Přejít na hlavní obsah

Přehled

Hlavní město: Tallin

Úřední jazyk EU: estonština

Členská země EU: od 1. května 2004

Měna: euro; součástí eurozóny od 1. ledna 2011

Schengenský prostor: součástí schengenského prostoru od 21. prosince 2007

Číselné údajerozloha – obyvatelstvo – HDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Estonsko je parlamentní republika. Hlavou estonského státu je prezident, který jmenuje předsedu vlády, jehož musí schválit parlament. Předsedovi vlády je svěřena výkonná pravomoc v oblasti státní správy. Prezidenta volí parlament nebo sbor volitelů na 5 let. Parlament má 101 členů, kteří jsou voleni na 4 roky. Země se dělí na 15 okresů a 79 obcí.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími estonského hospodářství byly v roce 2020 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (20,5 %), průmysl (19,2 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (16,7 %).

Do zemí EU směřuje 66 % estonského vývozu (16 % do Finska, 10 % do Švédska a 9 % do Lotyšska). Co se týče zemí mimo EU, směřuje 8 % estonského vývozu do Spojených států a 6 % do Ruska.

Pokud jde o dovoz, 75 % pochází z členských států EU (13 % z Finska, 10 % z Německa a 9 % z Litvy), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 8 % dovozu z Ruska a 5 % z Číny.

 

Estonsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 7 poslanců z Estonska. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Estonsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci estonského státu (vždy podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky, těmto jednáním předsedají a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období estonského předsednictví:

červenec–prosinec 2017

Předsednictví Rady EU

Aktuální předsednictví v Radě EU

Evropská komise

Jako členku Evropské komise Estonsko nominovalo Kadri Simsonovou, která je odpovědná za energetiku.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – tzv. zastoupení.

Zastoupení Evropské komise v Estonsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Estonsko 6 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů zasedají místní a regionální zástupci každé členské země. Estonsko zde má 6 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při Evropské unii

Estonsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby estonské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Estonsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Číselné údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Estonsku za finančního přispění EU

Příspěvek Estonska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Estonsko čerpá finanční prostředky EU