Skip to main content

Informacje ogólne

Stolica: Tallin

Język urzędowy: estoński

W UE: od 1 maja 2004 r.

Waluta: euro. W strefie euro od 1 stycznia 2011 r.

Strefa Schengen: w strefie Schengen od 21 grudnia 2007 r.

Dane liczbowepowierzchnialiczba ludnościprodukt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca w SSN

Ustrój polityczny

Estonia jest republiką parlamentarną. Szefem rządu jest premier, którego powołuje prezydent i zatwierdza parlament. Głównym organem wykonawczym polityki państwa jest rząd. Głową państwa jest prezydent wybierany przez parlament lub kolegium wyborcze na okres pięciu lat. W parlamencie zasiada 101 posłów wybieranych na czteroletnią kadencję. Estonia dzieli się na 15 prowincji i 79 gmin.

Estonia na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów estońskiej gospodarki w 2020 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (20,5%), przemysł (19,2%) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (16,7%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 66% estońskiego eksportu (16% do Finlandii, 10% do Szwecji i 9% na Łotwę). Eksport do Stanów Zjednoczonych wynosi 8%, a do Rosji – 6%.

Jeśli chodzi o import, 75% pochodzi z państw członkowskich UE (13% z Finlandii, 10% z Niemiec oraz 9% z Łotwy i Litwy). Import z Rosji wynosi 8%, a z Chin – 5%.

 

Estonia w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 7 posłów z Estonii. Więcej informacji o estońskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Estonii

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele estońskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty estońskiej prezydencji:

lipiec–grudzień 2017 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Aktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Estońską komisarz w Komisji Europejskiej jest Kadri Simson, która odpowiada za energię.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Estonii

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Estonia ma 6 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Estonia ma 6 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Estonia utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego stałego przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Estonii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile wpłaca Estonia, a ile otrzymuje?

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE oblicza się sprawiedliwie, z uwzględnieniem możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.
Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Dane na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Estonii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Estonię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Estonia się zmienia dzięki unijnym funduszom.