Skip to main content

Преглед

Столица: Рига

Официални езици на ЕС: латвийски

Членство в ЕС: от 1 май 2004 г.

Парична единица: евро. Член на еврозоната от 1 януари 2014 г.

Шенгенско пространство: член на Шенгенското пространство от 21 декември 2007 г.

Данни: площнаселениебрутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението по стандарт на покупателна способност (PPS)

Политическа система

Латвия е парламентарна република с ръководител на правителството — министър-председателят, който избира членовете на правителството, и държавен глава — президентът, който има предимно церемониални функции и номинира министър-председателя. Правителството се одобрява от парламента по време на всеки мандат. Страната е разделена на 110 общини с едностепенна система на управление и 9 града. Градовете имат свои собствени градски съвети и общински администрации.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на латвийската икономика през 2018 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (25,4 %), промишлеността (16,1 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (15,8 %).

Търговията в рамките на ЕС представлява 67 % от износа на Латвия (Литва — 15 %, Естония — 11 % и Германия и Швеция — по 7 %), а извън ЕС 14 % от износа е за Русия и 4 % — за САЩ.

75 % от вноса е от страните от ЕС (Литва — 17 %, Германия — 11 % и Полша — 9 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 8 % от вноса е от Русия, а 4 % — от Канада.

Латвия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 8 членове от Латвия. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Латвия

Съвет на Европейския съюз

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на латвийското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца, министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на латвийското председателство:

януари — юни 2015 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Настоящото председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Латвия комисар в Европейската комисия е Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател, който отговаря за икономиката в интерес на хората.

Представителство на Комисията в Латвия

Европейски икономически и социален комитет

Латвия има 7 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Естония има 7 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Латвия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Латвия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Латвия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно.

Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Латвия с ЕС през 2017 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 0,737 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Латвия: 2,76 %
  • Обща вноска на Латвия в бюджета на ЕС: 0,184 млрд. евро
  • Вноска на Латвия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,69 %

Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Латвия

Средствата, които Латвия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Латвия се възползва от финансирането от ЕС.