Skip to main content

Přehled

Hlavní město: Praha

Úřední jazyk EU: čeština

Členská země EU: od 1. května 2004

Měna: česká koruna (CZK). Česko se v současné době připravuje na přijetí eura.

Schengenský prostor: součástí schengenského prostoru od 21. prosince 2007

Číselné údajerozloha – obyvatelstvo – HDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Česko je parlamentní republika. Hlavou státu je prezident a v čele vlády stojí premiér. Země vznikla v roce 1993 rozdělením Československa na Česko a Slovensko. Země je rozdělena na 14 krajů, mezi něž patří hlavní město Praha.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími českého hospodářství byly v roce 2020 průmysl (28,1 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (17,5 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (16,8 %).

Do zemí EU směřuje 80 % českého vývozu (33 % do Německa, 8 % na Slovensko a 6 % do Polska). Co se týče zemí mimo EU, směřují 2 % českého vývozu do Spojených států.

Pokud jde o dovoz, 73 % pochází z členských států EU (28 % z Německa, 9 % z Polska a 7 % z Nizozemska), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 11 % z Číny a 2 % ze Spojených států a Ruska.

Česko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 21 poslanců z Česka. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Česku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci českého státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky, těmto jednáním předsedají a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období českého předsednictví:

leden–červen 2009 | červenec–prosinec 2022

Předsednictví Rady EU

Aktuální předsednictví v Radě EU

Evropská komise

Jako členku Evropské komise Česko nominovalo Věru Jourovou, která zastává funkci místopředsedkyně a je odpovědná za oblast hodnot a transparentnosti.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – tzv. zastoupení.

Zastoupení Evropské komise ve Česku

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Česko 12 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů zasedají místní a regionální zástupci každé členské země. Česko zde má 12 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při Evropské unii

Česko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby české zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Česko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Číselné údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Česku za finančního přispění EU

Příspěvek Česka do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků či ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Česko čerpá finanční prostředky EU