Skip to main content

Pregled

Glavni grad: Tallinn

Službeni jezik/jezici EU-a: estonski

Država članica EU-a: 1. svibanja 2004

Valuta: Euro. Euro area Članica europodručja od 1. siječnja 2011

Schengen: članica schengenskog prostora od 21. prosinca 2007

Brojke: površina - stanovništvo - bruto domaći proizvod (BDP) per capita mjeren paritetima kupovne moći (KPM)

Politički sustav

Estonija je parlamentarna republika. Izvršnu vlast obavlja vlada, na čijem je čelu premijer. Premijera imenuje predsjednik, a potvrđuje parlament. Državni poglavar je predsjednik, a bira ga parlament ili izborni kolegij na pet godina. Parlament ima 101 zastupnika, koji se biraju svake četiri godine. Estonija je podijeljena na 15 okruga i 79 općina.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori estonskoga gospodarstva 2018. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (21,1 %), industrija (20,8 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (15,6 %).

U zemlje EU-a odlazi 68 % estonskog izvoza (od čega 16 % u Finsku, 11 % u Švedsku i 10 % u Latviju). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, po 6 % odlazi u SAD i Rusiju.

Iz država članica EU-a dolazi 77 % estonskog uvoza (od čega 13 % iz Finske, 10 % iz Njemačke i 9 % iz Litve), a izvan EU-a 9 % uvoza dolazi iz Rusije i 4 % iz Kine.

Estonija u Europskoj uniji

Europski parlament

Estonija ima 7 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Estoniji

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici estonske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, za rad Vijeća nadležna je zemlja koja predsjeda Vijećem, a zemlje koje njime predsjedaju izmjenjuju se svakih 6 mjeseci.

Tijekom šest mjeseci ministri vlade te zemlje predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi estonskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 2017.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Aktualno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Kadri Simson povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Estonija, a nadležna je za energetiku.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Estoniji

Europski gospodarski i socijalni odbor

Estonija ima šest predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Od tog se savjetodavnog tijela, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Estonija ima šest predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. Od tog se savjetodavnog tijela traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Estonija komunicira s institucijama EU-a i preko stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća estonskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračuni i financiranje

Koliko Estonija plaća i prima?

Iznos koji svaka od zemalja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima svaka zemlja raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Podaci za Estoniju za 2018:

  • Ukupna potrošnja EU-a u Estoniji:  0,759 milijardi EUR
    (3,03 % gospodarstva Estonije)
  • Ukupni doprinos proračunu EU-a: 0,210 milijardi EUR
    (0,84 % gospodarstva Estonije)

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje u Estoniji financira EU

Novcem koji Estonija uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Estoniju.