Skip to main content
EU-institution

Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen)

European Court of Justice - Logo

Oversigt

Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) fortolker EU's lovgivning for at sikre, at den anvendes på samme måde i alle EU-lande, og afgør retstvister mellem nationale regeringer og EU's institutioner.

I visse tilfælde kan den også anvendes af enkeltpersoner, virksomheder eller organisationer til at gribe ind over for en EU-institution, hvis de mener, den på den ene eller anden måde har tilsidesat deres rettigheder.

Hvad laver EU-Domstolen?

Domstolen træffer afgørelser i de sager, der indbringes for den. De mest almindelige typer sager er:

 • Fortolkning af love (præjudicielle afgørelser) - de nationale domstole i EU-landene skal sikre, at EU-lovene anvendes korrekt, men domstolene i de forskellige lande kan fortolke reglerne forskellige. Hvis en national domstol er i tvivl om fortolkningen eller gyldigheden af en EU-retsakt, kan den spørge Domstolen til råds. Den samme mekanisme kan anvendes til at afgøre, om national ret eller praksis er forenelig med EU-retten.
 • Håndhævelse af loven (overtrædelsesprocedurer) - denne form for sag føres mod et medlemsland, hvis det ikke overholder EU-reglerne. Den kan indledes af Europa-Kommissionen eller et andet EU-land. Hvis landet findes skyldigt, skal det straks bringe bruddet til ophør, hvis ikke det vil risikere, at der anlægges endnu en sag, som kan medføre bødestraf.
 • Ophævelse af EU-retsakt (annullationssøgsmål) – hvis en EU-retsakt menes at være i strid med EU-traktaterne eller grundlæggende rettigheder, kan Domstolen blive bedt om at ophæve den - af et medlemsland, Rådet, Europa-Kommissionen eller (i visse tilfælde) Europa-Parlamentet.
  Privatpersoner kan også bede Domstolen om at ophæve en EU-retsakt, som berører dem direkte.
 • Sikring af, at EU træffer foranstaltninger (passivitetssøgsmål) – Parlamentet, Rådet og Kommissionen skal træffe visse afgørelser i bestemte situationer. Undlader de dette, kan EU's institutioner eller (i visse tilfælde) enkeltpersoner eller virksomheder klage til Domstolen.
 • Sanktionering af EU-institutionerne (erstatningssøgsmål) – enhver person eller virksomhed, hvis interesser er blevet skadet som følge af EU's eller dets personales handlinger eller mangel på handlinger, kan bringe sagen for Domstolen.

Sammensætning

EU-Domstolen er inddelt i 2 organer:

 • EU-Domstolen – som tager sig af anmodninger om præjudicielle afgørelser fra nationale domstole, visse annullationssøgsmål og appelsager.
 • Retten – som træffer afgørelse i annullationssøgsmål indbragt af enkeltpersoner, virksomheder og i visse tilfælde medlemslande. Det vil i praksis sige, at Retten primært beskæftiger sig med konkurrenceret, statsstøtte, handel, landbrug og varemærker.

Hver dommer og generaladvokat udnævnes i fællesskab af medlemslandene for en periode på 6 år, som kan fornyes. I hver domstol vælger dommerne en formand for en periode på 3 år, som kan forlænges.

Hvordan fungerer EU-Domstolen?

I Domstolen tildeles hver sag én dommer (refererende dommer) og én generaladvokat. Sagerne behandles i to faser:

 • Den skriftlige fase
  • Parterne afgiver skriftlige erklæringer til Domstolen – og nationale myndigheder, EU-institutionerne og i visse tilfælde enkeltpersoner kan også fremsætte bemærkninger.
  • Alt dette sammenfattes af den refererende dommer og drøftes på Domstolens almindelige møde, som beslutter:
   • Hvor mange dommere, der skal behandle sagen: 3, 5 eller 15 dommere (hele Domstolen) afhængig af sagens betydning og kompleksitet. De fleste sager behandles af 5 dommere, og det sker meget sjældent, at en sag høres af hele Domstolen.
   • Om det er nødvendigt med en høring (den mundtlige fase), og om der er behov for en officiel udtalelse fra generaladvokaten.
 • Den mundtlige fase – en offentlig høring.
  • Parternes advokater forelægger deres sag for dommerne og generaladvokaten, som kan stille spørgsmål til dem.
  • Hvis Domstolen har besluttet, at der er behov for en udtalelse fra generaladvokaten, afgives denne nogle uger efter høringen.
  • Dommerne voterer så og kommer med deres afgørelse.
 • Rettens procedure er lignende, bortset fra at de fleste sager høres af 3 dommere, og at der ikke er nogen generaladvokat.

EU-Domstolen og dig

Hvis du – som privatperson eller virksomhed – har lidt skade som følge af handlinger eller mangel på handlinger fra EU's institutioners eller ansattes side, kan du indbringe en sag for Domstolen på to måder:

 • indirekte gennem nationale domstole (som kan beslutte at henvise sagen til EU-Domstolen)
 • direkte for Retten – hvis en afgørelse truffet af en EU-institution har berørt dig direkte og individuelt.

Hvis du mener, at myndighederne i et medlemsland har overtrådt EU-reglerne, skal du følge den officielle klageprocedure.

Mere om dine juridiske rettigheder

Se også

Hvem er hvem?

Seneste domme og udtalelser

Retspraksis

Publikationer

Besøg Domstolen

Job

Kontakt

Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen)

Websted
Telefonnummer
+352 4303 1
Faxnummer
+352 4303 2600
Postadresse
Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, 2925 Luxembourg, Luxembourg
Sociale medier