Skip to main content

EU:s prioriteringar

Hur fastställs EU:s prioriteringar?

I början av varje ny valperiod – den femåriga mandattiden för EU-kommissionen och Europaparlamentet – möts EU-ländernas stats- och regeringschefer i Europeiska rådet för att fastställa EU:s officiella prioriteringar. 

Tillsammans utgör prioriteringarna den strategiska agenda som vägleder EU-institutionerna och beskriver hur man ska nå resultat.

Den strategiska agendan styr också EU- kommissionens femåriga politiska prioriteringar, som beskrivs i kommissionens politiska riktlinjer. I prioriteringarna anges i grova drag kommissionens viktigaste politiska strategier och åtgärder för att se till att de politiska målen nås.

Den strategiska agendan genomförs gemensamt av EU-institutionerna och EU-länderna.

Kommissionens tillträdande ordförande slår fast kommissionens prioriteringar som sedan

  • presenteras för hela Europaparlamentet (plenarmöte)
  • omvandlas till uppdragsbeskrivningar för varje kommissionärskandidat och läggs fram för det relevanta parlamentsutskottet.

De politiska riktlinjerna utgör grunden för kommissionens årliga arbetsprogram. Där beskrivs de initiativ som ska uppfylla prioriteringarna under de kommande tolv månaderna.

Arbetet med arbetsprogrammet inleds med kommissionsordförandens årliga tal om tillståndet i unionen och tillhörande avsiktsförklaring. 

Talet inleder en diskussionsrunda med parlamentet och ministerrådet om prioriteringarna för det kommande året. Samtidigt tar kommissionen också del av synpunkter från Europeiska regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. 

När kommissionens arbetsprogram har antagits utfärdar kommissionen, parlamentet och rådet en gemensam förklaring om EU:s prioriteringar så att man snabbt kan vidta åtgärder och se till att det finns ett politiskt fokus på att nå resultat.

För att kunna göra en mer långsiktig planering antog de tre EU-institutionerna år 2020 för första gången också gemensamma slutsatser om politiska mål och prioriteringar för hela lagstiftningscykeln (fram till 2024).

Infografik: Så fastställs EU:s prioriteringar

Läs om hur kommissionens arbetsprogram genomförs

Andra prioriteringar

Utöver de prioriteringar som nämns ovan fastställer andra EU-institutioner ofta sina egna prioriteringar.

Ordförandeskapet i ministerrådet

EU-länderna turas om att vara ordförande i rådet under sex månader i taget. Ordförandelandet ska fungera som medlare och leda diskussionerna i rådet – med alla EU-länder – om EU-lagstiftningen. 

Varje ordförandeland fastställer sina egna prioriteringar utifrån aktuella EU-frågor och med målet att stärka EU och främja dess värden.

Läs mer om det nuvarande EU-ordförandeskapets prioriteringar

Europaparlamentets politiska grupper

De allra flesta av de 705 parlamentsledamöterna tillhör en av de nuvarande sju politiska grupperna, som bygger på partitillhörighet och inte nationalitet.

Varje grupp fastställer sina egna prioriteringar som speglar de frågor som deras väljare anser är viktiga.

Före varje omröstning i plenum går de politiska grupperna igenom utskottens betänkanden och föreslår ändringar.

Efter diskussioner inom gruppen antar gruppen sin ståndpunkt. Ingen parlamentsledamot kan dock tvingas rösta på ett visst sätt.

Läs mer om de politiska gruppernas prioriteringar

Alla Europaparlamentets prioriteringar

Videoklipp