Skip to main content
Council of the European Union - Logo

Ülevaade

  • Ülesanded: määratleb Euroopa Liidu üldised poliitilised sihid ja prioriteedid
  • Liikmed: ELi riikide riigipead ja valitsusjuhid, Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroopa Komisjoni president
  • Eesistuja: Charles Michel
  • Asutatud: 1974 (mitteametlik arutelufoorum), 1992 (ametlik staatus), 2009 (ametlik ELi institutsioon)
  • Asukoht: Brüssel (Belgia)
  • Veebisait: Euroopa Ülemkogu

Euroopa Ülemkogul saavad kokku ELi juhid, et määrata kindlaks ELi poliitilised eesmärgid. See kujutab endast ELi liikmesriikide vahelise poliitilise koostöö kõrgeimat tasandit.

Euroopa Ülemkogus, mis on üks ELi seitsmest ametlikust institutsioonist, toimub töö tavaliselt kord kvartalis toimuvate tippkohtumiste kujul, kus osalevad ELi juhid ning mida juhatab alaline eesistuja.

Millega Euroopa Ülemkogu tegeleb?

  • Otsustab ELi üldise suuna ja poliitiliste prioriteetide üle, kuid ei võta vastu õigusakte.
  • Tegeleb keerukate ja tundlike küsimustega, mida ei ole võimalik lahendada valitsustevahelise koostöö madalamatel tasanditel.
  • Kujundab ELi ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, võttes arvesse ELi strateegilisi huve ning kaitsepoliitilist mõju.
  • Määrab või nimetab ametisse kandidaadid teatavatele kõrgetele ELi tasandi ametikohtadele (nt Euroopa Keskpanga ja komisjoni puhul).

Igas küsimuses võib Euroopa Ülemkogu:

Koosseis

Euroopa Ülemkogu koosneb kõigi ELi riikide riigipeadest või valitsusjuhtidest, Euroopa Ülemkogu eesistujast ja Euroopa Komisjoni presidendist.

Selle kutsub kokku ja selle tööd juhatab eesistuja, kelle valib Euroopa Ülemkogu ise kahe ja poole aastaseks ametiajaks ning tema ametiaega võib pikendada ühe korra. Muu hulgas esindab Euroopa Ülemkogu eesistuja ELi ka välismaal.

Kuidas Euroopa Ülemkogu töötab?

Tavaliselt kohtub Euroopa Ülemkogu neli korda aastas, kuid selle eesistuja võib kiireloomuliste küsimuste korral korraldada täiendavaid kohtumisi.

Üldiselt teeb Euroopa Ülemkogu otsuseid konsensuse alusel, kuid teatavate otsuste puhul on vajalik kas ühehäälsus või kvalifitseeritud häälteenamus. Hääletada saavad üksnes riigipead ja valitsusjuhid.

Suhtlus Euroopa Ülemkoguga

Euroopa Ülemkogu tööd puudutavad üldised küsimused võite esitada tema avaliku teabe talitusele.

Juurdepääs dokumentidele

Teabe kättesaadavus

Euroopa Ülemkogu kohtumised

Euroopa Ülemkogu eesistuja päevakord

Euroopa Ülemkogu kohtumiste ajakava

Lisateave

Euroopa Ülemkogu külastamine

Euroopa Ülemkogu ajalugu

Aruanded, uuringud, brošüürid

Nõukogu raamatukogu

Kontaktandmed

Nimi
Euroopa Ülemkogu
Veebisait
https://www.consilium.europa.eu/et/
Telefoninumber
+32 2 281 61 11
Faksinumber
+32 2 281 69 34
Postiaadress
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgia
Sotsiaalmeedia