Gå direkt till innehållet

Så antas EU-budgeten

EU-budgeten

EU-budgeten samlar resurser på EU-nivå så att medlemsländerna kan göra mer tillsammans än vad de skulle kunna på egen hand. Budgeten hjälper också till att spara skattepengar genom att till exempel finansiera infrastrukturprojekt och forskningsprogram där man använder relativt små EU-investeringar som har en multiplikatoreffekt samtidigt som man undviker att flera olika länder gör samma sak.

EU-budgeten är i princip en investeringsbudget och kompletterar medlemsländernas statsbudgetar eftersom dess viktigaste mål är att främja tillväxt och konkurrenskraft på ett bredare europeiskt plan. EU-budgeten används bara när det är effektivare att använda EU-medel än pengar på lokal, regional eller nationell nivå och den finansierar åtgärder för

 • landsbygdsutveckling
 • sammanhållning och miljöskydd
 • utbildnings- och forskningsprogram (Erasmus och Horisont)
 • skydd av EU:s yttre gränser
 • utvecklingssamarbete
 • skydd av de mänskliga rättigheterna.

Fördelarna med EU-budgeten: några exempel

Långtidsbudgeten

Långtidsbudgeten – vars formella namn är den fleråriga budgetramen – innehåller vanligtvis utgiftsprioriteringarna och utgiftstaken för en sjuårsperiod. Långtidsbudgeten innehåller årliga maxbelopp (tak) för EU:s samlade utgifter och för olika utgiftskategorier (rubriker). På så sätt kan EU planera sina finansieringsprogram flera år i taget. 

Den nuvarande fleråriga budgetramen gäller för 2021–2027 och förhandlades fram av Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

Den årliga budgeten

Varje år förhandlar man om och antar en ny årlig budget. Där fastställs utgifter och inkomster för budgetåret inom de ramar som fastställts i den aktuella långtidsbudgeten.

Europaparlamentet, rådet och kommissionen kan alla påverka den årliga budgetens storlek och hur pengarna ska användas. Men enligt fördragen (artikel 17.1 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) är det kommissionen som är ansvarig för att genomföra budgeten. Beroende på vilket slags finansiering det rör sig om kan EU-budgeten förvaltas i) gemensamt av kommissionen och nationella myndigheter, ii) direkt av kommissionen eller iii) indirekt av andra myndigheter i och utanför EU. EU-länderna och kommissionen delar ansvaret för cirka 80 procent av budgeten.

Förhandlingsprocessen för långtidsbudgeten

Förslag till långtidsbudget

Förhandlingarna om långtidsbudgeten börjar några år innan den slutligen antas.

Kommissionen inleder den formella processen genom att lägga fram ett paket med förslag om långtidsbudgeten.

Paketet omfattar förslag om

 • en förordning om långtidsbudgeten med uppgift om hur mycket pengar EU kan använda
 • ett beslut om egna medel med uppgift om EU:s inkomstkällor
 • lagförslag om de olika politikområdena med alla EU:s finansieringsprogram.

Budgetförhandlingarna

Ministerrådet förbereder sin ståndpunkt och identifierar de punkter där det krävs att EU-ledarna lägger fast en politisk inriktning och beslutar om prioriteringarna. På den grunden utformar Europeiska rådet sitt utkast till slutsatser om budgetpaketet.

EU-ledarna i Europeiska rådet ger politisk vägledning om långtidsbudgetens viktigaste aspekter så att rådet att komma fram till en ståndpunkt om förslagen.

Europaparlamentet antar därefter sin ståndpunkt om kommissionens förslag. Trepartsförhandlingar med Europaparlamentet börjar när Europeiska rådet har enats om sin ståndpunkt, med målet att få parlamentets godkännande.

Budgetantagandet

Långtidsbudgeten antas sedan efter ett särskilt lagstiftningsförfarande.

Förordningen om långtidsbudgeten antas efter att

 • enhällighet har nåtts så att det går att nå en uppgörelse i rådet
 • Europaparlamentet har gett sitt godkännande till att avsluta beslutsprocessen (parlamentet kan bara godkänna eller förkasta rådets ståndpunkt, inte ändra den).

Innan beslutet om egna medel träder i kraft krävs

 • enhällighet om antagande i rådet
 • ett yttrande från Europaparlamentet
 • godkännande i varje EU-land enligt deras konstitutionella bestämmelser.

Den fleråriga budgetramen 2021–2027

Förhandlingar om EU:s långtidsbudget

EU:s långtidsbudget helt enkelt

Förhandlingsprocessen om den årliga budgeten

Rättslig grund

Europaparlamentet och rådet beslutar gemensamt om EU:s årliga budget. Förfarandet de följer fastställs i artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och det äger rum året innan budgeten genomförs.

Det sedvanliga budgetförfarandet

 • Senast den 1 juli ska samtliga EU-institutioner skicka sina utgiftsberäkningar till kommissionen, sammanställda enligt deras egna förfaranden.
 • Senast den 1 september ska kommissionen skicka sitt årliga budgetförslag till Europaparlamentet och rådet på grundval av den gällande förordningen om långtidsbudgeten och budgetriktlinjerna för det kommande året. I praktiken siktar kommissionen på att lägga fram budgetförslaget redan i juni.
 • Senast den 1 oktober antar rådet sin ståndpunkt om budgetförslaget (med ändringsförslag).
 • Europaparlamentets ståndpunkt läggs fram inom 42 dagar (också med eventuella ändringsförslag).

Om Europaparlamentet och rådet är oense 

 • Då sammankallas en förlikningskommitté med företrädare för båda medlagstiftarna och får i uppdrag att nå en överenskommelse om en gemensam text senast 21 dagar efter att parlamentet antagit sin ståndpunkt.
 • Parlamentet och rådet har 14 dagar på sig att godkänna eller förkasta den gemensamma texten.

Om den gemensamma texten godkänns

 • Den årliga budgeten antas av Europaparlamentet.

Om rådet förkastar den gemensamma texten

 • Europaparlamentet kan ändå anta budgeten men bara med en viss majoritet (en majoritet av ledamöterna och tre femtedelar av de avgivna rösterna).

Om både Europaparlamentet och rådet förkastar det gemensamma utkastet eller inte kan enas

 •  Budgeten förkastas och kommissionen måste lägga fram ett nytt budgetförslag.

Den årliga budgeten kan ändras till följd av oförutsedda händelser eller mot bakgrund av information som kommissionen inte hade när budgetförslaget presenterades. Ändringen görs med hjälp av en ändringsskrivelse (före det slutliga antagandet) eller genom en ändringsbudget (under genomförandet). Såväl ändringsskrivelser som ändringsbudgetar måste gå igenom samma förfarande som den allmänna budgeten.

Kalender för EU-budgeten

EU-budgetens inkomster och utgifter

Så förbereds den årliga EU-budgeten