Skip to main content
EU-instelling

Raad van de Europese Unie

Council of the European Union - Logo

In het kort

 • Rol: Vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten, stelt EU-wetgeving vast en coördineert het EU-beleid
 • Samenstelling: Eén minister uit elk EU-land, afhankelijk van het behandelde beleidsterrein
 • Voorzitter: Elk EU-land neemt bij toerbeurt voor een periode van zes maanden het voorzitterschap waar.
 • Opgericht in: 1958 (als Raad van de Europese Economische Gemeenschap)
 • Vestigingsplaats: Brussel (België)
 • Website: Raad van de EU

In de Raad van de EU, ook wel kortweg "de Raad", komen ministers uit alle EU-landen bij elkaar om wetsvoorstellen te bespreken, te wijzigen en goed te keuren, en het beleid te coördineren. De daar gemaakte afspraken zijn bindend voor de nationale regeringen.

Samen met het Europees Parlement vormt de Raad de wetgevende macht van de EU.

De EU-Raad mag niet worden verward met:

 • de Europese Raad, de driemaandelijkse vergaderingen van de EU-leiders waarop deze de grote lijnen van het EU-beleid uitzetten
 • de Raad van Europa , die helemaal geen EU-instelling is

Wat doet de Raad?

 • Onderhandelt over EU-wetgeving en stelt deze vast, in samenspraak met het Europees Parlement en op basis van voorstellen van de Europese Commissie
 • Coördineert het beleid van de EU-landen
 • Stippelt het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU uit op basis van de richtsnoeren van de Europese Raad
 • Sluit overeenkomsten tussen de EU en andere landen en internationale organisaties
 • Stelt de EU-begroting vast, samen met het Europees Parlement

Samenstelling

De Raad van de EU heeft geen vaste leden. Er wordt in 10 verschillende formaties vergaderd, afhankelijk van het behandelde beleidsterrein. Elk land stuurt zijn minister die bevoegd is voor dat beleidsterrein.

Wanneer de Raad bijvoorbeeld over financiële en economische zaken vergadert (de Raad "Ecofin"), zijn dat de ministers van financiën.

Wie zit de vergaderingen voor?

De Raad van ministers van buitenlandse zaken heeft een vaste voorzitter: de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU . Alle overige raadsvergaderingen worden voorgezeten door de bevoegde minister van het land dat het roulerend EU-voorzitterschap bekleedt.

Zo wordt de Milieuraad tijdens het Estse voorzitterschap voorgezeten door de Estse minister van milieu.

Voor de algemene samenhang zorgt de Raad Algemene Zaken, in samenspraak met het Comité van Permanente Vertegenwoordigers. Die Permanente Vertegenwoordigers bij de EU zijn in feite de ambassadeurs van de EU-landen bij de EU.

Eurolanden

De eurozonelanden of kortweg eurolanden coördineren hun economisch beleid via de Eurogroep, bestaande uit de ministers van economische en financiële zaken van de eurolanden. De Eurogroep komt bijeen op de dag voor de vergaderingen van de Raad Economische en Financiële Zaken. De daar gemaakte afspraken worden de dag erop formeel vastgelegd in de Raad, waarbij dan alleen de ministers van de eurolanden hun stem uitbrengen.

Hoe werkt de Raad?

 • De vergaderingen waarin de EU-ministers over wetsvoorstellen debatteren en stemmen, zijn openbaar. 
 • Voor de goedkeuring van een besluit is meestal een dubbele meerderheid vereist:
  • minstens 55% van alle landen (met de huidige 27 lidstaten betekent dit 15 landen)
  • waarin samen minstens 65% van de totale bevolking van de EU woont.
 • U kunt de vergaderingen van de Raad in alle EU-talen live volgen. Als de Raad een openbare vergadering heeft gehouden, dan kan ook iedereen de notulen en stemuitslagen raadplegen.

Om een besluit tegen te houden zijn minstens vier landen nodig (waarin samen minstens 35% van de totale EU-bevolking woont).

 • Uitzondering: bij gevoelige onderwerpen zoals buitenlands beleid en belastingen is unanimiteit vereist (alle landen moeten vóór stemmen).
 • Voor procedurele en administratieve kwesties is een gewone meerderheid voldoende.

De Raad en u

Met algemene vragen kunt u terecht bij de dienst Voorlichting van de Raad.

Zie ook

Wie is wie bij de EU

Voorzitterschappen van de Raad

De Raad van de EU bezoeken

Publicaties

Documenten

Vacatures

Contact

Naam
Raad van de Europese Unie
Website
Telefoonnummer
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 73 97 / 81
Postadres
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, België
Sociale media