Skip to main content

Přehled

Hlavní město: Praha

Úřední jazyk EU: čeština

Členem EU: od 1. května 2004

Měna: česká koruna (CZK). Česko se v současné době připravuje na přijetí eura.

Schengenský prostor: Součástí schengenského prostoru od 21. prosince 2007.

V číslech: Rozloha - Obyvatelstvo - HDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Česko je parlamentní republikou, v jejímž čele stojí prezident, který jmenuje předsedu vlády. Země vznikla v roce 1993 rozdělením Československa na Českou republiku a Slovensko. Země je rozdělena na 14 krajů, mezi něž patří hlavní město Praha.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími českého hospodářství byly v roce 2018 průmysl (30,2 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (19,2 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (15,5 %).

Obchod v rámci EU představuje 84 % celkového vývozu Česka (32 % do Německa, 8 % na Slovensko a 6 % do Polska). Pokud jde o země mimo EU, směřují 2 % českého vývozu do Spojených států a 2 % do Ruska.

Dovoz do Česka se ze 76 % realizuje z členských států EU (29 % z Německa, 9 % z Polska a 6 % ze Slovenska), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 8 % dovozu z Číny a 2 % ze Spojených států.

Česko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 21 českých poslanců. Další informace o nich zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v České republice

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci českého státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období českého předsednictví:

leden–červen 2009

Předsednictví Rady EU

Aktuálního předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako členku Evropské komise Česko nominovalo Věru Jourovou, která zastává funkci místopředsedkyně a je odpovědná za oblast hodnot a transparentnosti.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Evropské komise v České republice

Evropský hospodářský a sociální výbor

Česko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru12 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Česko má 12 zástupců v Evropském výborů regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

S orgány a institucemi EU komunikuje Česko take prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Hlavním úkolem tohoto „velvyslanectví při EU“ je zajistit, aby české zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Česko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Údaje pro Česko za rok 2018:

  • Výdaje EU v Česku celkem – 4,123 miliardy eur
    (což odpovídá 2,10 % českého hospodářství)
  • Český příspěvek do rozpočtu EU celkem – 1,720 miliardy eur
    (což odpovídá 0,88 % českého hospodářství)

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Česku za finančního přispění EU

Příspěvek České republiky do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Česko čerpá finanční prostředky EU