Skip to main content

Ülevaade

Pealinn: Sofia

ELi ametlik(ud) keel(ed): bulgaaria keel

ELi liikmesriik: alates 1. jaanuarist 2007

Rahaühik: Bulgaaria levi (BGN). Bulgaaria võtab euro kasutusele siis, kui on täitnud selleks vajalikud tingimused.

Schengen: Bulgaaria valmistub praegu ühinemiseks Schengeni alaga.

ArvandmedPindala - rahvaarv - SKP elaniku kohta (ostujõu standardi alusel)

Poliitiline süsteem

Bulgaaria on parlamentaarne vabariik. Riigi valitsusjuht on peaminister, kellel on kõige rohkem täitevvõimu. Riigipea on president, kellel on peamiselt esinduskohustused ning piiratud vetoõigus. Bulgaaria on unitaarriik, millel on tsentraliseeritud struktuur. Riik koosneb 27 piirkonnast ja Sofia linnast (Sofia-Grad). Piirkondlikud kubernerid määrab ametisse valitsus.

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Bulgaaria majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2020. aastal hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (21,4%), tööstus (20,4%) ning avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (16,7%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Bulgaaria ekspordist 66% (Saksamaa 16%, Rumeenia 9% ja Itaalia 7%), samas kui ELi-väliselt läheb 6% Türgisse ning 3% Hiinasse.

61% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaa 12%, Itaalia ja Rumeenia 7%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 7% Türgist ja 6% Venemaalt.

Bulgaaria ELis

Euroopa Parlament

Bulgaariast on Euroopa Parlamenti valitud 17 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Bulgaarias

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Bulgaaria valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Bulgaaria eesistumise perioodid:

Jaanuar–juuni 2018

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogu praegune eesistujariik

Euroopa Komisjon

Bulgaaria poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik oli Mariya Gabriel, kelle vastutusalaks kuni 15. maini 2023 oli innovatsioon, teadus, kultuur, haridus ja noored. Kuni ametikoha uuesti täitmiseni vastutab innovatsiooni ja teadusuuringute eest juhtiv asepresident Vestager ning hariduse, kultuuri ja noorte eest asepresident Schinas.

Euroopa Komisjoni esindus Bulgaarias

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Bulgaarial on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 12 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Bulgaarial on Regioonide Komitees 12 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Bulgaaria suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Bulgaaria nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju maksab ja saab Bulgaaria?

Summa, mille ELi iga liikmesriik ELi eelarvesse maksab, arvutatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi.
ELi eelarvega ei püüta vahendeid ümber jagada, vaid keskendutakse pigem kõigi eurooplaste vajadustele tervikuna.

Arvandmed ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Bulgaarias

Rahalised vahendid, mida Bulgaaria maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Bulgaariale kasulikud on.