Skip to main content

Eiropas Savienības galvenie sasniegumi un iedzīvotājiem sniegtās priekšrocības

Galvenie sasniegumi

Kopš 1957. gada Eiropas Savienība savu pilsoņu un pasaules labā paveikusi ļoti daudz:

 • kontinentā valda miers;
 • pilsoņiem ir tiesības dzīvot, mācīties un strādāt jebkur Eiropas Savienībā;
 • izveidots pasaulē lielākais vienotais tirgus;
 • tiek sniegta humānā palīdzība un attīstības palīdzība miljoniem cilvēku visā pasaulē.

Miers un stabilitāte

Eiropas Savienībā jau vairāk nekā pusgadsimtu valda miers, stabilitāte un labklājība. ES izmanto savu diplomātisko ietekmi, lai veicinātu šo un citu vērtību, tostarp, demokrātijas, pamatbrīvību un tiesiskuma, īstenošanu visā pasaulē.

70 miera gadi

70 gadi ilgstoša miera

 

Vienotais tirgus

ES ekonomikas galvenais dzinējspēks ir vienotais tirgus. Tas nodrošina preču, pakalpojumu un kapitāla brīvu apriti un ļauj cilvēkiem brīvi pārvietoties gandrīz visā kontinentā.

Pārvietošanās Eiropā noteikti ir kļuvusi vienkāršāka — visiem ES pilsoņiem ir tiesības studēt, strādāt un pensionēties jebkurā ES valstī. Attiecībā uz nodarbinātību, sociālajiem pabalstiem un nodokļiem jums kā ES pilsonim jebkurā ES dalībvalstī ir tiesības uz tādu pašu attieksmi, kādu saņem šīs valsts pilsoņi.

 • Eirošobrīd izmanto vairāk nekā 340 miljoni ES iedzīvotāju. Vienotas valūtas ieviešana ir novērsusi ar valūtas kursa svārstībām saistītos riskus un valūtas maiņas izmaksas, kā arī pastiprinājusi vienoto tirgu, un no tā ieguvēji esam mēs visi.
 • Telesakaru un digitālie pakalpojumi — pateicoties noteikumiem par viesabonēšanas maksas atcelšanu, jūs varat izmantot mobilo tālruni un tiešsaistes pakalpojumus visā Eiropas Savienībā bez papildu maksas.

Pilsoņu tiesības un aizsardzība

Līgums par Eiropas Savienību ES pilsoņiem un likumīgajiem iedzīvotājiem paredz virkni tiesību, kas iestrādātas ES tiesību aktos un skar dažādas jomas.

Pamattiesību harta

Pamattiesību hartā apkopotas visas ES iedzīvotāju personiskās, pilsoniskās, politiskās, ekonomiskās un sociālās tiesības.

Eiropas Savienības Pamattiesību harta

Ar nodarbinātību saistītās tiesības

Ja strādājat Eiropas Savienībā, jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību darbā, vienlīdzīgām iespējām, aizsardzību pret visu veidu diskrimināciju, kā arī darba tiesības.

Digitālās tiesības

ES savos tiesību aktos par datu aizsardzību un privātumu pauž stingru nostāju attiecībā uz iedzīvotāju individuālo tiesību un persondatu aizsardzību, lai mums visiem būtu lielāka noteikšana par savu persondatu izmantošanu.

Patērētāju tiesības

Patērētāji Eiropas Savienībā var justies droši, zinot, ka viņi atgūs naudu, ja atdos atpakaļ negribētas preces, un saņems kompensāciju, ja ceļojuma laikā nāksies piedzīvot reisu atcelšanu vai kavēšanos, no kuras būtu bijis iespējams izvairīties.

Arī kvalitātes un drošības standarti, kas tiek piemēroti ES veikalos pieejamām precēm, ir vieni no stingrākajiem pasaulē.

Pircēju tiesības

Uzņēmējdarbība, izaugsme un tirdzniecība

Eiropas Savienība ir kļuvusi par lielāko tirdzniecības bloku pasaulē. Tā ir pasaulē lielākā rūpniecības preču un pakalpojumu eksportētāja un lielākais importa tirgus vairāk nekā 100 valstīm.

Viens no ES pamatprincipiem ir brīva tirdzniecība starp dalībvalstīm. Tas ir iespējams, pateicoties vienotajam tirgum. Arī ārpus savām robežām ES tiecas liberalizēt pasaules tirdzniecību.

Uzņēmējdarbība

ES garantē jums aizsardzību no globalizācijas negatīvajām sekām, sniedzot ES atbalstu mazajiem uzņēmumiem un ar regulējumu panākot, ka lielie uzņēmumi taisnīgi maksā nodokļus. ES var palīdzēt arī uzņēmumu īpašniekiem, kas saskārušies ar netaisnīgu attieksmi.

Veiksmīgas ES programmas, kā “Erasmus+”, piedāvā jums iespēju mācīties, lai pēc tam varētu veidot sekmīgu karjeru.

Tirdzniecība

ES ieņem stingras pozīcijas pasaules tirgū, darbojoties kopā un vienprātīgi, nevis izmantojot daudzas atsevišķas tirdzniecības stratēģijas.

Globālās tirdzniecības kontekstā ES atrodas īpaši izdevīgā pozīcijā. Pateicoties ES tirdzniecības režīma atvērtībai, tā ir kļuvusi par ietekmīgāko globālās tirdzniecības dalībnieku un joprojām ir uzskatāma par uzticamu sadarbības partneri.

Šis 2018. gadā parakstītais nolīgums ES uzņēmumiem atvieglo eksportu uz Singapūru, palīdz aizsargāt cilvēku tiesības darbā un vidi, kā arī paver Singapūras tirgu ES uzņēmumiem, kas vēlas sniegt pakalpojumus un piedalīties publiskā iepirkuma konkursos.

Pārtikas un vides kvalitātes standarti

Pateicoties ciešai sadarbībai starp ES valstīm, mūsu pārtika un vide atbilst dažiem no visaugstākajiem kvalitātes standartiem pasaulē.

Pārtika

ES lauksaimniecības un pārtikas nozares regulē virkne tiesību aktu un standartu, kuru galvenais mērķis ir nodrošināt veselības aizsardzību. Apjomīgs ES tiesību aktu kopums aptver visu pārtikas produktu ražošanas un pārstrādes ķēdi Savienībā, kā arī importētās un eksportētās preces.

Vide

ES izstrādātie vides kvalitātes standarti ir vieni no stingrākajiem pasaulē. ES politikas mērķis ir līdz minimumam samazināt klimata, veselības un bioloģiskās daudzveidības apdraudējumu.

Atjaunojamie energoresursi un enerģētikas pārkārtošana (2018. gada Atjaunojamo energoresursu direktīva)

Starptautiskā diplomātija un attīstība

Globālā mērogā ES valstīm, darbojoties vienoti, ir daudz lielāka ietekme nekā 27 dažāda lieluma valstīm, kas pārstāv tikai savas intereses. ES un tās dalībvalstis ir lielākās attīstības palīdzības sniedzējas pasaulē, un tās strādā kopā, lai veicinātu labu pārvaldību, cīnītos pret badu un saglabātu dabas resursus.

Diplomātija un drošība

ES sniegtajai politiskajai, praktiskajai un ekonomiskajai palīdzībai ir bijusi būtiska nozīme miera atjaunošanā Rietumbalkānu valstīs pēc bijušās Dienvidslāvijas kariem. Viens no piemēriem ir ES koordinētais dialogs starp Serbiju un Kosovu, kura rezultātā 2013. gada aprīlī tika panākta vēsturiska vienošanās, ko šobrīd īsteno ar ES atbalstu.

Cilvēktiesības

ES ir izstrādājusi cilvēktiesību politikas pamatnostādnes, kas aptver tādus aspektus kā nāvessods, spīdzināšana un vārda brīvība bezsaistē un tiešsaistē. ES Demokrātijas un cilvēktiesību instruments (EIDHR) veicina cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu valstīs un reģionos, kur tās ir visvairāk apdraudētas.

Humānā palīdzība

Ja notikusi liela mēroga katastrofa vai radusies humānā krīze, Eiropas Savienība sniedz palīdzību valstīm un iedzīvotājiem gan Eiropā, gan aiz tās robežām. ES un tās dalībvalstis kopā ir lielākās humānās palīdzības sniedzējas pasaulē. Ik gadu ES nodrošina pārtiku, patvēruma vietas, aizsardzību, veselības aprūpi un tīru ūdeni vairāk nekā 120 miljoniem cilvēku, kurus skārušas dabas katastrofas vai konflikti vairāk nekā 80 valstīs.

Palīdzība, attīstība un diplomātija

ES ir izveidojusi partnerattiecības ar 150 jaunattīstības valstīm un sadarbojas arī ar pilsoniskās sabiedrības un starptautiskajām organizācijām.

Piemēram, ES sniedz dažāda veida atbalstu un attīstības palīdzību Haiti, lai sekmētu šīs valsts centienus veidot noturību un novērst strukturālās nepilnības un īstermiņā palīdzētu visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem. Kopš 1994. gada ES ir sniegusi palīdzību Haiti 419 miljonu eiro apmērā, lai varētu veikt šādas darbības:

 • nodrošināt piekļuvi dzīvības glābšanai svarīgiem veselības aprūpes pakalpojumiem;
 • nodrošināt ārkārtas patvēruma vietas nometnēs vai viesģimenēs;
 • garantēt ūdens un sanitārijas pieejamību;
 • izsniegt pārtiku;
 • novērst uztura nepietiekamības palielināšanos, epidēmiju uzliesmojumus un nemieru izcelšanos;
 • mazināt neaizsargātību nometnēs;
 • izveidot agrīnās brīdināšanas sistēmas un pastiprinātu patvēruma vietu un infrastruktūras aizsardzību pret viesuļvētrām, plūdiem un citiem dabas apdraudējumiem.

ES attīstības palīdzība Haiti