Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Prehľad

Hlavné mesto: Praha

Úradný jazyk EÚ: čeština

Členská krajina EÚ: od 1. mája 2004

Mena: česká koruna (CZK). Česko sa v súčasnosti pripravuje na prijatie eura.

Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 21. decembra 2007

Údajezemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Česko je parlamentná republika s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – prezidentom. Krajina vznikla v roku 1993 po rozdelení Československa na Česko a Slovensko. Krajina sa delí na 14 samosprávnych krajov vrátane hlavného mesta Prahy.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Česka v roku 2020 boli priemysel (28,1 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (17,5 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (16,8 %).

Do krajín EÚ smeruje 80 % českého vývozu (Nemecko 33 %, Slovensko 8 % a Poľsko 6 %). Z krajín mimo EÚ smerujú 2 % českého vývozu do Spojených štátov.

Pokiaľ ide o dovoz, 73 % pochádza z členských štátov EÚ (z Nemecka 28 %, Poľska 9 % a Holandska 7 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 11 % dovozu pochádza z Číny a 2 % zo Spojených štátov a Ruska.

Česko v EÚ

Európsky parlament

Česko má v Európskom parlamente 21 poslancov. Poslanci EP za Česko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Česku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia českej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Česka:

január až jún 2009 | júl až december 2022

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Českou komisárkou v Európskej komisii je Věra Jourová, podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Česku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Česko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Česko má v Európskom výbore regiónov12 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Česko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Česka pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Česko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku. 

Údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Česku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Česka pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Česko využíva finančné prostriedky EÚ.