Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Najväčšie úspechy a konkrétne prínosy Európskej únie

Najväčšie úspechy

Od roku 1957 dosiahla Európska únia pre svojich občanov a celý svet významné úspechy:

 • mier na kontinente,
 • slobodu pre svojich občanov – žiť, študovať alebo pracovať kdekoľvek v EÚ,
 • najväčší jednotný trh na svete,
 • pomoc a rozvojovú pomoc miliónom ľudí na celom svete.

Mier a stabilita

EÚ priniesla viac ako polstoročie mieru, stability a prosperity. Takisto zohráva dôležitú úlohu v oblasti diplomacie a pri presadzovaní týchto hodnôt, ako aj demokracie, základných slobôd a zásad právneho štátu na celom svete.

70 rokov v mieri

Situácia v Európe od roku 1500 do roku 2000 sa vyznačovala dlhými obdobiami vojen až do 50. rokov 20. storočia, keď sa začína obdobie mieru.

 

Jednotný trh

Hlavným hospodárskym motorom EÚ je jednotný trh. Umožňuje voľný pohyb väčšiny tovaru, služieb, kapitálu a osôb takmer po celom kontinente.

Pohyb v rámci Európy je teraz rozhodne jednoduchší – všetci občania EÚ majú právo študovať, pracovať alebo tráviť dôchodok v ktorejkoľvek krajine EÚ. Ako občan EÚ máte právo na to, aby s vami každá krajina EÚ zaobchádzala rovnako ako so svojimi vlastnými občanmi, pokiaľ ide o zamestnanie, sociálne zabezpečenie a daňové účely.

 • Euro – euro, ktoré používa viac ako 340 miliónov občanov EÚ, eliminovalo riziko kolísania kurzu a zmenárenské poplatky a posilnilo jednotný trh – v prospech nás všetkých.
 • Telefónne a digitálne služby – vďaka tomu, že sa zrušili pravidlá roamingu, môžete telefonovať a využívať online služby v celej EÚ bez dodatočných poplatkov.
341 miliónov
Euro
Počet ľudí, ktorí používajú euro ako menu každý deň v 20 krajinách
17 miliónov
Život alebo práca
17 miliónov občanov EÚ žije alebo pracuje v inej krajine EÚ
Nula
Dodatočné náklady
Telefónne a online služby bez dodatočných nákladov v celej EÚ

Práva občanov a ich ochrana

Zmluva o Európskej únii poskytuje občanom EÚ a osobám s oprávneným pobytom široké spektrum práv zakotvených v právnych predpisoch EÚ pokrývajúcich mnohé oblasti.

Charta základných práv

Charta zoskupuje všetky osobné, občianske, politické, hospodárske a sociálne práva osôb v EÚ.

Charta základných práv EÚ

Nula
Tolerancia
Nulová tolerancia diskriminácie
Sloboda slova
Pre všetkých
Každý má právo na slobodu prejavu

Zamestnanecké práva

Každý pracovník v EÚ má určité minimálne práva týkajúce sa zdravia a bezpečnosti pri práci, rovnosti príležitostí, ochrany pred všetkými formami diskriminácie, ako aj pracovné práva.

Odchod do dôchodku v zahraničí

48
Hodín
Maximálny počet hodín, ktoré môže pracovník v EÚ odpracovať v ktoromkoľvek sedemdňovom období
4
Týždne
Minimálne obdobie platenej dovolenky zaručené každému pracovníkovi za rok

Digitálne práva

EÚ vo svojich právnych predpisoch o ochrane údajov a súkromia zaujala rázny postoj k ochrane individuálnych práv a osobných informácií s cieľom zabezpečiť, aby sme všetci mali väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi.

Právo na zabudnutie

74 %
Nakupovanie online
74 % používateľov internetu v EÚ vo veku 16 až 74 rokov nakupuje online
100 %
Ochrana osobných údajov
Každý má právo na ochranu osobných údajov

Práva spotrebiteľov

Spotrebitelia v EÚ sa môžu cítiť bezpečne s vedomím, že dostanú svoje peniaze späť, ak vrátia nechcené výrobky, a že pri cestovaní dostanú náhradu v prípade zbytočného meškania alebo zrušeného spoja.

Normy, ktoré musí tovar v obchodoch EÚ spĺňať, patria medzi najprísnejšie na svete, čo sa týka kvality aj bezpečnosti.

Práva kupujúcich

0 %
Dodatočné poplatky
V prípade nákupov kreditnými alebo debetnými kartami v EÚ
100 000 EUR
Chránených
Bankové vklady do výšky 100 000 EUR sú vždy chránené

Podnikanie, rast a obchod

EÚ je najväčším obchodným blokom na svete. Je najväčším svetovým vývozcom tovaru a služieb. Zároveň je najväčším dovozným trhom pre viac ako 100 krajín.

Voľný obchod medzi členskými štátmi tvorí jeden z princípov, na ktorých je EÚ založená. Je možné voľne obchodovať vďaka jednotnému trhu. Pokiaľ ide o krajiny za jej hranicami, EÚ podporuje aj liberalizáciu svetového obchodu.

Podniky

EÚ zaisťuje, aby ste boli chránení pred negatívnymi následkami globalizácie tým, že podporuje malé podniky a platia v nej pravidlá, ktorými sa zabezpečuje, aby veľké spoločnosti platili spravodlivý podiel na dani. EÚ môže pomôcť aj v prípade, že ste ako podnikateľ čelili nespravodlivému zaobchádzaniu.

Úspešné programy EÚ, ako je Erasmus+, vám môžu pomôcť získať odbornú prípravu, aby ste zo svojej kariéry vyťažili maximum.

Širší trh
Voľný pohyb
Podniky z jednej krajiny EÚ môžu ponúkať tovar a služby v inej krajine EÚ bez toho, aby tam boli usadené
640 000
Erasmus+
Takmer 640 000 ľudí študovalo, absolvovalo odbornú prípravu alebo vykonávalo dobrovoľnícku činnosť v zahraničí v roku 2020

Obchod

EÚ si získala silnú pozíciu tým, že na globálnej scéne koná a vystupuje jednotne a nezavádza rôzne obchodné stratégie.

V oblasti globálneho obchodu má EÚ vedúcu pozíciu. Vďaka otvorenosti nášho systému obchodovania sa EÚ stala najväčším hráčom na globálnej obchodnej scéne a naďalej predstavuje spoľahlivého obchodného partnera.

Táto dohoda podpísaná v roku 2018 uľahčuje firmám z EÚ viac vyvážať do Singapuru, pomáha chrániť práva ľudí pri práci a životné prostredie a otvára singapurské trhy spoločnostiam z EÚ v oblasti služieb a verejných zákaziek.

15 %
Svetový obchod
Podiel EÚ na svetovom obchode s tovarom je približne 15 %
Globálny obchod
EÚ, Čína, USA
EÚ, Čína a Spojené štáty sú tromi najväčšími svetovými aktérmi medzinárodného obchodu

Normy kvality potravín a životného prostredia

Keďže krajiny EÚ úzko spolupracujú, naše potraviny a životné prostredie spĺňajú jedny z najprísnejších noriem kvality na svete.

Potraviny

Na ochranu zdravia sa zameriavajú všetky právne predpisy a normy EÚ v poľnohospodárskom a potravinárskom priemysle. Celý proces výroby potravín a spracovateľský reťazec, ako aj dovoz a vývoz tovaru upravuje rozsiahly súbor právnych predpisov EÚ.

Nula
Antibiotické rastové stimulátory
Antibiotické rastové stimulátory sa v EÚ od roku 2006 nepoužívajú
3 500
Systém kvality EÚ
3 500 výrobkov zaregistrovaných v rámci systému kvality EÚ

Životné prostredie

EÚ vypracovala jedny z najprísnejších environmentálnych noriem na svete. Cieľom politiky EÚ je minimalizovať riziká pre klímu, zdravie a biodiverzitu.

2050
Cieľ klimatickej neutrálnosti
2050 – EÚ má za cieľ stať sa klimaticky neutrálnou
20 %
Skleníkový plyn
2014 – rok, v ktorom EÚ dosiahla svoj cieľ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2020 o 20 %

Medzinárodná diplomacia a rozvoj

Krajiny EÚ, ktoré konajú jednotne, majú na globálnej scéne oveľa väčší vplyv než 27 národov rôznych veľkostí, ktoré konajú samostatne. Spoločne sú inštitúcie EÚ a vlády členských štátov popredným svetovým darcom rozvojovej pomoci a bok po boku sa usilujú podporiť dobrú správu vecí verejných, boj proti hladu a ochranu prírodných zdrojov.

Diplomacia a bezpečnosť

Prostredníctvom politickej, praktickej a hospodárskej podpory sa EÚ významne zaslúžila o budovanie mieru na západnom Balkáne od obdobia vojen v Juhoslávii. Jedným z príkladov je dialóg medzi Srbskom a Kosovom, ktorý EÚ sprostredkovala. Ten v apríli 2013 vyústil do prelomovej dohody, ktorá sa v súčasnosti vykonáva s podporou EÚ.

Ľudské práva

EÚ vypracovala usmernenia pre politiku v oblasti ľudských práv, ktoré zahŕňajú témy ako trest smrti, týranie a sloboda prejavu online aj offline. Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva EÚ (EIDHR) poskytuje podporu na zlepšenie dodržiavania ľudských práv a základných slobôd v krajinách a regiónoch, kde sú najviac ohrozené.

Humanitárna pomoc

EÚ poskytuje pomoc krajinám a obyvateľstvu v Európe i mimo nej pri veľkých katastrofách alebo humanitárnych krízach. EÚ a jej členské krajiny sú spoločne najväčšími darcami humanitárnej pomoci na svete. Každý rok poskytuje EÚ potraviny, prístrešie, ochranu, zdravotnú starostlivosť a čistú vodu viac než 120 miliónom obetí katastrof a konfliktov vo vyše 80 krajinách.

120 miliónov
Príjemcovia humanitárneho financovania
Počet ľudí, ktorí každý rok získajú od EÚ humanitárne financovanie
2,4 miliardy EUR
Rozpočet na humanitárnu pomoc v roku 2021
V roku 2021 presiahol rozpočet Európskej komisie na humanitárnu pomoc 2,4 miliardy EUR

Pomoc, rozvoj a diplomacia v praxi

EÚ spolupracuje s vládami v 150 partnerských krajinách rozvojového sveta, ako aj s občianskou spoločnosťou a medzinárodnými organizáciami.

Napríklad na Haiti poskytuje EÚ množstvo rôznych foriem pomoci a rozvojovej pomoci, aby pomohla krajine vybudovať si odolnosť a vyriešiť štrukturálne nedostatky a krátkodobo pomohla tým najzraniteľnejším. EÚ od roku 1994 poskytla Haiti pomoc vo výške 419 miliónov EUR na:

 • zabezpečenie prístupu k životne dôležitej zdravotnej starostlivosti,
 • distribúciu núdzového prístrešia v táboroch a hostiteľských rodinách,
 • umožnenie prístupu k vode a hygienickým zariadeniam,
 • distribúciu jedla,
 • zabránenie nárastu podvýživy, prepuknutiu epidémií a možným občianskym nepokojom,
 • zníženie zraniteľnosti v táboroch,
 • zriadenie systémov včasného varovania a spevnenie prístreškov a infraštruktúry pred opakujúcimi sa hurikánmi, povodňami a inými prírodnými nebezpečenstvami.

Rozvojová pomoc EÚ na Haiti

21 krajín
Letecký most humanitárnej pomoci
Letecký most humanitárnej pomoci Európskej únie v rokoch 2020 a 2021 pomohol 21 krajinám
54,51 %
Najväčší svetový darca
V roku 2020 vyplatila EÚ 54,51 % rozvojovej pomoci