Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Prehľad

Hlavné mesto: Viedeň

Úradné jazyky EÚ: nemčina

Členská krajina EÚ: od 1. januára 1995

Mena: euro. Členská krajina eurozóny od 1. januára 1999

Schengenský priestor: Členská krajina schengenského priestoru od 1. decembra 1997

ÚdajeZemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Rakúsko je federálna parlamentná republika s predsedom vlády – kancelárom a hlavou štátu – prezidentom. Rakúsko pozostáva z 9 spolkových krajín (Bundesländer). Krajinské vlády a federálna vláda majú výkonnú moc. Federálny parlament pozostáva z dvoch komôr: priamo volenej Národnej rady (Nationalrat) a Spolkovej rady (Bundesrat), ktorú volia regionálne parlamenty.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Rakúska v roku 2020 boli priemysel (21,4 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (20,4 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (18,6 %).

Obchod v rámci EÚ predstavuje 69 % vývozu Rakúska (Nemecko 30 %, Taliansko 6 % a Francúzsko 4 %), zatiaľ čo v rámci obchodu s krajinami mimo EÚ sa 6 % vyváža do Spojených štátov a 5 % do Švajčiarska.

Pokiaľ ide o dovoz, 77 % pochádza z členských štátov EÚ (z Nemecka 41 %, Talianska 6 %, Česka a Holandska 4 %). Z krajín mimo EÚ 5 % dovozu pochádza zo Švajčiarska a 4 % z Číny.

Rakúsko v EÚ

Európsky parlament

Rakúsko má v Európskom parlamente 18 poslancov. Poslanci EP za Rakúsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Rakúsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia rakúskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Rakúska:

júl až december 1998 | január až jún 2006 | júl až december 2018

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Rakúskym komisárom v Európskej komisii je Johannes Hahn, ktorý je zodpovedný za rozpočet a administratívu.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Rakúsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Rakúsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Rakúsko má v Európskom výbore regiónov 12 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Rakúsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Rakúska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Rakúsko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku. 

Údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Rakúsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Rakúska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Rakúsko využíva finančné prostriedky EÚ.