Skip to main content

Преглед

Столица: Атина

Официални езици на ЕС: гръцки

Членство в ЕС: от 1 януари 1981 г.

Валута: евро. Член на еврозоната от 1 януари 2001 г.

Шенген: член на Шенгенското пространство от 1 януари 2000 г.

Данниплощнаселениебрутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението по стандарт на покупателна способност (PPS)

Политическа система

Гърция е парламентарна република, като ръководителят на правителството — министър-председателят — разполага с повече политически правомощия, а държавният глава — президентът — има предимно церемониални задължения. Изпълнителната власт се упражнява от правителството.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на гръцката икономика през 2020 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (23,8 %), публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (21,6 %) и операциите с недвижими имоти (15,9 %).

На търговията в рамките на ЕС се падат 57 % от износа на Гърция (Италия — 11 % и Германия — 8 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на Турция — 4 % и САЩ — 4 %.

По отношение на вноса 57 % е от държави от ЕС (Германия — 12 % и Италия — 9 %), а що се отнася до страните извън ЕС 8 % от вноса идва от Китай и 6 % — от Русия.

Гърция в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 21 членове от Гърция. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Гърция

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на гръцкото правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца, министрите от правителството на съответната страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на гръцките председателства:

юли — декември 1983 г. | юли — декември 1988 г. | януари — юни 1994 г. | януари — юни 2003 г. | януари — юни 2014 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Текущо председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Гърция комисар в Европейската комисия е Маргаритис Схинас, който отговаря за утвърждаването на европейския начин на живот.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Гърция

Европейски икономически и социален комитет

Гърция има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейския комитет на регионите

Гърция има 11 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Гърция поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Гърция в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Гърция?

Вноската на всяка страна от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин, в зависимост от нейните възможности. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратното.
Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Гърция

Средствата, които Гърция внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Гърция се възползва от финансирането от ЕС.