Skip to main content

Euroopa Liidu peamised saavutused ja käegakatsutavad eelised

Peamised saavutused

Euroopa Liidu peamised saavutused alates 1957. aastast:

 • maailmajaos on valitsenud rahu
 • kodanikel on vabadus elada, õppida ja töötada kõikjal ELis
 • loodud on maailma suurim ühtne turg
 • miljonitele inimestele kogu maailmas on antud humanitaar- ja arenguabi

Rahu ja stabiilsus

EL on taganud oma elanikele rahu, stabiilsuse ja heaolu, mis on kestnud üle poole sajandi. Samuti on Euroopa Liit teinud suuri diplomaatilisi jõupingutusi, et edendada neid samu hüvesid ning demokraatiat, põhivabadusi ja õigusriiklust kõikjal maailmas.

70 aastat püsivat rahu

Olukord Euroopas aastatel 1500–2000 koos pikkade sõjaperioodidega kuni 1950. aastateni, kui algas rahuperiood.

 

 • ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärk on konfliktide lahendamine ning rahvusvahelise üksteisemõistmise edendamine. See põhineb diplomaatilistel jõupingutustel ja rahvusvaheliste reeglite edendamisel.

Ühtne turg

ELi majanduse põhiliseks jõuallikaks on ühtne turg. See võimaldab enamiku kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumist üle kogu maailmajao.

Euroopas liikumine on kindlasti muutunud palju lihtsamaks – kõigil ELi kodanikel on õigus õppida, töötada ja jääda pensionile ükskõik millises ELi liikmesriigis. ELi kodanikuna peavad kõik ELi liikmesriigid kohtlema teid tööhõive, sotsiaalkindlustuse ja maksustamise küsimustes täpselt samamoodi kui oma riigi kodanikke.

 • Euro, mida kasutab üle 340 miljoni ELi kodaniku, on teinud olematuks valuutakursside kõikumise riski ja vahetuskulud ning tugevdanud ühtset turgu, millest on kasu meile kõigile.
 • Kõne- ja internetiteenused – tänu rändlustasude kaotamisele võite kasutada oma telefoni- ja internetiteenuseid ilma lisatasuta kogu ELis.
341 miljonit
Euro
Inimeste arv, kes 20 ELi liikmesriigis igapäevaselt eurot kasutavad
17 miljonit
Elamine ja töötamine
17,5 miljonit ELi kodanikku elab või töötab teises ELi liikmesriigis
Null
Lisakulud
Telefoni- ja internetiteenused ilma lisakuludeta kogu ELis

Kodanike õigused ja kaitse

Euroopa Liidu leping annab ELi kodanikele ja seaduslikele elanikele suure hulga õigusi, mis on kehtestatud eri valdkondlike õigusaktidega.

Põhiõiguste harta

Põhiõiguste hartas on ühendatud kõik ELi kodanike isiklikud, kodaniku-, poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed õigused.

Euroopa Liidu põhiõiguste harta

Null
Tolerantsus
Täissallimatus diskrimineerimise suhtes
Sõnavabadus
Kõigile
Igaühel on õigus sõnavabadusele

Tööalased õigused

Igal ELi töötajal on teatavad töötervishoiu ja tööohutusega seotud miinimumõigused: võrdsed võimalused; kaitse diskrimineerimise kõikide vormide eest ning tööõiguslikud tagatised.

Pensionile jäämine välismaal

48
Tundi
Maksimaalne tundide arv, mille kestel võib ELis töötada 7-päevase ajavahemiku jooksul
4
Nädalat
Igale töötajale aastas tagatud minimaalne tasustatud puhkus

Õigused digitaalkeskkonnas

Oma andmekaitset ja eraelu puutumatust käsitlevates õigusaktides on EL asunud kindlameelselt kaitsma üksikisikute õigusi ja isikuandmete puutumatust, et tagada igaühele suurem kontroll oma isikut puudutava teabe üle.

Õigus olla unustatud

74%
Veebikaubandus
74% ELi 16–74aastastest internetikasutajatest teeb veebist oste
100%
Isikuandmete kaitse
Igaühel on õigus isikuandmete kaitsele

Tarbijaõigused

ELi tarbijad võivad tunda end turvaliselt, teades, et nad saavad soovimatute toodete tagastamisel oma raha tagasi ning neile hüvitatakse see, kui reisi kestel esineb välditavaid viivitusi või mõni reis tühistatakse.

Standardid, millele ELi kauplustes müüdavad tooted peavad vastama, kuuluvad nii kvaliteedi- kui ka ohutusnõuete poolest maailma kõige rangemate hulka.

Ostjate õigused

0%
Lisatasud
Krediit- ja deebetkaardiostude puhul ELis
100 000 eurot
Kaitstud
Kuni 100 000 euro suurused pangahoiused on alati kaitstud

Ettevõtlus, majanduskasv ja kaubandus

EL on maailma suurim kaubandusblokk. EL on suurim toodete ja teenuste eksportija maailmas ning suurim imporditurg rohkem kui 100 riigi jaoks.

Vabakaubandus liikmesriikide vahel on ELi asutamisest saadik olnud üks selle aluspõhimõtetest. Selle teeb võimalikuks ühtne turg. Oma piiridest väljaspool toetab EL maailmakaubanduse liberaliseerimist.

Ettevõtlus

EL kaitseb oma kodanikke globaliseerumise negatiivsete mõjude eest, toetades väikeettevõtteid ja tagades selle, et suurettevõtted tasuvad õiglase osa maksudest. EL saab aidata ka juhul, kui teid on ebaõiglaselt koheldud ettevõtte omanikuna.

EL pakub programme, näiteks Erasmus+, mille abil võite saada oma karjääri edendamiseks sobivaid koolitusi.

Suurem turg
Vaba liikumine
Ühe ELi liikmesriigi ettevõtjad võivad vabalt pakkuda kaupu ja teenuseid teises ELi liikmesriigis, ilma et nad peaksid ennast seal asutama
640 000
Programm „Erasmus+“
2020. aastal õppis, oli praktikal või tegi vabatahtlikku tööd välisriigis peaaegu 640 000 inimest

Kaubandus

EL on saavutanud tugeva positsiooni tänu sellele, et ülemaailmsel areenil on viidud ühtselt ellu ühtset kaubandusstrateegiat.

Ülemaailmses kaubanduses on EL suurjõud. Tänu kaubandussuhete avatusele on EL lisaks suurusele ka usaldusväärne partner, kellega soovitakse ülemaailmsel tasandil äri teha.

2018. aastal allkirjastatud leping lihtsustab ELi ettevõtetel Singapuri eksportimist, aitab kaitsta töötajate õigusi ja keskkonda ning avab Singapuri teenuste ja riigihankelepingute turu ELi ettevõtetele.

15%
Maailmakaubandus
ELi osakaal maailma kaubavahetuses on ligikaudu 15%.
Ülemaailmne kaubandus
EL, Hiina, USA
EL, Hiina ja Ameerika Ühendriigid on rahvusvahelise kaubanduse kolm suurimat turuosalist.

Toidukvaliteedi ja keskkonnastandardid

Kuna ELi liikmesriigid teevad tihedat koostööd, on meie toidu- ja keskkonnastandardid ühed maailma rangemad.

Toiduained

Kõigi ELi põllumajandus- ja toiduainesektori normide ja standardite peamisi eesmärke on kaitsta inimeste tervist. Kogu ELis kohaldatav ulatuslik õigusaktide kogum hõlmab kogu toiduainete tootmise ja töötlemise ahelat ELis, samuti ka imporditavaid ja eksporditavaid kaupu.

Null
Antibiootikumide kasutamine kasvu kiirendamiseks
Alates 2006. aastast ei ole ELis kasutatud kasvu kiirendamiseks antibiootikume.
3500
ELi kvaliteedikavad
3500 ELi kvaliteedikava alusel registreeritud toodet

Keskkond

ELi keskkonnastandardid on ühed maailma rangeimad. EL teeb kõik selleks, et minimeerida riske kliimale, tervisele ja elurikkusele.

2050
Kliimaneutraalsuse eesmärk
2050 – EL on saanud kliimaneutraalseks
20%
Kasvuhoonegaas
2014. aastal saavutas EL oma 2020. aasta eesmärgi vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 20% võrra

Rahvusvaheline diplomaatia ja arengupoliitika

ELi riikidel üheskoos on maailmaareenil palju suurem mõju kui 27 erineva suurusega riigil, kes tegutsevad eraldi. Kui arvestada institutsioone ja liikmesriike üheskoos, on EL maailma suurim arenguabi andja. Ühiste püüdluste sihiks on edendada head valitsemistava, võidelda nälja vastu ja hoida loodusvarasid.

Diplomaatia ja julgeolek

Pakkudes poliitilist, praktilist ja majanduslikku tuge, on ELil olnud pärast Jugoslaavia sõdu tähtis roll rahu tagamisel Lääne-Balkani riikides. Üheks näiteks on ELi vahendatud dialoog Serbia ja Kosovo vahel, mille tulemusel saavutati 2013. aasta aprillis pöördeline kokkulepe, mida praegu ELi toetusel rakendatakse.

Inimõigused

EL on töötanud välja inimõiguspoliitika suunised selliste küsimuste kohta nagu surmanuhtlus, piinamine ning väljendusvabadus internetis ja mujal. Demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendiga aidatakse parandada inimõiguste ja põhivabaduste austamist riikides ja piirkondades, kus need õigused ja vabadused on kõige suuremas ohus.

Humanitaarabi

Euroopa Liit annab suurõnnetuste ja humanitaarhädaolukordade korral abi nii Euroopa kui ka muu maailma riikidele ja elanikele. EL ja selle liikmesriigid üheskoos on maailma suurim humanitaarabi andja. Igal aastal pakub EL toitu, peavarju, kaitset, tervishoidu ja puhast vett rohkem kui 120 miljonile katastroofi- ja konfliktiohvrile rohkem kui 80 riigis.

120 miljonit
Humanitaarabi saajad
Nende inimeste arv, kes saavad igal aastal ELilt humanitaarabi
2,4 miljardit eurot
Humanitaarabi eelarve 2021. aastal
2021. aastal ületas Euroopa Komisjoni humanitaarabi eelarve 2,4 miljardit eurot.

Abi, arengupoliitika ja diplomaatia

EL teeb koostööd 150 partnerriigiga kogu arengumaailmas, samuti kodanikuühiskonna ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Näiteks Haitil annab EL peale arenguabi veel muid toetusi, et muuta riigi majandus vastupidavamaks, kõrvaldada struktuursed puudused ja parandada kiiresti kõige haavatavamate elanikkonnarühmade olukorda. Alates 1994. aastast on EL eraldanud Haitile 419 miljonit eurot järgmistel eesmärkidel:

 • tagada juurdepääs eluliselt olulistele tervishoiuteenustele
 • tagada erakorraline peavari abivajajatele laagrites ja võõrustavates peredes
 • tagada juurdepääs vee- ja kanalisatsioonirajatistele
 • tagada toidujagamine
 • hoida ära alatoitluse ja epideemiate ning rahvarahutuste sagenemine
 • vähendada inimeste haavatavust laagrites
 • luua korduvate orkaanide, üleujutuste ja muude loodusõnnetuste eest varajase hoiatamise süsteemid ning tugevdada varjupaiku ja taristut

ELi arenguabi Haitile

21 riiki
Humanitaarotstarbeline õhusild
2020. ja 2021. aastal toetas Euroopa Liit humanitaarotstarbelise õhusilla kaudu 21 riiki
54,51%
Maailma suurim abiandja
2020. aastal eraldas EL 54,51% arenguabist.