Přejít na hlavní obsah

Historie Evropské unie 1990–99

Evropa bez hranic

V roce 1993 začal fungovat jednotný trh s jeho „4 svobodami“ volného pohybu osob, zboží, služeb a peněz. 90. léta jsou též desetiletím dvou smluv, „maastrichtskéSmlouvy o Evropské unii platné od roku 1993 a Amsterodamské smlouvy platné od roku 1999. V roce 1995 vstoupilo do EU Rakousko, Finsko a Švédsko. Malá vesnice v Lucembursku dává název Schengenské dohodě, která postupně umožní lidem cestovat do velkých částí EU bez pasových kontrol.

1991 – rozpad Jugoslávie

Dochází k rozpadu Jugoslávie. Následné války přinesou desítky tisíc obětí a trvají po většinu následujícího desetiletí.

7. února 1992 – Maastrichtská smlouva

V únoru 1992 je v Maastrichtu podepsána Smlouva o Evropské unii. Tato smlouva představuje důležitý mezník v historii EU, jelikož stanoví jasná pravidla pro budoucí jednotnou měnu a také pro zahraniční a bezpečnostní politiku a užší spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Smlouvou, která vstupuje v platnost 1. listopadu 1993, oficiálně vzniká „Evropská unie“.

1. ledna 1993 – zavedení jednotného trhu

Je zřízen jednotný trh s jeho „4 svobodami“ volného pohybu osob, zboží, služeb a peněz. Od roku 1986 jsou vydány stovky právních předpisů, které odstranily překážky zejména v oblasti daňové politiky, úprav podnikání a odborných kvalifikací a dalších oblastí. V případě některých služeb se nicméně realizace zásady volného pohybu zpožďuje.

1. ledna 1994 – vytvořen Evropský hospodářský prostor

Vstupuje v platnost Dohoda o založení Evropského hospodářského prostoru (EHP), která rozšiřuje jednotný trh na země ESVO. Dnes se lidé, zboží, služby a kapitál mohou volně pohybovat po 30 zemích EHP (EU-27 plus Island, Lichtenštejnsko a Norsko). Švýcarsko není součástí EHP, ale má přístup na jednotný trh.

1. ledna 1995 – EU získává tři nové členy: Rakousko, Finsko a Švédsko

Do EU vstupuje Finsko, Rakousko a Švédsko. Jejích 15 členů nyní pokrývá téměř celou západní Evropu.

26. března 1995 – v 7 zemích začíná cestování bez hraničních kontrol

V 7 zemích – Belgii, Francii, Lucembursku, Německu, Nizozemsku, Portugalsku a Španělsku – vstupuje v platnost Schengenská dohoda. Cestující se mohou po těchto zemích pohybovat bez pasových kontrol na hranicích. V roce 2021 je součástí schengenského prostoru bez pasových kontrol 26 zemí, včetně Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.

2. října 1997 – Amsterodamská smlouva

Je podepsána Amsterodamská smlouva. Tato smlouva navazuje na to, čeho bylo dosaženo přijetím Maastrichtské smlouvy, a stanoví plán reformy orgánů EU, aby se posílilo postavení Evropy ve světě a zvýšila podpora zaměstnanosti a práv občanů. V platnost vstupuje 1. května 1999.

1. leden 1999 – vzniká euro

V 11 zemích se pro obchodní a finanční transakce zavádí euro. Bankovky a mince budou zavedeny později. K prvním zemím, kde platí euro, patří Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko a Španělsko. Dánsko, Spojené království a Švédsko se rozhodnou, že zůstanou prozatím mimo.