Skip to main content
Osoba prawna należąca do Unii Europejskiej

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD)

The European Data Protection Board - Logo

Informacje ogólne

 • Rola: Zapewnienie spójnego stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i dyrektywy w sprawie egzekwowania przepisów o ochronie danych w krajach UE oraz w Norwegii, Liechtensteinie i Islandii
 • Przewodnicząca: Andrea Jelinek
 • Rok założenia: 2018
 • Liczba pracowników: 21
 • Siedziba: Bruksela
 • Strona internetowa:Europejska Rada Ochrony Danych 

Europejska Rada Ochrony Danych jest niezależnym organem, który:

 • dba o to, by unijne prawo UE w tej dziedzinie – zwłaszcza ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i dyrektywa w sprawie egzekwowania przepisów o ochronie danych – było spójnie stosowane we wszystkich krajach objętych tymi przepisami, promuje współpracę pomiędzy krajowymi organami ochrony danych .

Czym zajmuje się EROD?

 • Tworzy ogólne wskazówki (w tym wytyczne, zalecenia i opisy najlepszych praktyk) w celu wyjaśnienia przepisów RODO.
 • Przyjmuje spójne ustalenia z myślą o zapewnieniu jednolitej interpretacji RODO przez wszystkie krajowe organy regulacyjne, na przykład w sprawach dotyczących dwóch lub więcej krajów.
 • Doradza Komisji Europejskiej w kwestiach związanych z ochroną danych i wszelkich nowych proponowanych przepisów prawa UE mających szczególne znaczenie dla ochrony danych osobowych
 • zachęca krajowe organy ochrony danych do współpracy oraz wymiany informacji i najlepszych praktyk.

W przypadku obaw co do braku ochrony danych osobowych można wybrać jedną z trzech opcji poniżej:

Krajowe organy ochrony danych mogą prowadzić postępowania i w razie konieczności nakładać kary.

Kto jest członkiem EROD?

 • Przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących mianowanych na odnawialną 5-letnią kadencję
 • Wszystkie krajowe organy ochrony danych i Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

W zakresie bieżących działań EROD otrzymuje wsparcie analityczne, administracyjne i logistyczne od sekretariatu zapewnianego przez EIOD. Pracownicy Sekretariatu EROD wykonują pracę wyłącznie na podstawie instrukcji otrzymanych od przewodniczącej EROD.
Warunki współpracy EROD-EIOD

W jaki sposób działa EROD?

Rada regularnie organizuje posiedzenia plenarne w Brukseli w celu omówienia i podjęcia decyzji w kwestiach związanych z ochroną danych.
Decyzje są podejmowane na posiedzeniach plenarnych, w których uczestniczą szefowie organów krajowych, na podstawie prac przygotowawczych będących wynikiem posiedzeń grup ekspertów i prac sekretariatu EROD.

EROD i obywatele

Europejska Rada Ochrony Danych dba o to, by unijne przepisy chroniące dane obywateli były jednolicie stosowane we wszystkich krajach UE, tak by każdy miał te same prawa, niezależnie od miejsca zamieszkania.
W związku z tym rada:

 • opracowuje wskazówki dla organów krajowych i zainteresowanych stron w celu promowania wspólnej interpretacji przepisów RODO
 • przyjmuje spójne ustalenia dla krajowych organów regulacyjnych mające zapewnić egzekwowanie przez te organy odpowiednich praw i obowiązków w każdym kraju w jednakowy sposób
 • jako źródło fachowej wiedzy na temat zagadnień związanych z ochroną danych doradza Komisji Europejskiej. Dzięki temu każdy nowy unijny akt prawny, który ma szczególnie istotny wpływ na ochronę danych osobowych, będzie zgodny z podstawowym prawem do ochrony danych osobowych.

Zobacz również

EROD – Wiadomości 

EROD – Program prac

EROP – Rekrutacja

Kontakt

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD)

Strona internetowa
E-mail
Adres pocztowy
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgia
Media społecznościowe