Skip to main content

Pregled

Glavni grad: Tallinn

Službeni jezik EU-a: estonski

Država članica EU-a: od 1. svibnja 2004.

Valuta: euro. Članica europodručja od 1. siječnja 2011.

Schengensko područje: članica schengenskog područja od 21. prosinca 2007.

Brojkepovršinabroj stanovnikabruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika izražen u standardu kupovne moći

Politički sustav

Estonija je parlamentarna republika. Izvršnu vlast obavlja vlada, na čijem je čelu premijer. Premijera imenuje predsjednik, a potvrđuje parlament. Poglavar države je predsjednik, a bira ga parlament ili izborni kolegij na pet godina. Parlament ima 101 zastupnika, koji se biraju svake četiri godine. Estonija je podijeljena na 15 okruga i 79 općina.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori estonskoga gospodarstva 2020. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (20,5 %), industrija (19,2 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (16,7 %).

U zemlje EU-a odlazi 66 % estonskog izvoza (od čega 16 % u Finsku, 10 % u Švedsku i 9 % u Latviju). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 8 % izvozi se u SAD i 6 % u Rusiju.

Kad je riječ o uvozu, 75 % činio je uvoz iz država članica EU-a (13 % iz Finske, 10 % iz Njemačke te po 9 % iz Latvije i Litve). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 8 % uvozi se iz Rusije i 5 % iz Kine.

 

Estonija u EU-u

Europski parlament

Estonija ima sedam zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Estoniji

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici estonske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi estonskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 2017.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Kadri Simson povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Estonija, a nadležna je za energetiku.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Estoniji

Europski gospodarski i socijalni odbor

Estonija ima šest predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Od tog se savjetodavnog tijela, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Estonija ima šest predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. Od tog se savjetodavnog tijela traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Estonija komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća estonskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Estonija plaća i prima?

Iznos koji svaka zemlja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Iznosi proračuna EU-a, prihoda i rashoda:

Projekti koje u Estoniji financira EU

Novcem koji Estonija uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Estoniju.