Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Как се приема бюджетът на ЕС

Бюджет на ЕС

Бюджетът на ЕС обединява ресурси на равнище ЕС и позволява на страните от Съюза да постигат повече, отколкото биха постигнали сами. Бюджетът помага също да се спестят обществени пари, като се финансират проекти като инфраструктура и изследователски програми и се правят икономии от мащаба и ефект на ливъридж, а същевременно се предотвратява дублирането на усилия на национално равнище.

Бюджетът на ЕС е основно инвестиционен бюджет и допълва националните бюджети в ЕС, тъй като главната му цел е да насърчи растежа и конкурентоспособността на европейско равнище. Той влиза в действие само когато е по-ефективно да се изразходват средства на равнище ЕС, отколкото на местно, регионално или национално равнище. С него се финансират дейности, включително:

 • развитие на селските райони
 • насърчаване на сближаването и опазване на околната среда
 • Подкрепа на образователните и научноизследователските програми на ЕС (Еразъм и Хоризонт)
 • защита на външните граници
 • засилване на сътрудничеството за развитие
 • утвърждаване на правата на човека.

Какво се прави чрез бюджета на ЕС: some examples

Дългосрочен бюджет

В дългосрочния бюджет се определят дългосрочните приоритети и ограниченията за разходите на Съюза. Дългосрочният бюджет, известен като многодишната финансова рамка (МФР), обикновено обхваща период от 7 години. МФР определя максималните годишни суми (тавани) за разходите на ЕС като цял и основните категории разходи (функции) и позволява на ЕС да планира програмите си за финансиране няколко години напред. Това е важно, за да се гарантира, че политиките на ЕС са ефективни.

Настоящата МФР обхваща периода 2021 — 2027 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията участват в преговорите по рамката.

Годишен бюджет

Всяка година се договаря и приема нов годишен бюджет. В него се определят разходите и приходите за финансовата година в границите, договорени преди това в МФР, която е в сила.

Европейският парламент, Съветът и Комисията определят размера на годишния бюджет и неговото разпределение. Но съгласно договорите (член 17(1) от Договора за Европейски съюз, член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз) Комисията отговаря за изпълнението на бюджета. В зависимост от характера на финансирането бюджетът на ЕС може да се управлява i) съвместно от Комисията и националните органи; ii) пряко от Комисията или iii) непряко от други органи в ЕС или извън него. Страните от ЕС и Комисията носят съвместна отговорност за изпълнението на около 80% от бюджета.

Процесът на договаряне на дългосрочния бюджет на ЕС

Представяне на бюджета

Процесът на преговори по дългосрочния бюджет започва няколко години преди неговото приемане.

Комисията стартира формалния процес като представя пакета за МФР.

Той включва предложения за:

 • регламент за МФР, в който се определя колко може да изразходва ЕС
 • решение за собствените ресурси, в което се определят източниците на приходите на ЕС
 • секторно законодателство, определящо програмите на ЕС за финансиране

Договаряне на бюджета

Съветът на ЕС подготвя своя позиция, в която определя точките, изискващи политически насоки, и приоритетите на лидерите на ЕС. Изводите в нея помагат на Съвета да изготви проектозаключения относно пакета за МФР.

Лидерите на ЕС в Съвета предоставят политически насоки по основните елементи на дългосрочния бюджет, което дава възможност на Съвета да достигне до своя позиция.

След това Европейският парламент приема резолюция относно предложението на Комисията. Тристранните преговори с Европейския парламент започват след като Съветът е достигнал до позиция предвид получаване на съгласие от страна на Европейския парламент.

Приемане на бюджета

Дългосрочният бюджет след това се приема по специална законодателна процедура.

Регламентът за МФР се приема след

 • постигане на единодушие за осигуряване на съгласие в Съвета
 • Европейският парламент даде съгласие за приключване на процеса на вземане на решения (Европейският парламент може да одобри или отхвърли позицията на Съвета, но не може да прави изменения по нея).

Преди решението за собствените ресурси да влезе в сила е необходимо:

 • единодушие за приемане в Съвета
 • становище на Европейския парламент
 • одобрение от всяка една страна от Съюза съгласно нейните конституционални изисквания.

МФР за 2021—2027 г.

Как се договаря дългосрочният бюджет

Дългосрочният бюджет на ЕС

Процесът на договаряне на годишния бюджет

Правно основание

Годишният бюджет на ЕС се приема съвместно от Европейския парламент и Съвета. Процедурата, която те следват, е определена в член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз и се провежда през годината преди изпълнението на бюджета.

Стандартна бюджетна процедура

 • до 1 юли всички институции на ЕС изпращат на Комисията своите прогнозни разчети, изготвени съгласно техните вътрешни процедури
 • до 1 септември Комисията представя проект на годишния бюджет пред Европейския парламент и Съвета въз основа на регламента за МФР в сила и насоките за бюджета за следващата година. На практика Комисията се стреми да представи проектобюджета през юни.
 • до 1 октомври Съветът приема своята позиция относно проектобюджета, включително изменения
 • позицията на Европейския парламент следва до 42 дни, включително изменения.

Ако Европейският парламент и Съветът не постигнат съгласие, 

 • се свиква помирителен комитет от представители на съзаконодателите, чиято задача е да се постигне споразумение по общ текст в рамките на 21 дни от приемането на становище на Европейския парламент
 • Европейският парламент и Съветът разполагат с 14 дни да одобрят или да отхвърлят общия текст

Ако общият текст е одобрен:

 • годишният бюджет се приема от Европейския парламент

Ако Съветът отхвърли общия текст:

 • Европейският парламент може да приеме бюджета, но само с определено мнозинство (мнозинство на неговите членове и три пети от подадените гласове)

Ако Европейският парламент и Съветът отхвърлят проектобюджета или не могат да се споразумеят:

 •  бюджетът се отхвърля и Комисията трябва да представи нов проектобюджет

Годишният бюджет може да бъде изменен, за да се отговори на непредвидени обстоятелства или предвид информация, която не е била налице по времето на предложението на Комисията. Това може да се осъществи чрез писмо за внасяне на корекции, ако е преди окончателното приемане, или чрез коригиращ бюджет, ако е по време на изпълнението. Както писмото за внасяне на корекции, така и коригиращият бюджет, следват същите процедурни правила като общият бюджет.

Приходи и разходи на бюджета на ЕС

Как се подготвя годишният бюджет на ЕС