Skip to main content

Europeiska unionens historia 1990–1999

Ett Europa utan gränser

År 1993 lanseras den inre marknaden med de ”fyra friheterna”: fri rörlighet för personer, varor, tjänster och pengar. Under 1990-talet undertecknas också två nya fördrag: fördraget om Europeiska unionen 1993 (Maastrichtfördraget) och Amsterdamfördraget 1999. Sverige, Finland och Österrike går med i EU 1995, och en liten by i Luxemburg ger sitt namn åt Schengenavtalet, som gradvis kommer att göra det möjligt för människor att resa i stora delar av EU utan passkontroller.

1991 – Jugoslaviens upplösning

På Balkan faller Jugoslavien isär. De krig som följer orsakar tiotusentals dödsoffer och pågår under en stor del av det följande årtiondet.

7 februari 1992 – Maastrichtfördraget

Fördraget om Europeiska unionen undertecknas i den nederländska staden Maastricht. Fördraget är en viktig milstolpe i EU:s historia, eftersom det innehåller tydliga regler för den kommande gemensamma valutan, utrikes- och säkerhetspolitiken och ett närmare samarbete i rättsliga och inrikes frågor. Genom fördraget, som träder i kraft den 1 november 1993, inrättas Europeiska unionen officiellt.

1 januari 1993 – lansering av den inre marknaden

Den inre marknaden inrättas och innebär fyra friheter: fri rörlighet för personer, varor, tjänster och pengar. Sedan 1986 har man antagit hundratals lagar om skattepolitik, företagsregler, yrkeskvalifikationer och andra hinder mot öppna gränser. Den fria rörligheten för vissa tjänster är dock försenad.

1 januari 1994 – Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inrättas

Avtalet om upprättandet av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) träder i kraft och utvidgar den inre marknaden till länder i Efta. I dag kan människor, varor, tjänster och kapital röra sig i de 30 EES-länderna (EU-27 plus Island, Liechtenstein och Norge). Schweiz deltar inte i EES men har tillträde till den inre marknaden.

1 januari 1995 – EU får tre nya medlemmar

Finland, Sverige och Österrike ansluter sig till EU. Med 15 medlemsländer omfattar EU nu nästan hela Västeuropa.

26 mars 1995 – gränsfritt resande mellan sju länder

Schengenavtalet träder i kraft i sju länder – Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien och Tyskland. Resenärer kan resa mellan de här länderna utan att visa sitt pass vid gränsen. År 2021 ingår 26 länder i Schengenområdet, däribland även Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

2 oktober 1997 – Amsterdamfördraget

Amsterdamfördraget undertecknas. Det bygger vidare på Maastrichtfördraget och innehåller planer på att reformera EU-institutionerna, ge EU en starkare röst i världen, arbeta för fler jobb och stärka medborgarnas rättigheter. Fördraget träder i kraft den 1 maj 1999.

1 januari 1999 – euron föds

Euron införs i elva länder, men bara för affärs- och finanstransaktioner. Sedlar och mynt ska införas senare. De första euroländerna är Belgien, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike. Sverige, Danmark och Storbritannien bestämmer sig för att tills vidare stå utanför samarbetet.