Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Преглед

Столица: Хелзинки

Официални езици на ЕС: фински, шведски

Членство в ЕС: от 1 януари 1995 г.

Валута: евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Шенген: член на Шенгенското пространство от 25 март 2001 г.

Данниплощнаселениебрутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението по стандарт на покупателна способност (PPS)

Политическа система

Финландия е парламентарна република, като ръководител на правителството е министър-председателят, а държавен глава — президентът. Седалището на централното правителство е в Хелзинки, а органите на местната власт са 309 общини (малки и големи градове). Страната е разделена на 19 региона и 70 подрегиона. Най-малкият регион — Оланд — е автономен архипелаг в югоизточната част на страната. Северният регион Лапландия включва областта Саами, обитавана от народа Саами (известни още като лапландци).

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на финландската икономика през 2020 г. са били промишлеността (20,3 %) публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалните дейности (20,6 %) и търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (14,0 %).

На търговията в рамките на ЕС се падат 55 % от износа на Финландия (Германия — 14 %, Швеция — 10 % и Нидерландия — 7 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на САЩ — 9 % и Китай — 5 %.

72 % от вноса е от страните от ЕС (Германия и Швеция — по 17 % и Нидерландия — 9 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 10 % от вноса е от Русия, а 4 % — от Китай.

Финландия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 14 членове от Финландия. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент във Финландия

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на финландското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца, министрите от правителството на съответната страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на финландските председателства:

юли — декември 1999 г. | юли — декември 2006 г. | юли — декември 2019 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Текущо председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Финландия комисар в Европейската комисия е Юта Урпилайнен, която отговаря за международните партньорства.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията във Финландия

Европейски икономически и социален комитет

Финландия има 9 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейския комитет на регионите

Финландия има 9 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Финландия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Финландия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Финландия?

Вноската на всяка страна от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин, в зависимост от нейните възможности. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратното.
Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти във Финландия

Средствата, които Финландия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Финландия се възползва от финансирането от ЕС.