Skip to main content

Eiropas Savienības galvenie sasniegumi un iedzīvotājiem sniegtās priekšrocības

Galvenie sasniegumi

Kopš 1957. gada Eiropas Savienība savu pilsoņu un pasaules labā paveikusi ļoti daudz:

 • kontinentā valda miers;
 • pilsoņiem ir tiesības dzīvot, mācīties un strādāt jebkur Eiropas Savienībā;
 • izveidots pasaulē lielākais vienotais tirgus;
 • tiek sniegta humānā palīdzība un attīstības palīdzība miljoniem cilvēku visā pasaulē.

Miers un stabilitāte

Eiropas Savienībā jau vairāk nekā pusgadsimtu valda miers, stabilitāte un labklājība. ES izmanto savu diplomātisko ietekmi, lai veicinātu šo un citu vērtību, tostarp, demokrātijas, pamatbrīvību un tiesiskuma, īstenošanu visā pasaulē.

70 miera gadi

Laika nogrieznis, kurā ar divām krāsām attēlota situācija Eiropā no 1500. līdz 2000. gadam. Tajā redzami ilgi kara periodi līdz pat 1950. gadam, kad sākas miera periods.

 

Vienotais tirgus

ES ekonomikas galvenais dzinējspēks ir vienotais tirgus. Tas nodrošina preču, pakalpojumu un kapitāla brīvu apriti un ļauj cilvēkiem brīvi pārvietoties gandrīz visā kontinentā.

Pārvietošanās Eiropā noteikti ir kļuvusi vienkāršāka, — visiem ES pilsoņiem ir tiesības studēt, strādāt un pensionēties jebkurā ES valstī. Attiecībā uz nodarbinātību, sociālajiem pabalstiem un nodokļiem jums kā ES pilsonim jebkurā ES dalībvalstī ir tiesības uz tādu pašu attieksmi, kādu saņem šīs valsts pilsoņi.

 • Eiro šobrīd izmanto vairāk nekā 340 miljoni ES iedzīvotāju. Vienotas valūtas ieviešana ir novērsusi ar valūtas kursa svārstībām saistītos riskus un valūtas maiņas izmaksas, kā arī nostiprinājusi vienoto tirgu, un no tā ieguvēji esam mēs visi.
 • Telesakaru un digitālie pakalpojumi — pateicoties noteikumiem par viesabonēšanas maksas atcelšanu, jūs varat izmantot mobilo tālruni un tiešsaistes pakalpojumus visā Eiropas Savienībā bez papildu maksas.
341 miljons
Eiro
Katru dienu 20 ES valstīs eiro izmantojošo cilvēku skaits
17 miljoni
Dzīve vai darbs
17 miljoni ES pilsoņu dzīvo vai strādā citā ES valstī
Nulle
Papildu izmaksas
Tālruņa un tiešsaistes pakalpojumi bez papildu izmaksām visā ES

Pilsoņu tiesības un aizsardzība

Līgums par Eiropas Savienību paredz ES pilsoņiem un personām, kuras likumīgi uzturas ES, dažādas ES tiesību aktos paredzētas tiesības dažādās jomās.

Pamattiesību harta

Pamattiesību hartā apkopotas visas ES iedzīvotāju personiskās, pilsoniskās, politiskās, ekonomiskās un sociālās tiesības.

Eiropas Savienības Pamattiesību harta

Nulle
Tolerance
Nulles tolerance pret diskrimināciju
Runas brīvība
Visiem
Ikvienai personai ir tiesības uz vārda brīvību

Tiesības nodarbinātības jomā

Katram ES darba ņēmējam ir noteiktas minimālās tiesības attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību darbā; vienlīdzīgām iespējām; aizsardzību pret visu veidu diskrimināciju, kā arī darba tiesībām.

Pensionēšanās ārvalstīs

48
Stundas
Maksimālais stundu skaits, ko darba ņēmējs ES var strādāt septiņu dienu laikposmā
4
Nedēļas
Katram darba ņēmējam garantētais minimālais apmaksātais atvaļinājums gadā

Digitālās tiesības

ES savos tiesību aktos par datu aizsardzību un privātumu pauž stingru nostāju attiecībā uz iedzīvotāju individuālo tiesību un persondatu aizsardzību, lai mums visiem būtu lielāka noteikšana par savu persondatu izmantošanu.

Tiesības tikt aizmirstam

74 %
Iepirkšanās tiešsaistē
ES 74 % interneta lietotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem iepērkas tiešsaistē
100 %
Persondatu aizsardzība
Ikvienam ir tiesības uz persondatu aizsardzību

Patērētāju tiesības

Patērētāji Eiropas Savienībā var justies droši, zinot, ka viņi atgūs naudu, ja atdos atpakaļ negribētas preces, un saņems kompensāciju, ja ceļojuma laikā nāksies piedzīvot reisu atcelšanu vai kavēšanos, no kuras būtu bijis iespējams izvairīties.

Arī kvalitātes un drošības standarti, kas tiek piemēroti ES veikalos pieejamām precēm, ir vieni no stingrākajiem pasaulē.

Pircēju tiesības

0 %
Papildu maksa
Pirkumiem ar kredītkarti vai debetkarti ES
100 000 eiro
Aizsargāti
Depozīti bankās līdz 100 000 eiro vienmēr ir aizsargāti

Uzņēmējdarbība, izaugsme un tirdzniecība

Eiropas Savienība ir kļuvusi par lielāko tirdzniecības bloku pasaulē. Tā ir pasaulē lielākā rūpniecības preču un pakalpojumu eksportētāja un lielākais importa tirgus vairāk nekā 100 valstīm.

Viens no ES pamatprincipiem ir brīva tirdzniecība starp dalībvalstīm. Tas ir iespējams, pateicoties vienotajam tirgum. Arī ārpus savām robežām ES tiecas liberalizēt pasaules tirdzniecību.

Uzņēmējdarbība

ES gādā, lai iedzīvotāji būtu aizsargāti no globalizācijas negatīvajām sekām, sniedzot ES atbalstu mazajiem uzņēmumiem un ar regulējumu panākot, ka lielie uzņēmumi taisnīgi maksā nodokļus. ES var palīdzēt arī uzņēmumu īpašniekiem, kas saskārušies ar netaisnīgu attieksmi.

Veiksmīgas ES programmas, kā “Erasmus+”, piedāvā jums iespēju mācīties, lai pēc tam varētu veidot sekmīgu karjeru.

Plašāks tirgus
Brīva aprite
Uzņēmumi no vienas ES valsts var brīvi piedāvāt preces un pakalpojumus citā ES valstī, un tiem nav pienākuma reģistrēties šajā valstī
640 000
Programma “Erasmus+”
Gandrīz 640 000 cilvēku studēja, piedalījās apmācībā vai veica brīvprātīgo darbu ārzemēs 2020. gadā

Tirdzniecība

ES ieņem spēcīgas pozīcijas pasaules tirgū, darbojoties kopā un vienprātīgi, nevis izmantojot daudzas atsevišķas tirdzniecības stratēģijas.

Globālās tirdzniecības kontekstā ES atrodas īpaši izdevīgā pozīcijā. Pateicoties ES tirdzniecības režīma atvērtībai, tā ir kļuvusi par ietekmīgāko globālās tirdzniecības dalībnieku un joprojām ir uzskatāma par uzticamu sadarbības partneri.

Šis 2018. gadā parakstītais nolīgums ES uzņēmumiem atvieglo eksportu uz Singapūru, palīdz aizsargāt cilvēku tiesības darbā un vidi, kā arī paver Singapūras tirgu ES uzņēmumiem, kas vēlas sniegt pakalpojumus un piedalīties publiskā iepirkuma konkursos.

15 %
Pasaules mēroga tirdzniecība
ES daļa pasaules preču tirdzniecībā ir aptuveni 15 %
Globālā tirdzniecība
ES, Ķīna, ASV
ES, Ķīna un ASV ir pasaulē lielākie starptautiskās tirdzniecības dalībnieki

Pārtikas un vides kvalitātes standarti

Pateicoties ciešai sadarbībai starp ES valstīm, mūsu pārtika un vide atbilst dažiem no visaugstākajiem kvalitātes standartiem pasaulē.

Pārtika

ES lauksaimniecības un pārtikas nozares regulē virkne tiesību aktu un standartu, kuru galvenais mērķis ir nodrošināt veselības aizsardzību. Apjomīgs ES tiesību aktu kopums aptver visu pārtikas produktu ražošanas un pārstrādes ķēdi Savienībā, kā arī importētās un eksportētās preces.

Nulle
Antibiotikas, kas stimulē augšanu
Antibiotikas, kas stimulē augšanu, kopš 2006. gada ES vairs neizmanto
3500
ES kvalitātes shēmas
3500 produktu, kas reģistrēti saskaņā ar ES kvalitātes shēmām

Vide

ES izstrādātie vides kvalitātes standarti ir vieni no stingrākajiem pasaulē. ES politikas mērķis ir līdz minimumam samazināt klimata, veselības un bioloģiskās daudzveidības apdraudējumu.

2050
Klimatneitralitātes mērķis
ES mērķis ir līdz 2050. gadam kļūt klimatneitrālai
20 %
Siltumnīcefekta gāzes
2014. gads — gads, kad ES sasniedza savu 2020. gada mērķi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 20 %

Starptautiskā diplomātija un attīstība

Globālā mērogā ES valstīm, darbojoties vienoti, ir daudz lielāka ietekme nekā 27 dažāda lieluma valstīm, kas pārstāv tikai savas intereses. ES un tās dalībvalstis ir lielākās attīstības palīdzības sniedzējas pasaulē, un tās strādā kopā, lai veicinātu labu pārvaldību, cīnītos pret badu un saglabātu dabas resursus.

Diplomātija un drošība

ES sniegtajai politiskajai, praktiskajai un ekonomiskajai palīdzībai ir bijusi būtiska nozīme miera atjaunošanā Rietumbalkānu valstīs pēc bijušās Dienvidslāvijas kariem. Viens no piemēriem ir ES koordinētais dialogs starp Serbiju un Kosovu, kura rezultātā 2013. gada aprīlī tika panākta vēsturiska vienošanās, ko šobrīd īsteno ar ES atbalstu.

Cilvēktiesības

ES ir izstrādājusi cilvēktiesību politikas pamatnostādnes, kas aptver tādus aspektus kā nāvessods, spīdzināšana un vārda brīvība bezsaistē un tiešsaistē. ES Demokrātijas un cilvēktiesību instruments (EIDHR) veicina cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu valstīs un reģionos, kur tās ir visvairāk apdraudētas.

Humānā palīdzība

Ja notikusi liela mēroga katastrofa vai radusies humānā krīze, Eiropas Savienība sniedz palīdzību valstīm un iedzīvotājiem gan Eiropā, gan aiz tās robežām. ES un tās dalībvalstis kopā ir lielākās humānās palīdzības sniedzējas pasaulē. Ik gadu ES nodrošina pārtiku, patvēruma vietas, aizsardzību, veselības aprūpi un tīru ūdeni vairāk nekā 120 miljoniem cilvēku, kurus skārušas dabas katastrofas vai konflikti vairāk nekā 80 valstīs.

120 miljoni
Humānās palīdzības finansējuma saņēmēji
To cilvēku skaits, kuri katru gadu no ES saņem humānās palīdzības finansējumu
2,4 miljardi eiro
Humānās palīdzības budžets 2021. gadā
2021. gadā Eiropas Komisijas humānās palīdzības budžets pārsniedza 2,4 miljardus eiro

Palīdzība, attīstība un diplomātija

ES ir izveidojusi partnerattiecības ar 150 jaunattīstības valstīm un sadarbojas arī ar pilsoniskās sabiedrības un starptautiskajām organizācijām.

Piemēram, ES sniedz dažāda veida atbalstu un attīstības palīdzību Haiti, lai sekmētu šīs valsts centienus veidot noturību un novērst strukturālās nepilnības un īstermiņā palīdzētu visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem. Kopš 1994. gada ES ir sniegusi palīdzību Haiti 419 miljonu eiro apmērā, lai varētu veikt šādas darbības:

 • nodrošināt piekļuvi dzīvības glābšanai svarīgiem veselības aprūpes pakalpojumiem;
 • nodrošināt ārkārtas patvēruma vietas nometnēs vai viesģimenēs;
 • garantēt ūdens un sanitārijas pieejamību;
 • izsniegt pārtiku;
 • novērst uztura nepietiekamības palielināšanos, epidēmiju uzliesmojumus un nemieru izcelšanos;
 • mazināt neaizsargātību nometnēs;
 • izveidot agrīnās brīdināšanas sistēmas un pastiprinātu patvēruma vietu un infrastruktūras aizsardzību pret viesuļvētrām, plūdiem un citiem dabas apdraudējumiem.

ES attīstības palīdzība Haiti

21 dalībvalsts
ES humānās palīdzības gaisa tilts
2020. un 2021. gadā Eiropas Savienības humānās palīdzības gaisa tilts palīdzēja 21 valstij
54,51 %
Pasaulē lielākais līdzekļu devējs
2020. gadā ES izmaksāja 54,51 % globālā atbalsta attīstībai