Skip to main content

Přehled

Hlavní město: Lucemburk

Úřední jazyky EU: francouzština, němčina

Členská země EU: od 1. ledna 1958

Měna: euro; součástí eurozóny od 1. ledna 1999

Schengenský prostor: součástí schengenského prostoru od 26. března 1995

Číselné údajerozloha – obyvatelstvo – HDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Lucemburské velkovévodství je parlamentní konstituční monarchie. Hlavou lucemburského státu je velkovévoda, který má pouze formální pravomoci. V čele lucemburské vlády, která je orgánem výkonné moci, stojí premiér. The government exercises executive power. Každých 5 let se konají všeobecné volby, při nichž se do jednokomorového zákonodárného orgánu, Poslanecké sněmovny, volí 60 poslanců. Země je rozdělena do 4 volebních obvodů, 12 správních kantonů a 105 obcí. 12 obcí má status města. Největším z nich je Lucemburk, který je společně s Bruselem a Štrasburkem oficiálním sídlem orgánů Evropské unie. Lucembursko má tři úřední jazyky: francouzštinu, němčinu a lucemburštinu. První dva z nich jsou úředními jazyky EU.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími lucemburského hospodářství byly v roce 2020 peněžnictví a pojišťovnictví (25,1 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (14,9 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (17,5 %).

Do zemí EU směřuje 80 % lucemburského vývozu (28 % do Německa, 16 % do Francie a 12 % do Belgie). Co se týče zemí mimo EU, směřují 3 % lucemburského vývozu do Spojených států a 3 % do Spojeného království.

Pokud jde o dovoz, 89 % pochází z členských států EU (34 % z Belgie, 27 % z Německa a 11 % z Francie), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 3 % dovozu ze Spojených států a 2 % z Japonska.

Lucembursko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 6 poslanců z Lucemburska. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Lucembursku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci lucemburského státu (vždy podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky, těmto jednáním předsedají a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období lucemburského předsednictví:

leden–červen 1960 | leden–červen 1963 | leden–červen 1966 | leden–červen 1969 | leden–červen 1972 | leden–červen 1976 | červenec–prosinec 1980 | červenec–prosinec 1985 | leden–červen 1991 | červenec–prosinec 1997 | leden–červen 2005 | červenec–prosinec 2015

Předsednictví Rady EU

Aktuální předsednictví v Radě EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Lucembursko nominovalo Nicolase Schmita, který je odpovědný za pracovní místa a sociální práva.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – tzv. zastoupení.

Zastoupení Evropské komise v Lucembursku

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Lucembursko 5 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů zasedají místní a regionální zástupci každé členské země. Lucembursko zde má 5 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při Evropské unii

Lucembursko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby lucemburské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Lucembursko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Lucembursku za finančního přispění EU

Příspěvek Lucemburska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Lucembursko čerpá finanční prostředky EU