Skip to main content
Institiúid de chuid an AE

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Council of the European Union - Logo

Forbhreathnú

 • Ról: Glór rialtais an Aontais, a ghlacann dlíthe AE agus a chomhordaíonn beartais AE
 • Comhaltaí: Airí rialtais do gach Ballstát, de réir an réimse beartais atá le plé
 • Uachtarán: Bíonn an uachtaránacht ag gach Ballstát ar feadh 6 mhí ar bhonn uainíochta
 • Bliain a bhunaithe: 1958 ( mar Chomhairle Chomhphobal Eacnamaíoch na hEorpa)
 • Suíomh: An Bhruiséil (an Bheilg)
 • Suíomh gréasáin: Comhairle an Aontais Eorpaigh

I gComhairle an Aontais Eorpaigh, nó an Chomhairle, mar a thugtar uirthi freisin go neamhfhoirmiúil, tagann airí rialtais ó gach Ballstát le chéile chun dlíthe a phlé, a leasú agus a ghlacadh, agus chun beartais a chomhordú. Tá sé d'údarás ag na hairí gealltanas a thabhairt thar ceann a rialtas faoi seach i dtaobh gníomhaíochtaí a chomhaontaítear ag na cruinnithe.

Mar aon le Parlaimint na hEorpa, is í an Chomhairle an príomhchomhlacht cinnteoireachta san Aontas Eorpach.

Ní cheart é a mheascadh le:

 • An Chomhairle Eorpach - cruinniú mullaigh gach ráithe, áit a dtagann ceannairí AE le chéile chun treoir ghinearálta a thabhairt do phróiseas ceaptha beartas an Aontais Eorpaigh
 • Comhairle na hEorpa  - nach comhlacht AE ar chor ar bith í.

Obair na Comhairle

 • Caibidlíonn sí dlíthe AE agus glacann sí iad, in éineacht le Parlaimint na hEorpa, bunaithe ar thograí ón gCoimisiún Eorpach
 • Comhordaíonn sí beartais na mBallstát
 • Ceapann sí beartas eachtrach agus slándála an Aontais, bunaithe ar threoirlínte ón gComhairle Eorpach
 • Tugann sí comhaontuithe chun críche idir an tAontas agus tíortha eile nó eagraíochtaí idirnáisiúnta eile
 • Is í a ghlacann buiséad bliantúil an Aontais - i gcomhpháirt le Parlaimint na hEorpa.

Comhdhéanamh

Níl aon chomhaltaí buana i gComhairle an Aontais Eorpaigh. Ina ionad sin, tagann an Chomhairle le chéile i ndeich gcumraíocht éagsúla, gach ceann ag freagairt don réimse beartais atá faoi chaibidil. Ag brath ar an gcumraíocht, seolann gach tír an t-aire atá freagrach as an réimse beartais sin chuig an gcruinniú.

Mar shampla, nuair a thionóltar cruinniú na Comhairle ar ghnóthaí eacnamaíocha agus airgeadais (Comhairle Ecofin) freastalaíonn aire airgeadais gach tíre air.

Cé a bhíonn mar chathaoirleach ar na cruinnithe?

Tá cathaoirleach buan ag an gComhairle um Ghnóthaí Eachtracha - Ard-Ionadaí an Aontais Eorpaigh do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála . Is é aire ábhartha na tíre ag a bhfuil an uachtaránacht AE rothlach a bhíonn ina chathaoirleach ar chruinnithe eile uile na Comhairle.

Mar shampla, aon chruinniú den Chomhairle Comhshaoil sa tréimhse ina bhfuil an uachtaránacht ag an Eastóin, is é aire comhshaoil na hEastóine a bheidh ina chathaoirleach air.

Cinntíonn an Chomhairle um Ghnóthaí Ginearálta go bhfuil comhleanúnachas foriomlán ann - agus tacaíonn Coiste na mBuanionadaithe léi. Tá an coiste comhdhéanta de Bhuanionadaithe Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, atá, i ndáiríre, ina n-ambasadóirí náisiúnta chuig an Aontas.

Tíortha an Limistéir Euro

Comhordaíonn tíortha an Limistéir Euro a mbeartas eacnamaíoch tríd an nGrúpa Euro, atá comhdhéanta dá n-airí geilleagair agus airgeadais. Tagann sé le chéile an lá roimh chruinnithe Chomhairle na nGnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais. Déantar na comhaontuithe ar a dtagtar i gcruinnithe an Ghrúpa Euro a chinneadh go foirmiúil sa Chomhairle an lá dar gcionn, gan ach airí na dtíortha atá sa Limistéar Euro ag vótáil ar na ceisteanna sin.

Cén chaoi a n-oibríonn an Chomhairle?

 • Tagann airí an Aontais le chéile go poiblí nuair a bhíonn dréachtghníomhartha reachtacha á bplé acu nó nuair a dhéanann siad vótáil orthu. 
 • De ghnáth, teastaíonn tromlach cáilithe sula nglacfar le cinntí:
  • 55% de na tíortha (tá 27 mball ann faoi láthair, mar sin bíonn 15 thír ag teastáil)
  • a sheasann do 65% ar a laghad de dhaonra iomlán an Aontais Eorpaigh.
 • Féadfaidh tú féachaint ar sheisiúin phoiblí na Comhairle beo i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais. Nuair is cruinniú poiblí a bhíonn ag an gComhairle, bíonn teacht ag an bpobal ar mhiontuairiscí agus ar vótáían chruinnithe sin.

Chun stop a chur le cinneadh, teastaíonn 4 thír ar a laghad (a sheasann do 35% ar a laghad de dhaonra iomlán an Aontais)

 • Eisceacht - bíonn vóta d'aon toil (gach tír i bhfabhar) ag teastáil i gcás ábhair íogaire amhail beartas eachtrach agus cánachas.
 • Teastaíonn tromlach simplí i gcás ceisteanna nós imeachta agus riaracháin

Tusa agus an Chomhairle

Is féidir leat ceisteanna ginearálta a chur chuig seirbhís faisnéise na Comhairle don phobal.

Féach freisin

Cé hé cé

Dátaí uachtaránachtaí na Comhairle

Tabhair cuairt ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Foilseacháin

Doiciméid

Poist

Teagmháil

Ainm
Comhairle an Aontais Eorpaigh
Suíomh gréasáin
Uimhir ghutháin
+32 2 281 61 11
Uimhir facs
+32 2 281 73 97 / 81
Seoladh poist
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, An Bheilg
Na meáin shóisialta