Gå til hovedindholdet

Sådan vedtages EU's budget

EU-budgettet

EU-budgettet kombinerer ressourcer på EU-plan og giver EU-landene mulighed for at opnå mere i fællesskab, end de ville kunne på egen hånd, f.eks. finansiering af infrastruktur eller forskningsprojekter.  

EU-budgettet anvendes primært til investeringer og supplerer de nationale budgetter. Dets primære formål er at fremme vækst og konkurrenceevne på et bredere europæisk plan. Det anvendes kun, hvis det er mere effektivt at gennemføre initiativer på EU-plan end på lokalt, regionalt eller nationalt plan.  

Det finansierer projekter og aktiviteter, som har fokus på

  • udvikling af landområder og mindre udviklede regioner 
  • beskyttelse af miljøet 
  • støtte til EU's uddannelses- og forskningsprogrammer (f.eks. Erasmus+ og Horisont Europa) 
  • beskyttelse af EU's ydre grænser 
  • fremme af international udvikling  
  • fremme af menneskerettighederne. 

Eksempler på, hvad EU-budgettet gør 

Lige nu er EU-landene enige om et langsigtet budget, der strækker sig over flere år. Inden for disse rammer udarbejdes og vedtages et årligt budget, som tildeler finansiering til specifikke projekter, programmer og behov i overensstemmelse med det langsigtede budget. 

Langsigtet budget

Det langsigtede budget, også kaldet den flerårige finansielle ramme (FFR), fastlægger udgiftsprioriteterne og -begrænsningerne for flere år. Det fastsætter de maksimale årlige beløb for EU's udgifter som helhed samt for de vigtigste udgiftskategorier. Det hjælper også EU med at planlægge sine finansieringsprogrammer flere år i forvejen.  

Det nuværende langsigtede budget løber fra 2021 til 2027. Det er resultatet af forhandlinger mellem Europa-Parlamentet og Rådet på baggrund af et forslag fra Kommissionen. 

Dette langsigtede budget beløber sig, sammen med genopretningsfonden efter covid-19, NextGenerationEU, til omkring 2 billioner euro i løbende priser. 

Hvordan det langsigtede budget forhandles og vedtages

Det langsigtede budget kan om nødvendigt revideres i løbet af dets levetid, hvis der opstår hidtil usete og uventede nye udfordringer.

Dette var f.eks. tilfældet for 2021-27 efter Ruslands invasion af Ukraine, høj inflation og høje renter og udfordringer i forbindelse med migration. Kommissionen foreslog derfor en revision af budgettet i 2023, og Rådet vedtog det efter Parlamentets godkendelse i 2024.

Tidslinje for forhandlinger om FFR for 2021-27

Det årlige budget

Der forhandles og vedtages et nyt årligt budget hvert år. Det årlige budget fastsætter udgifter og indtægter for finansåret inden for de beløb, der er vedtaget i det langsigtede budget. 

Kommissionen fremlægger et budgetforslag, som derefter forhandles og godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen er ansvarlig for gennemførelsen af budgettet.

Afhængigt af den pågældende finansieringstype, kan EU-budgettet forvaltes enten

  • i fællesskab af Kommissionen og de nationale myndigheder 
  • direkte af Kommissionen 
  • indirekte af andre myndigheder i eller uden for EU.  

EU-landene og Kommissionen deler ansvaret for gennemførelsen af omkring halvdelen af budgettet. 

Hvordan det årlige budget forhandles og vedtages 

EU's årlige budget fastsættes i fællesskab af Parlamentet og Rådet. Det udarbejdes og forhandles året før, det gennemføres. 

Ligesom med det langsigtede budget kan det årlige budget ændres som reaktion på uventede omstændigheder eller nye oplysninger, der ikke var tilgængelige på tidspunktet for Kommissionens forslag.  

Dette kan ske i form af en "ændringsskrivelse" (hvis budgettet endnu ikke er vedtaget) eller et ændringsbudget (under gennemførelsen). De følger de samme regler som det langsigtede budget. 

Tidsplan for de årlige budgetforhandlinger 

Mere om, hvordan det årlige budget udarbejdes 

Mere om EU's årlige budget