Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Najväčšie úspechy a konkrétne prínosy Európskej únie

Najväčšie úspechy

Od roku 1957 dosiahla Európska únia pre svojich občanov a celý svet významné úspechy:

 • mier na kontinente,
 • slobodu pre svojich občanov – žiť, študovať alebo pracovať kdekoľvek v EÚ,
 • najväčší jednotný trh na svete,
 • pomoc a rozvojovú pomoc miliónom ľudí na celom svete.

Mier a stabilita

EÚ priniesla viac ako polstoročie mieru, stability a prosperity. Takisto zohráva dôležitú úlohu v oblasti diplomacie a pri presadzovaní týchto hodnôt, ako aj demokracie, základných slobôd a zásad právneho štátu na celom svete.

70 rokov v mieri

70 rokov v mieri

 

Jednotný trh

Hlavným hospodárskym motorom EÚ je jednotný trh. Umožňuje voľný pohyb väčšiny tovaru, služieb, kapitálu a osôb takmer po celom kontinente.

Pohyb v rámci Európy je teraz rozhodne jednoduchší – všetci občania EÚ majú právo študovať, pracovať alebo tráviť dôchodok v ktorejkoľvek krajine EÚ. Ako občan EÚ máte právo na to, aby s vami každá krajina EÚ zaobchádzala rovnako ako so svojimi vlastnými občanmi, pokiaľ ide o zamestnanie, sociálne zabezpečenie a daňové účely.

 • Euro – euro, ktoré používa viac ako 340 miliónov občanov EÚ, eliminovalo riziko kolísania kurzu a zmenárenské poplatky a posilnilo jednotný trh – v prospech nás všetkých.
 • Telefónne a digitálne služby – vďaka tomu, že sa zrušili pravidlá roamingu, môžete telefonovať a využívať online služby v celej EÚ bez dodatočných poplatkov.

Práva občanov a ich ochrana

Zmluva o Európskej únii poskytuje občanom EÚ a osobám s oprávneným pobytom široké spektrum práv zakotvených v právnych predpisoch EÚ pokrývajúcich mnohé oblasti.

Charta základných práv

Charta zoskupuje všetky osobné, občianske, politické, hospodárske a sociálne práva osôb v EÚ.

Charta základných práv EÚ

Zamestnanecké práva

Každý pracovník v EÚ má určité minimálne práva týkajúce sa zdravia a bezpečnosti pri práci, rovnosti príležitostí, ochrany pred všetkými formami diskriminácie, ako aj pracovné práva.

Digitálne práva

EÚ vo svojich právnych predpisoch o ochrane údajov a súkromia zaujala rázny postoj k ochrane individuálnych práv a osobných informácií s cieľom zabezpečiť, aby sme všetci mali väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi.

Práva spotrebiteľov

Spotrebitelia v EÚ sa môžu cítiť bezpečne s vedomím, že dostanú svoje peniaze späť, ak vrátia nechcené výrobky, a že pri cestovaní dostanú náhradu v prípade zbytočného meškania alebo zrušeného spoja.

Normy, ktoré musí tovar v obchodoch EÚ spĺňať, patria medzi najprísnejšie na svete, čo sa týka kvality aj bezpečnosti.

Práva kupujúcich

Podnikanie, rast a obchod

EÚ je najväčším obchodným blokom na svete. Je najväčším svetovým vývozcom tovaru a služieb. Zároveň je najväčším dovozným trhom pre viac ako 100 krajín.

Voľný obchod medzi členskými štátmi tvorí jeden z princípov, na ktorých je EÚ založená. Je možné voľne obchodovať vďaka jednotnému trhu. Pokiaľ ide o krajiny za jej hranicami, EÚ podporuje aj liberalizáciu svetového obchodu.

Podniky

EÚ zaisťuje, aby ste boli chránení pred negatívnymi následkami globalizácie tým, že podporuje malé podniky a platia v nej pravidlá, ktorými sa zabezpečuje, aby veľké spoločnosti platili spravodlivý podiel na dani. EÚ môže pomôcť aj v prípade, že ste ako podnikateľ čelili nespravodlivému zaobchádzaniu.

Úspešné programy EÚ, ako je Erasmus+, vám môžu pomôcť získať odbornú prípravu, aby ste zo svojej kariéry vyťažili maximum.

Obchod

EÚ si získala silnú pozíciu tým, že na globálnej scéne koná a vystupuje jednotne a nezavádza rôzne obchodné stratégie.

V oblasti globálneho obchodu má EÚ vedúcu pozíciu. Vďaka otvorenosti nášho systému obchodovania sa EÚ stala najväčším hráčom na globálnej obchodnej scéne a naďalej predstavuje spoľahlivého obchodného partnera.

Táto dohoda podpísaná v roku 2018 uľahčuje firmám z EÚ viac vyvážať do Singapuru, pomáha chrániť práva ľudí pri práci a životné prostredie a otvára singapurské trhy spoločnostiam z EÚ v oblasti služieb a verejných zákaziek.

Normy kvality potravín a životného prostredia

Keďže krajiny EÚ úzko spolupracujú, naše potraviny a životné prostredie spĺňajú jedny z najprísnejších noriem kvality na svete.

Potraviny

Na ochranu zdravia sa zameriavajú všetky právne predpisy a normy EÚ v poľnohospodárskom a potravinárskom priemysle. Celý proces výroby potravín a spracovateľský reťazec, ako aj dovoz a vývoz tovaru upravuje rozsiahly súbor právnych predpisov EÚ.

Životné prostredie

EÚ vypracovala jedny z najprísnejších environmentálnych noriem na svete. Cieľom politiky EÚ je minimalizovať riziká pre klímu, zdravie a biodiverzitu.

Energia z obnoviteľných zdrojov/energetická transformácia (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie z roku 2018)

Medzinárodná diplomacia a rozvoj

Krajiny EÚ, ktoré konajú jednotne, majú na globálnej scéne oveľa väčší vplyv než 27 národov rôznych veľkostí, ktoré konajú samostatne. Spoločne sú inštitúcie EÚ a vlády členských štátov popredným svetovým darcom rozvojovej pomoci a bok po boku sa usilujú podporiť dobrú správu vecí verejných, boj proti hladu a ochranu prírodných zdrojov.

Diplomacia a bezpečnosť

Prostredníctvom politickej, praktickej a hospodárskej podpory sa EÚ významne zaslúžila o budovanie mieru na západnom Balkáne od obdobia vojen v Juhoslávii. Jedným z príkladov je dialóg medzi Srbskom a Kosovom, ktorý EÚ sprostredkovala. Ten v apríli 2013 vyústil do prelomovej dohody, ktorá sa v súčasnosti vykonáva s podporou EÚ.

Ľudské práva

EÚ vypracovala usmernenia pre politiku v oblasti ľudských práv, ktoré zahŕňajú témy ako trest smrti, týranie a sloboda prejavu online aj offline. Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva EÚ (EIDHR) poskytuje podporu na zlepšenie dodržiavania ľudských práv a základných slobôd v krajinách a regiónoch, kde sú najviac ohrozené.

Humanitárna pomoc

EÚ poskytuje pomoc krajinám a obyvateľstvu v Európe i mimo nej pri veľkých katastrofách alebo humanitárnych krízach. EÚ a jej členské krajiny sú spoločne najväčšími darcami humanitárnej pomoci na svete. Každý rok poskytuje EÚ potraviny, prístrešie, ochranu, zdravotnú starostlivosť a čistú vodu viac než 120 miliónom obetí katastrof a konfliktov vo vyše 80 krajinách.

Pomoc, rozvoj a diplomacia v praxi

EÚ spolupracuje s vládami v 150 partnerských krajinách rozvojového sveta, ako aj s občianskou spoločnosťou a medzinárodnými organizáciami.

Napríklad na Haiti poskytuje EÚ množstvo rôznych foriem pomoci a rozvojovej pomoci, aby pomohla krajine vybudovať si odolnosť a vyriešiť štrukturálne nedostatky a krátkodobo pomohla tým najzraniteľnejším. EÚ od roku 1994 poskytla Haiti pomoc vo výške 419 miliónov EUR na:

 • zabezpečenie prístupu k životne dôležitej zdravotnej starostlivosti,
 • distribúciu núdzového prístrešia v táboroch a hostiteľských rodinách,
 • umožnenie prístupu k vode a hygienickým zariadeniam,
 • distribúciu jedla,
 • zabránenie nárastu podvýživy, prepuknutiu epidémií a možným občianskym nepokojom,
 • zníženie zraniteľnosti v táboroch,
 • zriadenie systémov včasného varovania a spevnenie prístreškov a infraštruktúry pred opakujúcimi sa hurikánmi, povodňami a inými prírodnými nebezpečenstvami.

Rozvojová pomoc EÚ na Haiti