Skip to main content

Klíčové úspěchy Evropské unie a hmatatelné přínosy

Hlavní úspěchy

Od roku 1957 se Evropské unii podařilo dosáhnout velkého pokroku ve prospěch občanů i ve vztahu ke světu. Zajistila:

 • mír na evropském kontinentu
 • svobodu občanů Unie žít, studovat nebo pracovat kdekoli v EU
 • vytvoření největšího jednotného trhu na světě
 • humanitární a rozvojovou pomoc milionům lidí na celém světě

Mír a stabilita

EU se podařilo dosáhnout toho, že v Evropě již více než půl století vládne mír, stabilita a prosperita. Rovněž hraje důležitou úlohu v diplomacii a své hodnoty a z nich plynoucí výhody, spolu s demokracií, základními svobodami a právním státem, propaguje po celém světě.

70 let trvalého míru

70 let trvalého míru

 

Jednotný trh

Jednotný trh je hlavním ekonomickým motorem Unie. Umožňuje volný pohyb většiny zboží, služeb, kapitálu a osob téměř po celém světadílu.

Cestování po Evropě je nyní bezpochyby mnohem jednodušší – všichni občané EU mají právo studovat, pracovat nebo odejít do penze v kterékoli zemi Unie. Pro účely zaměstnání, sociálního zabezpečení a daní má každá země EU povinnost zacházet s vámi, jakožto občanem Unie, zcela stejně jako s vlastními občany.

Práva a ochrana občanů

Smlouva o Evropské unii poskytuje občanům EU a osobám s legálním pobytem v zemích Unie širokou škálu práv zakotvených v právních předpisech EU, a to v řadě různých oblastí.

Listina základních práv

Listina spojuje všechna osobní, občanská, politická, hospodářská a sociální práva, jichž požívají lidé v EU.

Listina základních práv Evropské unie

Zaměstnanecká práva

Každý pracovník v EU požívá určitých minimálních práv, která se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, rovných příležitostí, ochrany před všemi formami diskriminace a pracovněprávních předpisů.

Digitální práva

EU zaujala pevný postoj k ochraně práv osob a osobních informací, který je vyjádřen v jejích právních předpisech o ochraně údajů a soukromí, s cílem zajistit, abychom všichni měli nad svými osobními údaji větší kontrolu.

Práva spotřebitelů

Spotřebitelé v EU se mohou cítit bezpečně při vědomí, že pokud vrátí nechtěné výrobky, dostanou své peníze zpět, a jestliže při cestování dojde ke zpoždění nebo zrušení spojení, kterým bylo možné se vyhnout, budou jim vráceny peníze.

Platí také, že normy, které musí zboží v obchodech v EU splňovat, patří k nejpřísnějším na světě, a to jak z hlediska kvality, tak i z hlediska bezpečnosti.

Práva nakupujících

Podnikání, růst a obchod

EU je největším obchodním seskupením na světě. Je největším světovým vývozcem zboží a služeb a zároveň nejdůležitějším dovozním trhem pro více než 100 států.

Jedním z principů, které stály u vzniku EU, je volný obchod mezi jejími členskými státy, jenž je možný díky jednotnému trhu. Za svými hranicemi Unie rovněž prosazuje liberalizaci světového obchodu.

Obchod

Díky podpoře malých podniků ze strany EU a pravidlům, která mají zajistit, aby velké společnosti hradily svůj spravedlivý podíl na daních, vás EU chrání před negativními dopady globalizace. EU vám také může pomoci, pokud jste jako majitelé podniku museli čelit nespravedlivému zacházení.

Úspěšné programy Evropské unie, jako je Erasmus+, vám mohou pomoci při odborné přípravě, abyste byli schopni maximálně využít možností své profesní dráhy.

Obchod

EU dosáhla silného postavení tím, že na světové scéně jedná společně a jednotně, a nikoli na základě samostatných obchodních strategií.

EU zaujímá v celosvětovém obchodě prvořadé místo. Díky otevřenosti našeho obchodního režimu se podařilo dosáhnout toho, že je EU největším hráčem na světové obchodní scéně a trvale spolehlivým obchodním partnerem.

Tato dohoda podepsaná v roce 2018 usnadňuje podnikům z EU dosažení většího vývozu do Singapuru, pomáhá chránit životní prostředí i lidská práva na pracovišti a otevírá společnostem z Evropské unie singapurské trhy pro služby a vládní zakázky.

Kvalita potravin a normy v oblasti životního prostředí

Díky úzké spolupráci zemí EU platí pro naše potraviny i životní prostředí jedny z nejpřísnějších norem kvality na světě.

Potraviny

Ochrana zdraví je cílem všech právních předpisů a norem EU v odvětví zemědělství a potravinářství. Celý řetězec výroby a zpracování potravin v EU, jakož i dovoz a vývoz zboží, ošetřuje rozsáhlý soubor evropských právních předpisů.

Životní prostředí

EU vypracovala některé z nejpřísnějších norem v oblasti životního prostředí na světě. Politika EU usiluje o minimalizaci rizik pro klima a zdraví a o zachování biologické rozmanitosti.

Energie z obnovitelných zdrojů / transformace energetiky (směrnice o obnovitelných zdrojích energie z roku 2018)

Mezinárodní diplomacie a rozvoj

Hlas zemí EU, které postupují jednotně, má na světové scéně mnohem větší váhu, než by mělo 27 zemí různé velikosti, které by jednaly samostatně. Orgány EU a vlády členských zemí jsou dohromady největším světovým poskytovatelem rozvojové pomoci a společně usilují o podporu řádné správy věcí veřejných, boj proti hladovění a zachování přírodních zdrojů.

Diplomacie a bezpečnost

Prostřednictvím své politické, praktické a hospodářské podpory sehrála Evropská unie od doby válek v Jugoslávii klíčovou úlohu při budování míru na západním Balkáně. Jedním z příkladů je dialog mezi Srbskem a Kosovem zprostředkovaný Evropskou unií, jenž vedl k zásadní dohodě v dubnu 2013. Tato dohoda se za podpory EU v současné době realizuje.

Lidská práva

EU vypracovala obecné zásady politiky v oblasti lidských práv týkající se témat, jako je trest smrti, mučení a svoboda projevu, a to jak na internetu, tak mimo něj. Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR) poskytuje podporu s cílem posílit dodržování lidských práv a základních svobod v zemích a regionech, kde jsou nejvíce ohroženy.

Humanitární pomoc

V Evropě i v zahraničí poskytuje EU pomoc zemím a obyvatelstvu, které čelí závažným katastrofám a humanitárním krizím. EU a její členské státy jsou největšími poskytovateli humanitární pomoci na světě. Každý rok zajišťuje EU potraviny, přístřeší, ochranu, zdravotní péči a čistou vodu pro více než 120 milionů obětí katastrof a konfliktů ve více než 80 zemích světa.

Pomoc, rozvoj a diplomacie v akci

EU spolupracuje s vládami ve 150 partnerských zemích rozvojového světa, jakož i s občanskou společností a mezinárodními organizacemi.

Například na Haiti poskytuje EU řadu různých forem humanitární a rozvojové pomoci, jejíž cílem je zvýšit odolnost této země, řešit strukturální nedostatky a poskytnout krátkodobou podporu nejzranitelnějším osobám. Od roku 1994 poskytla Evropská unie Haiti 419 milionů eur jako pomoc v následujících oblastech:

 • zajištění přístupu ke zdravotnickým službám, které zachraňují životy,
 • poskytnutí nouzového přístřeší v táborech a v hostitelských rodinách,
 • zajištění přístupu k vodě a hygienickým zařízením,
 • distribuce potravin,
 • zabránění nárůstu podvýživy, epidemií a potenciálních občanských nepokojů,
 • snížení zranitelnosti lidí v táborech,
 • zavedení systémů včasného varování a posílení stávajících kapacit ubytování a infrastruktury proti opakujícím se hurikánům, záplavám a dalším přírodním nebezpečím.

Rozvojová pomoc EU na Haiti