Skip to main content

Ülevaade

Pealinn: Dublin

ELi ametlik(ud) keel(ed): iiri ja inglise keel

ELi liikmesriik: alates 1. jaanuarist 1973

Rahaühik: euro. Euroala liige alates 1. jaanuarist 1999

Schengen: Iirimaa on Schengeni ala suhtes kokku leppinud loobumisklauslis

Arvandmedpindala – rahvaarv – SKP elaniku kohta (ostujõu standardi alusel)

Poliitiline süsteem

Iirimaa on parlamentaarne vabariik, mis koosneb 26 krahvkonnast. Iirimaa valitsusjuhiks ja täitevvõimu teostajaks on peaminister, kelle nimetab ametisse president, kes ise nimetatakse ametisse alamkoja (Dail) poolt. Riigipea on president, kellel on peamiselt tseremoniaalne funktsioon. Parlamendil on kaks koda (alam- ja ülemkoda).

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Iirimaa majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2020. aastal tööstus (38,3%), info- ja sidesüsteemid (17,4%) ning avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (10,5%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Iirimaa ekspordist 41% (Belgia ja Saksamaa 11%), samas kui ELi-väliselt läheb 30% Ameerika Ühendriikidesse ja 9% Ühendkuningriiki.

38% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Prantsusmaa 11% ja Saksamaa 9%), väljastpoolt ELi tuleb 27% Ühendkuningriigist ja 13% Ameerika Ühendriikidest.

Iirimaa ELis

Euroopa Parlament

Iirimaalt on Euroopa Parlamenti valitud 13 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Iirimaal

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Iirimaa valitsuse esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Iirimaa eesistumise perioodid:

jaanuar–juuni 1975 | juuli–detsember 1979 | juuli–detsember 1984 | jaanuar–juuni 1990 | juuli–detsember 1996 | jaanuar–juuni 2004 | jaanuar–juuni 2013

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogu praegune eesistujariik

Euroopa Komisjon

Iirimaa poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Mairead McGuinness, kelle vastutusalaks on finantsteenused, finantsstabiilsus ja kapitaliturgude liit.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Iirimaal

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Iirimaal on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees9 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Iirimaal on Regioonide Komitees8 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Iirimaa suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Iirimaa nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju maksab ja saab Iirimaa?

Summa, mille ELi iga liikmesriik ELi eelarvesse maksab, arvutatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi.
ELi eelarvega ei püüta rikkust ümber jagada, vaid keskendutakse pigem kõigi eurooplaste vajadustele tervikuna. 

Arvandmed ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Iirimaal

Rahalised vahendid, mida Iirimaa maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Iirimaale kasulikud on.