Skip to main content
European Court of Auditors - Logo

Informacje ogólne

 • Rola: Odpowiada za kontrolowanie prawidłowego gromadzenia i wykorzystywania funduszy UE oraz pomaga w doskonaleniu zarządzania finansami UE.
 • Prezes: Klaus-Heiner Lehne
 • Członkowie: Po jednym z każdego kraju UE
 • Rok ustanowienia: 1977
 • Siedziba: Luksemburg
 • Strona internetowa: Trybunał Obrachunkowy

Jako unijny niezależny zewnętrzny kontroler Trybunał Obrachunkowy dba o interesy podatników w UE. Trybunał Obrachunkowy nie posiada uprawnień w zakresie egzekwowania prawa, ale działa na rzecz usprawnienia zarządzania budżetem UE przez Komisję Europejską i przedstawia sprawozdania na temat finansów UE.

Czym zajmuje się Trybunał Obrachunkowy?

 • Przeprowadza kontrolę dochodów i wydatków UE, aby zweryfikować, czy fundusze UE zostały w odpowiedni sposób uzyskane, wydane, gospodarnie wykorzystane i rozliczone.
 • Kontroluje każdą osobę lub organizację dysponującą środkami UE – również przeprowadzając kontrole na miejscu w instytucjach (głównie w Komisji), krajach UE i krajach otrzymujących pomoc UE.
 • W sprawozdaniach z kontroli, przekazywanych Komisji i rządom krajowym, zamieszcza ustalenia i zalecenia.
 • Informuje Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), jeżeli podejrzewa, że miało miejsce oszustwo, korupcja lub inna nielegalna działalność.
 • Przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UEcoroczne sprawozdanie, które Parlament szczegółowo analizuje przed podjęciem decyzji w sprawie zatwierdzenia wykonania budżetu przez Komisję.
 • Wydaje również specjalistyczneopinie dla instytucji UE na temat lepszego zarządzania finansami UE i rozliczania ich wobec obywateli.

Trybunał publikuje również opinie w sprawie projektów aktów prawnych mających wpływ na zarządzanie finansami UE, jak również stanowiska, przeglądy i publikacje ad hoc w sprawach związanych z finansami publicznymi.

Aby skutecznie wypełniać swoje zadania, Trybunał Obrachunkowy musi zachowywać niezależność od instytucji i organów, które kontroluje. W tym celu ma prawo do swobodnego decydowania w następujących kwestiach:

 • co będzie kontrolował
 • jak będzie kontrolował
 • jak i kiedy przedstawi swoje ustalenia.

Kontrola przeprowadzana przez Trybunał skupia się głównie na Komisji Europejskiej, która jest głównym organem odpowiedzialnym za wykonanie budżetu UE. Ale współpracuje on również ściśle z organami krajowymi, gdyż większość funduszy UE (około 80 proc.) zarządzanych jest przez Komisję wspólnie z tymi organami.

Skład

Członkowie Trybunałusą mianowani przez Radę, po zasięgnięciu opinii Parlamentu, na sześcioletnią odnawialną kadencję. Członkowie wybierają spośród siebie prezesa na trzyletnią (również odnawialną) kadencję.

Jak działa Trybunał Obrachunkowy?

Przeprowadza on trzy rodzaje kontroli:

 • Kontrole finansowe – weryfikuje, czy w sprawozdaniach właściwie przedstawiono sytuację finansową, wyniki i przepływy pieniężne w danym roku.
 • Kontrole zgodności – weryfikuje, czy transakcje finansowe są zgodne z przepisami.
 • Kontrola wykonania zadań – weryfikuje, czy fundusze UE zostały wykorzystane w jak najbardziej oszczędny i wydajny sposób do osiągnięcia założonych celów.

Trybunał podzielony jest na grupy kontroli, tzw. izby. Przygotowują one projekty sprawozdań i opinii, które następnie są formalnie przyjmowane przez członków Trybunału.

To warto wiedzieć

Trybunał Obrachunkowy oferuje staże.

Co dwa lata organizowany jest konkurs dla środowisk akademickich w którym przyznawana jest nagroda za badania w dziedzinie kontroli sektora publicznego.

Zobacz również

Trybunał Obrachunkowy – zarządzanie

Organizacyjna baza danych UE (Kto jest kim w UE)

Programowanie finansowe UE i budżet 

Metodyka kontroli

Sprawozdania z kontroli i opinie

Wizyty w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

Oferty zatrudnienia

Kontakt

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Strona internetowa
Tel.
+352 4398 1
Faks
+352 4393 42
Adres pocztowy
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luksemburg
Media społecznościowe