Skip to main content

Prehľad

Hlavné mesto: Záhreb

Úradné jazyky EÚ: chorvátčina

Členská krajina EÚ: od 1. júla 2013

Mena: chorvátska kuna (HRK). Chorvátsko sa zaviazalo prijať euro, keď splní potrebné podmienky.

Schengenský priestor: Chorvátsko nie je členom schengenského priestoru.

Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Výkonná moc a zastupovanie štátu doma i v zahraničí sú zverené predsedovi vlády – premiérovi a hlave štátu – prezidentovi. Štruktúra vlády je založená na oddelení zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci. Parlament má zákonodarnú moc a kontroluje aj činnosť exekutívy. Poslanci sú volení na obdobie 4 rokov.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Chorvátska v roku 2018 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (23,1 %), priemysel (20,4 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (15,5 %).

Do krajín EÚ smeruje 68 % chorvátskeho vývozu (Taliansko 14 %, Nemecko 13 % a Slovinsko 11 %). Z krajín mimo EÚ smeruje 9 % vývozu do Bosny a Hercegoviny a 4 % do Srbska.

Pokiaľ ide o dovoz, 78 % pochádza z členských štátov EÚ (Nemecka 15 %, Talianska 13 % a Slovinska 11 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 3 % dovozu pochádzajú z Bosny a Hercegoviny a z Číny.

Chorvátsko v EÚ

Európsky parlament

Chorvátsko má v Európskom parlamente 12 poslancov. Poslanci EP za Chorvátsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Chorvátsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia chorvátskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Chorvátska

január až jún 2020

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Chorvátskou komisárkou v Európskej komisie je Dubravka Šuicová, podpredsedníčka pre demokraciu a demografiu.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Chorvátsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Chorvátsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore9 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Chorvátsko má 9 zástupcov v Európskom výbore regiónov, ktorý združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Chorvátsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Chorvátska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Chorvátsko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku.

Údaje za Chorvátsko za rok 2018:

  • Celkové výdavky EÚ v Chorvátsku – 1,120 mld. EUR
    (čo zodpovedá 2,22 % chorvátskeho hospodárstva)
  • Celkový príspevok do rozpočtu EÚ – 0,451 mld. EUR
    (čo zodpovedá 0,89 % chorvátskeho hospodárstva)

Ďalšie údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Chorvátsku 

Viac informácií o tom, ako Chorvátsko využíva finančné prostriedky EÚ.