Skip to main content

Преглед

Столица: Атина

Официални езици на ЕС: гръцки

Членство в ЕС: от 1 януари 1981 г.

Парична единица: евро. Член на еврозоната от 1 януари 2001 г.

Шенгенско пространство: член на Шенгенското пространство от 1 януари 2000 г.

Данни: площнаселениебрутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението по стандарт на покупателна способност (PPS)

Политическа система

Гърция е парламентарна република, като ръководителят на правителството — министър-председателят — разполага с повече политически правомощия, а държавният глава — президентът — има предимно церемониални задължения. Изпълнителната власт се упражнява от правителството.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на гръцката икономика през 2018 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (25,1 %), публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (20,3%) и операциите с недвижими имоти (16,3 %).

На търговията в рамките на ЕС се падат 53 % от износа на Гърция (Италия — 10 % и Германия и Кипър — по 6 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на Турция — 6 % и Ливан — 4 %.

51 % от вноса е от страните от ЕС (Германия — 11 % и Италия — 8 %), а що се отнася до страните извън ЕС — по 8 % от вноса се падат на Ирак и Русия, а 7 % — на Китай.

Гърция в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 21 членове от Гърция. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Гърция

Съвет на Европейския съюз

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на гръцкото правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на гръцките председателства:

юли — декември 1983 г. | юли — декември 1988 г. | януари — юни 1994 г. | януари — юни 2003 г. | януари — юни 2014 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Hастоящото председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Гърция комисар в Европейската комисия е Маргаритис Схинас, който отговаря за утвърждаването на европейския начин на живот.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Гърция

Европейски икономически и социален комитет

Гърция има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Гърция има 11 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Гърция поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Гърция в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Гърция?

Вноската на всяка страна от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин, в зависимост от нейните средства. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратното.
Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни от 2018 г. за Гърция:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 4,870 млрд. евро
    (равняват се на 2,66 % от гръцката икономика)
  • Обща вноска в бюджета на ЕС — 1,488 млрд. евро
     (равнява се на 0,81 % от гръцката икономика)

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Гърция

Средствата, които Гърция внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Гърция се възползва от финансирането от ЕС.