali būti perrenkamas kitai kadencijai.

 

Europos Centrinio Banko vykdomoji valdyba

Europos Centrinio Banko vykdomąją valdybą, kurią sudaro ECB pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir kiti 4 nariai, kvalifikuota balsų dauguma skiria Europos Vadovų Taryba.

Europos Vadovų Taryba priima sprendimą remdamasi Tarybos rekomendacija ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir ECB valdančiąja taryba (ją sudaro šeši Vykdomosios valdybos nariai ir 19 euro zonos šalių centrinių bankų valdytojai).

Infografikas. ECB vykdomosios valdybos skyrimas

Europos Audito Rūmai

Europos Audito Rūmai yra ES institucija, kuri veikia kaip kolegialus organas, susidedantis iš 27 narių (po vieną iš kiekvienos valstybės narės). Kandidatus į narius teikia nacionalinės vyriausybės ir juos skiria Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, šešerių metų kadencijai su galimybe ją pratęsti.

Nariai turi vykdyti savo pareigas nepriklausomai nuo nacionalinių ar kitų interesų ir atstovauti bendram Europos Sąjungos interesui. Europos Audito Rūmams vadovauja pirmininkas, kurį iš savo tarpo renka nariai trejų metų kadencijai su galimybe ją pratęsti.

Kiti paskyrimai į pareigas

Kaip ir ES institucijų atveju, kitų ES įstaigų vyresniųjų pareigūnų (pvz., direktorių, pirmininkų) skyrimas nustatytas konkrečiose ir išsamiose taisyklėse, kurios priimtos remiantis ES sutartimis. Dalis šių taisyklių taikomos visoms ES įstaigoms, o kitos taikomos kaip konkrečių institucijų vidaus reikalavimai.

ES decentralizuotų agentūrų vykdančiuosius direktorius paprastai skiria tos agentūros valdančioji taryba remdamasi galutiniu kandidatų sąrašu, kurį po atviros atrankos procedūros parengia Komisija. Kartais kaip paskyrimų tarnyba veikia Komisija ar ES Taryba. Tam tikrais atvejais atrinkti kandidatai, prieš juos oficialiai paskiriant, turi dalyvauti klausyme Europos Parlamente.

Susipažinkite su visomis decentralizuotomis agentūromis