Přejít na hlavní obsah

Přehled

Hlavní město: Brusel

Úřední jazyky EU: francouzština, nizozemština a němčina

Členská země EU: od 1. ledna 1958

Měna: euro; součástí eurozóny od 1. ledna 1999

Schengenský prostor: součástí schengenského prostoru od 26. března 1995

Číselné údajerozloha – obyvatelstvo – HDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Belgie je federální konstituční monarchie, založená na systému plurality politických stran. Hlavou státu je král, v čele exekutivy stojí předseda vlády. V Belgii nejsou rozhodovací pravomoci centralizovány, ale rozděleny mezi tři úrovně státní správy: federální vládu, tři jazyková společenství (francouzské, vlámské a německy mluvící) a tři regiony (hlavní město Brusel, Valonsko a Vlámsko). Všechny tři mají rovnocenné právní postavení, mají však pravomoce a odpovědnost v odlišných resortech. Brusel je společně s Lucemburkem a Štrasburkem oficiálním sídlem evropských orgánů a institucí.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitější odvětvími belgického hospodářství byly v roce 2020 veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (22 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (17,7 %) a průmysl (16,4 %).

Do zemí EU směřuje 65 % belgického vývozu (17 % do Německa, 14 % do Francie a 12 % do Nizozemska). Co se týče zemí mimo EU, jde 8 % vývozu do Spojeného království a 7 % do Spojených států.

Pokud jde o dovoz, 62 % pochází z členských států EU (17 % z Nizozemska, 14 % z Německa a 10 % z Francie), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 7 % dovozu ze Spojených států a 5 % z Číny.

Belgie v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 21 poslanců z Belgie. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Belgii

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci belgického státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky, těmto jednáním předsedají a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období belgického předsednictví:

leden – červen 1958 | leden – červen 1961 | leden – červen 1964 | leden – červen 1967 | leden – červen 1970 | leden – červen 1973 | červenec–prosinec 1977 leden – červen 1982 | leden – červen 1987 | červenec–prosinec 1993 červenec–prosinec 2001 červenec–prosinec 2010

Předsednictví Rady EU

Aktuální předsednictví v Radě EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Belgie nominovala Didiera Reynderse, který je odpovědný za otázky spravedlnosti.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – tzv. zastoupení.

Zastoupení Evropské komise v Belgii

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Belgie 12 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů zasedají místní a regionální zástupci každé členské země. Belgie zde má 12 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při Evropské unii

Belgie také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby belgické zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Belgie poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku.

Číselné údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Belgii za finančního přispění EU

Příspěvek Belgie do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Belgie čerpá finanční prostředky EU