Põhisisu juurde

Ülevaade

Pealinn: Zagreb

ELi ametlik(ud) keel(ed): horvaadi

ELi liikmesriik: alates 1. juulist 2013

Rahaühik: euro. Euroala liige alates 1. jaanuarist 2023

Schengen: Schengeni ala liige alates 1. jaanuarist 2023.

Arvandmed: Pindala - rahvaarv - SKP elaniku kohta (ostujõu standardi alusel)

Poliitiline süsteem

Horvaatia on parlamentaarne vabariik, mille riigipea on president ja mille valitsuse eesotsas on peaminister. Presidendil ja peaministril on mõlemal täidesaatev võim ja nad esindavad riiki nii kodu- kui ka välismaal. Valitsuse struktuur põhineb seadusandliku, täitev- ja kohtuvõimu lahususel. Seadusandlik võim kuulub parlamendile ja viimane teostab ka järelevalvet täidesaatva võimu üle. Parlamendiliikmed valitakse ametisse neljaks aastaks.

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Horvaatia majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2020. aastal hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (20,1%), tööstus (19,2%) ning avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (18,1%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Horvaatia ekspordist 67% (Saksamaa 13%, Itaalia 12% ja Sloveenia 10%), samas kui ELi-väliselt läheb 9% Bosniasse ja Hertsegoviinasse ning 5% Serbiasse.

77% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaa 15%, Itaalia 12% ja Sloveenia 11%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 5% Hiinast ja 3% Bosniast ja Hertsegoviinast.

Horvaatia ELis

Euroopa Parlament

Horvaatiast on Euroopa Parlamenti valitud 12 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Horvaatias

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Horvaatia valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Horvaatia eesistumise kuupäevad:

jaanuar – juuni 2020

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogu praegune eesistujariik

Euroopa Komisjon

Horvaatia poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Dubravka Šuica, kes on demokraatia- ja demograafiaküsimuste asepresident.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Horvaatias

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Horvaatial on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 9 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Horvaatial on Regioonide Komitees 9 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Horvaatia suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Horvaatia nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju maksab ja saab Horvaatia?

Summa, mille ELi iga liikmesriik ELi eelarvesse maksab, arvutatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi.
ELi eelarvega ei püüta vahendeid ümber jagada, vaid keskendutakse pigem kõigi eurooplaste vajadustele tervikuna. 

Arvandmed ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Horvaatias 

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Horvaatiale kasulikud on.