Põhisisu juurde

Euroopa Liidu ajalugu 1990–1999

Piirideta Euroopa

1993. aastal käivitati ühtne turg, mis tõi kaasa inimeste, kaupade, teenuste ja raha vaba liikumise (neli vabadust). 1990. aastaid jäävad tähistama ka kaks uut lepingut: 1993. aastal sõlmiti Euroopa Liidu leping (Maastrichti leping) ning 1999. aastal Amsterdami leping. Austria, Soome ja Rootsi ühinesid ELiga 1995. aastal ning väikeses Schengeni külas Luksemburgis sõlmitud Schengeni leping hakkas järk-järgult võimaldama reisimist suurde osasse EList ilma passikontrollita.

1991 – Jugoslaavia lagunemine

Balkani poolsaarel sai alguse Jugoslaavia lagunemine. Järgnenud sõjad põhjustasid kümneid tuhandeid inimohvreid ja kestsid peaaegu kogu kümnendi.

7. veebruar 1992 – Maastrichti leping

Maastrichtis (Madalamaad) sõlmiti Euroopa Liidu leping. See oli ELi jaoks suure tähtsusega verstapost, millega sätestati selged reeglid tulevasele ühisrahale, samuti välis- ja julgeolekupoliitikale ning tihedamale koostööle õigus- ja siseküsimustes. Leping jõustus 1. novembril 1993 ning sellega loodi ametlikult Euroopa Liit.

1. jaanuar 1993 – Ühtse turu käivitamine

Toimima hakkas ühtne turg ja jõustus inimeste, kaupade, teenuste ja raha vaba liikumine (neli vabadust). Alates 1986. aastast oli vastu võetud mitusada õigusakti, mis reguleerisid maksupoliitikat, ettevõtlust, kutsekvalifikatsioone ja muid piiriülese kaubanduse takistusi. Siiski ei õnnestunud vaba liikumist kõikide teenuseliikide puhul tagada.

1. jaanuar 1994 – Euroopa Majanduspiirkonna loomine

Jõustus Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) asutamisleping, millega laiendati ühtset turgu EFTA riikidele. Tänapäeval on tagatud inimeste, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumine Euroopa Majanduspiirkonna 30 riigis (EL-27 ning Island, Liechtenstein ja Norra). Šveits ei osale EMPs, kuid tal on juurdepääs ühtsele turule.

1. Jaanuar 1995 – EL sai juurde kolm uut liiget: Austria, Rootsi ja Soome

Austria, Rootsi ja Soome ühinesid ELiga. 15 liikmesriiki hõlmav EL ulatus nüüd peaaegu üle kogu Lääne-Euroopa.

26. märts 1995 – Piirideta reisimine seitsme riigi vahel

Seitsmes riigis – Belgias, Hispaanias, Luksemburgis, Madalmaades, Portugalis, Prantsusmaal ja Saksamaal – jõustus Schengeni leping. Reisimine nende riikide vahel sai võimalikuks ilma igasuguse passikontrollita. 2021. aastaks kuulub passivaba Schengeni ala koosseisu 26 riiki, sealhulgas Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits.

2. oktoober 1997 – Amsterdami leping

Allkirjastati Amsterdami leping. See põhines Maastrichti lepingul ning selles sätestati ELi institutsioonide reformimise kava, et tugevdada Euroopa häält maailmas ja eraldada rohkem vahendeid töökohtade loomisele ja kodanikuõigustele. Leping jõustus 1. mail 1999.

1. jaanuar 1999 – Euro sünd

11 riigis võeti äri- ja finantstehinguteks kasutusele euro. Paberraha ja müntide käibele tulekuni jäi veel aega. Esimesteks euro kasutusele võtnud riikideks olid Austria, Belgia, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa ja Soome. Rootsi, Taani ja Ühendkuningriik otsustasid esialgu kõrvale jääda.