Skip to main content

Ülevaade

Pealinn: Viin

ELi ametlik(ud) keel(ed): saksa keel

ELi liikmesriik: alates 1. jaanuarist 1995

Rahaühik: euro. Euroala liige alates 1. jaanuarist 1999

SchengenSchengeni ala liige alates 1. detsembrist 1997

Arvandmedpindala – rahvaarv – SKP elaniku kohta (ostujõu standardi alusel)

Poliitiline süsteem

Austria on föderaalne parlamentaarne vabariik, mille valitsusjuht on kantsler ja riigipea president. Riik koosneb 9 liidumaast (Bundesländer). Täidesaatvad võimuorganid on nii piirkondlikud kui ka föderaalvalitsus. Föderaalsel parlamendil on 2 koda: alamkoda (Nationalrat, valitakse otse) ja alamkoda (Bundesrat, valitakse piirkondlike parlamentide poolt).

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Austria majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2020. aastal tööstus (21,4%), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (20,4%), avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (18,6%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Austria ekspordist 69% (Saksamaa 30%, Itaalia 6% ja Prantsusmaa 4%), samas kui ELi-väliselt läheb 6% Ameerika Ühendriikidesse ja 5% Šveitsi.

77% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaa 41%, Itaalia 6% ning Tšehhi ja Madalmaad 4%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 5% Šveitsist ja 4% Hiinast.

Austria ELis

Euroopa Parlament

Austriast on Euroopa Parlamenti valitud 18 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Austrias

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Austria valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Austria eesistumise perioodid:

juuli–detsember 1998 | jaanuar–juuni 2006 | juuli–detsember 2018

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogu praegune eesistujariik

Euroopa Komisjon

Austria poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Johannes Hahn, kelle vastutusalaks on eelarve ja haldus.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Austrias

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Austrial on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees12 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Austrial on Regioonide Komitees12 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Austria suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Austria nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju maksab ja saab Austria?

Summa, mille ELi iga liikmesriik ELi eelarvesse maksab, arvutatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi.
ELi eelarvega ei püüta vahendeid ümber jagada, vaid keskendutakse pigem kõigi eurooplaste vajadustele tervikuna. 

Arvandmed ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Austrias

Rahalised vahendid, mida Austria maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Austriale kasulikud on.