Skip to main content
European Parliament - logo

Översikt

 • Uppgift: Stiftar lagar, utövar kontroll och beslutar om EU-budgeten
 • Ledamöter: 705
 • Talman: David-Maria Sassoli
 • Inrättat: 1952 som Europeiska kol- och stålgemenskapens gemensamma församling, 1962 som Europaparlamentet (första direkta valen 1979)
 • Plats: Strasbourg (Frankrike), Bryssel (Belgien) och Luxembourg
 • Webbplats: Europaparlamentet

Europaparlamentet är en av EU:s två lagstiftande institutioner och väljs i direkta och allmänna val vart femte år. De senaste valen hölls i maj 2019.

Val

Det senaste valet till Europaparlamentet hölls den 23–26 maj 2019.

Läs mer om valet till Europaparlamentet 2019

Vad gör Europaparlamentet?

Parlamentet har tre huvuduppgifter:

Lagstiftning

 • Stiftar EU-lagar tillsammans med rådet, på grundval av EU-kommissionens förslag.
 • Beslutar om internationella avtal.
 • Beslutar om EU:s utvidgningar.
 • Granskar kommissionens arbetsprogram och uppmanar kommissionen att föreslå lagstiftning.

Kontroll

 • Granskar andra EU-institutioner för att se till att de arbetar på ett demokratiskt sätt.
 • Väljer kommissionsordförande och godkänner hela kommissionen, och har dessutom möjlighet att avsätta kommissionen genom en misstroendeomröstning.
 • Beviljar ansvarsfrihet, dvs. godkänner kommissionens förvaltning av budgeten.
 • Handlägger allmänhetens framställningar och tillsätter utredningar.
 • Diskuterar penningpolitik med Europeiska centralbanken.
 • Ställer frågor till kommissionen och rådet.
 • Bevakar val.

Budgetarbete

 • Antar EU:s budget tillsammans med rådet.
 • Godkänner EU:s långtidsbudget (den fleråriga budgetramen).

Sammansättning

Hur många ledamöter varje land har bestäms i princip av folkmängden. Inget land får ha färre än 6 eller fler än 96 ledamöter och det totala antalet får inte överstiga 705 (704 plus talmannen). I parlamentet sitter ledamöterna efter politisk tillhörighet, inte nationalitet.

Talmannen  företräder parlamentet i de andra EU-institutionerna och i övriga världen och ger det slutliga klartecknet till EU-budgeten.

Så många platser får varje land i Europaparlamentet?

Så många platser får varje land i Europaparlamentet

Hur arbetar Europaparlamentet?

Parlamentets arbete sker i två steg:

 • Utskotten analyserar lagförslag.
  Parlamentet har 20 utskott och tre underutskott som ansvarar för varsitt politikområde. Utskotten granskar lagförslag och ledamöterna och de politiska grupperna kan föreslå att förslaget ska ändras eller förkastas. Förslagen diskuteras också inom de politiska grupperna.
 • Plenarsammanträdet – antar lagstiftning.
  Här samlas alla ledamöter för att rösta om lag- och ändringsförslag. Sammanträdena äger vanligen rum i Strasbourg (fyra dagar i månaden), men extra sammanträden hålls ibland i Bryssel.

Vänd dig till Europaparlamentet

Om du vill uppmana parlamentet att agera i en viss fråga kan du lämna in en framställning (med post eller på nätet).

Det kan handla om alla frågor som ingår i EU:s ansvarsområde.

För att lämna in en framställning måste du vara medborgare eller bosatt i ett EU-land eller företräda ett företag eller en organisation i EU.

Du kan också kontakta din lokala parlamentsledamot eller Europaparlamentets informationskontor i ditt hemland.

Se också

Sök person

Besök Europaparlamentet

Befogenheter och förfarande

Publikationer

Lediga jobb

Kontakt

Europaparlamentet

Webbplats
Telefon
+32 2 284 21 11
Fax
+32 2 284 69 74
Postadress
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgien
Sociala medier
European Parliament - logo