Skip to main content

Informacje ogólne

Stolica: Bruksela

Języki urzędowe: niderlandzki, francuski i niemiecki

W UE: od 1 stycznia 1958 r.

Waluta: euro. W strefie euro od 1 stycznia 1999 r.

Strefa Schengen: w strefie Schengen od 26 marca 1995 r.

Dane liczbowepowierzchnia - liczba ludnościprodukt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca w SSN

Ustrój polityczny

Belgia jest federalną monarchią konstytucyjną. Na czele państwa stoi król, a na czele wielopartyjnego rządu – premier. Uprawnienia do podejmowania decyzji nie są scentralizowane, lecz podzielone między trzy szczeble administracji rządowej: rząd federalny, trzy wspólnoty językowe (flamandzka, francuska oraz niemiecka) i trzy regiony (Flandria, region stołeczny Brukseli i Walonia). Wszystkie one są równe pod względem prawnym, lecz mają uprawnienia i obowiązki w różnych dziedzinach. Bruksela, wraz z Luksemburgiem i Strasburgiem, jest jedną z trzech oficjalnych siedzib instytucji Unii Europejskiej.

Belgia na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów belgijskiej gospodarki w 2020 r. należały: działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, opieką zdrowotną i pomocą społeczną (22,0%), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (17,7%) oraz przemysł (16,4%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 65% belgijskiego eksportu (17% do Niemiec, 14% do Francji i 12% do Holandii). Eksport do Wielkiej Brytanii wynosi 8%, a do Stanów Zjednoczonych – 7%.

Jeśli chodzi o import, 62% pochodzi z państw członkowskich UE (17% z Holandii, 14% z Niemiec i 10% z Francji). Import ze Stanów Zjednoczonych wynosi 7%, a z Chin 5%.

Belgia w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 21 posłów z Belgii. Więcej informacji o belgijskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Belgii

Rada Unii Europejskiej

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele belgijskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty belgijskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 1958 r., styczeń–czerwiec 1961 r., styczeń–czerwiec 1964 r., styczeń–czerwiec 1967 r., styczeń–czerwiec 1970 r., styczeń–czerwiec 1973 r., lipiec–grudzień 1977 r., styczeń–czerwiec 1982 r., styczeń–czerwiec 1987 r., lipiec–grudzień 1993 r., lipiec–grudzień 2001 r., lipiec–grudzień 2010 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Aktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Belgijskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Didier Reynders, który odpowiada za wymiar sprawiedliwości.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Belgii

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Belgia ma 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Belgia ma 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Belgia komunikuje się z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego stałego przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Belgii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile wpłaca Belgia, a ile otrzymuje?

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE oblicza się sprawiedliwie, z uwzględnieniem możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.
Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.

Dane na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty w finansowanie przez UE w Belgii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Belgię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, dotacje dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Belgia się zmienia dzięki unijnym funduszom.