Prejsť na hlavný obsah

Prehľad

Hlavné mesto: Sofia

Úradné jazyky EÚ: bulharčina

Členská krajina EÚ: od 1. januára 2007

Mena: bulharský lev (BGN). Bulharsko sa zaviazalo prijať euro, keď splní potrebné podmienky.

Schengenský priestor: Bulharsko sa v súčasnosti pripravuje na vstup do schengenského priestoru.

Údajezemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Bulharsko je parlamentná republika. Predseda vlády – premiér – má najvyššiu výkonnú moc. Hlava štátu – prezident – plní najmä reprezentatívne úlohy a má obmedzené právo veta. Bulharsko je unitárny štát s centralizovanou štruktúrou. Pozostáva z 27 provincií a metropolitnej provincie hlavného mesta Sofia. Miestnych guvernérov menuje vláda.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Bulharska v roku 2020 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (21,4 %), priemysel (20,4 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna činnosť (16,7 %).

Do krajín EÚ smeruje 66 % bulharského vývozu (do Nemecka 16 %, Rumunska 9 % a Talianska 7 %). V rámci obchodu s krajinami mimo EÚ sa 6 % vyváža do Turecka a 3 % do Číny.

Pokiaľ ide o dovoz, 61 % pochádza z členských štátov EÚ (z Nemecka 12 %, z Talianska a Rumunska po 7 %), zatiaľ čo v rámci obchodu s krajinami EÚ 7 % dovozu pochádza z Turecka a 6 % z Ruska.

Bulharsko v EÚ

Európsky parlament

Bulharsko má v Európskom parlamente 17 poslancov. Poslanci EP za Bulharsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Bulharsku

Rada EÚ

Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia bulharskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých šesť mesiacov.

Počas týchto šiestich mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Bulharska:

január až jún 2018

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Bulharskou komisárkou v Európskej komisii je Iliana Ivanovová, ktorá je zodpovedná za inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Bulharsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Bulharsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Bulharsko má v Európskom výbore regiónov12 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Bulharsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Bulharska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Bulharsko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku.

Údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Bulharsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Bulharska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Ďalšie informácie o tom, ako Bulharsko využíva finančné prostriedky EÚ.