Skip to main content

Ülevaade

Pealinn: Varssavi

ELi ametlik(ud) keel(ed): poola

ELi liikmesriik: alates 1. maist 2004

Rahaühik: Poola zlott (PLN). Poola valmistub hetkel euro kasutuselevõtuks.

Schengen: Schengeni ala liige alates 21. detsembrist 2007

Arvandmed: pindalarahvaarvSKP elaniku kohta (ostujõu standardi alusel)

Poliitiline süsteem

Poola on parlamentaarne vabariik, mille riigipea on president ja mille valitsuse eesotsas on peaminister. Valitsuse struktuuri keskmes on ministrite nõukogu. Riik on jagunenud 16 vojevoodkonnaks. Selline jaotus põhineb suures osas riigi ajaloolistel piirkondadel. Haldusjuhtimine vojevoodkonna tasandil on jagatud valitsuse poolt määratud kuberneri, rahva poolt valitud piirkondliku omavalitsuse ja piirkondliku omavalitsuse valitud esimehe vahel.

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Kõige olulisemad sektorid Poola majanduses 2018. aastal olid hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (26,2%), tööstus (25,6%) ja avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ning sotsiaalhoolekanne (14,0%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Poola ekspordist 80% (Saksamaa 28%, Tšehhi ja Prantsusmaa mõlemad 6%), samas kui ELi-väliselt läheb 3% nii Venemaale kui ka Ameerika Ühendriikidesse.

69% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaa 27%, Madalmaad 6% ja Itaalia 5%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 8% Hiinast ja 7% Venemaalt.

Poola ELis

Euroopa Parlament

Poolal on Euroopa Parlamendis 52 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Poolas

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Poola valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Poola eesistumise perioodid:

juuli–detsember 2011

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Praegune ELi nõukogu eesistujariik

Euroopa Komisjon

Poola poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Janusz Wojciechowski, kelle vastutusalaks on põllumajandus.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Poolas

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Poolal on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees21 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Poolal on Regioonide Komitees21 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Poola suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Poola nn saatkonna peamine ülesanne on tagada ELis riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju maksab ja saab Poola?

Summa, mille ELi iga liikmesriik ELi eelarvesse maksab, arvutatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi.
ELi eelarvega ei püüta vahendeid ümber jagada, vaid keskendutakse pigem kõigi eurooplaste vajadustele tervikuna. 

Poola 2018. aasta andmed:

  • ELi kogukulud Poolas – 16,350 miljardit eurot
    (vastab 3,43 %-le Poola kogurahvatulust)
  • Kogu osamaks ELi eelarvesse – 3,983 miljardit eurot 
    (vastab 0,84 %-le Poola kogurahvatulust)

Lisateave ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Poolas

Rahalised vahendid, mida Poola maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Poolale kasulikud on.