Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Pregled

Glavni grad: Bratislava

Službeni jezik EU-a: slovački

Država članica EU-a: od 1. svibnja 2004.

Valuta: euro. Članica europodručja od 1. siječnja 2009.

Schengensko područje: članica schengenskog područja od 21. prosinca 2007.

Brojkepovršinabroj stanovnikabruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika izražen u standardu kupovne moći

Politički sustav

Slovačka je parlamentarna demokratska republika na čelu sa šefom vlade – premijerom – koji ima najveću izvršnu vlast i šefom države – predsjednikom – koji je formalno na čelu izvršne vlasti, no ima vrlo ograničene ovlasti. Država je podijeljena u osam regija od kojih svaka nosi ime po svojem glavnom gradu. Regije su 2002. dobile određeni stupanj autonomije.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori slovačkoga gospodarstva 2020. bili su industrija (24,1 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (18,4 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (16,8 %).

U zemlje EU-a odlazi 79 % slovačkog izvoza (od čega 22 % u Njemačku, 11 % u Češku i 8 % u Poljsku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, po 4 % izvozi se u SAD i Ujedinjenu Kraljevinu te 3 % u Kinu.

Kad je riječ o uvozu, 80 % činio je uvoz iz država članica EU-a (20 % iz Njemačke, 18 % iz Češke i 9 % iz Austrije). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, po 4 % uvozi se iz Južne Koreje i Kine, a 3 % iz Rusije.

Slovačka u EU-u

Europski parlament

Slovačka ima 14 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Slovačkoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici slovačke vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi slovačkog predsjedanja:

srpanj – prosinac 2016.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Maroš Šefčovič povjerenik je i potpredsjednik Europske komisije kojeg je nominirala Slovačka, a nadležan je za međuinstitucijske odnose i predviđanja.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Slovačkoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Slovačka ima devet predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Od tog se savjetodavnog tijela, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Slovačka ima devet predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. Od tog se savjetodavnog tijela traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Slovačka komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća slovačkog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Slovačka plaća i prima?

Iznos koji svaka zemlja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.

Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Iznosi proračuna EU-a, prihoda i rashoda:

Projekti koje u Slovačkoj financira EU

Novcem koji Slovačka uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Slovačku.