Gå til hovedindholdet

Sådan vedtages EU's budget

EU-budgettet

EU-budgettet kombinerer ressourcer på europæisk plan og giver EU-landene mulighed for at opnå mere i fællesskab, end de ville kunne på egen hånd. Budgettet bidrager også til at spare offentlige midler ved at finansiere projekter som infrastruktur- og forskningsprogrammer, som gør brug af relativt små EU-investeringer med multiplikatoreffekt, samtidig med at det forhindrer dobbeltarbejde på nationalt plan.

EU-budgettet er i princippet et investeringsbudget og supplerer EU's nationale budgetter, og dets primære formål er at fremme vækst og konkurrenceevne på et bredere europæisk plan. Det kommer bliver kun anvendt, hvis det er mere effektivt at bruge penge på EU-plan end på lokalt, regionalt eller nationalt plan. Det finansierer aktiviteter som

 • udvikling af landområder
 • fremme af miljøbeskyttelse og sammenhængskraften i samfundet
 • støtte til EU's uddannelses- og forskningsprogrammer (Erasmus og Horisont)
 • beskyttelse af de ydre grænser
 • styrkelse af udviklingssamarbejdet
 • fremme af menneskerettighederne.

Hvad EU-budgettet bruges til: nogle eksempler

Langsigtet budget

Det langsigtede budget, også kaldet den flerårige finansielle ramme (FFR), fastlægger typisk udgiftsprioriteterne og -begrænsningerne for en 7-årig periode. FFR fastsætter de maksimale årlige beløb (lofter) for EU's udgifter som helhed samt for de vigtigste udgiftskategorier (overskrifter), og den giver EU mulighed for planlægge sine finansieringsprogrammer adskillige år ud i fremtiden. 

Den nuværende FFR løber fra 2021 til 2027. Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen bidrog alle til forhandlingerne heraf.

Årsbudget

Der forhandles og vedtages et nyt årsbudget. Årsbudgettet fastsætter udgifter og indtægter for finansåret inden for de grænser, der er fastsat i den gældende FFR.

Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen har alle indflydelse på fastsættelsen af årsbudgettets størrelse, og hvordan det skal fordeles. Men i henhold til traktaterne (artikel 17, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, artikel 317 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) er det Kommissionen, der er ansvarlig for gennemførelsen af budgettet. Afhængigt af den pågældende finansierings natur kan EU-budgettet forvaltes (i) i fællesskab af Kommissionen og de nationale myndigheder, (ii) direkte af Kommissionen eller (iii) indirekte af andre myndigheder i eller uden for EU. EU-lande og Kommissionen deler ansvaret for gennemførelsen af omkring 80 % af budgettet.

Forhandlingsprocessen for det langsigtede budget

Fremlæggelse af budgettet

Forhandlingsprocessen for det langsigtede budget begynder nogle år før den faktiske vedtagelse heraf.

Kommissionen iværksætter den formelle proces ved at fremlægge FFR-pakken.

Denne pakke inkluderer forslag til:

 • en FFR-forordning, der fastsætter, hvor meget EU kan bruge
 • en afgørelse om egne indtægter, der fastsætter kilderne til EU's indtægter
 • Sektorspecifik lovgivning vedrørende alle EU's støtteprogrammer

Forhandling af budgettet

Rådet forbereder sin holdning og identificerer de punkter, der kræver politiske beslutninger og fastsættelse af prioriteter fra EU-ledernes side. Resultaterne af denne proces hjælper Det Europæiske Råd med at udarbejde sit udkast til konklusioner vedrørende FFR-pakken.

EU-lederne i Det Europæiske Råd yder politisk vejledning om de vigtigste elementer i det langsigtede budget, så Rådet kan nå frem til sin holdning.

Europa-Parlamentet vedtager også en holdning til Kommissionens forslag. Når Det Europæiske Råd har vedtaget sin holdning, begynder trepartsforhandlinger med Europa-Parlamentet for at sikre Europa-Parlamentets samtykke.

Vedtagelse af budgettet

Det langsigtede budget vedtages herefter efter en særlig lovgivningsprocedure.

FFR-forordningen vedtages, når:

 • der er opnået enstemmighed om at sikre en aftale i Rådet
 • Europa-Parlamentet giver sit samtykke til at afslutte beslutningsprocessen (Europa-Parlamentet kan godkende eller afvise Rådets holdning, men det kan ikke foretage ændringer af den).

Før afgørelsen om egne indtægter kan træde i kraft, kræver det:

 • en enstemmig aftale om vedtagelse i Rådet
 • en udtalelse fra Europa-Parlamentet
 • en godkendelse fra alle EU-lande i henhold til deres forfatningsmæssige bestemmelser

2021-2027 FFR

Hvordan det langsigtede budget forhandles

EU's langsigtede budget forklaret

Forhandlingsprocessen for årsbudgettet

Retsgrundlag

EU's årsbudget fastsættes i fællesskab af Europa-Parlamentet og Rådet. Proceduren, de følger, er fastsat i artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og finder sted året før budgettets gennemførelse.

Standardbudgetprocedure

 • Senest den 1. juli sender alle EU-institutioner deres respektive budgetoverslag, der er udarbejdet i overensstemmelse med deres interne procedurer, til Kommissionen.
 • Senest den 1. september indsender Kommissionen sit udkast til årsbudget til Europa-Parlamentet og Rådet baseret på den gældende FFR-forordning og de budgetmæssige retningslinjer for det kommende år. I praksis stræber Kommissionen efter at fremlægge budgetudkastet i juni.
 • Senest den 1. oktober vedtager Rådet sin udtalelse til budgetudkastet (inklusive ændringsforslag).
 • Europa-Parlamentets udtalelse følger senest 42 dage efter (også inklusive ændringsforslag).

Hvis Europa-Parlamentet og Rådet er uenige: 

 • Et forligsudvalg med repræsentanter for begge medlovgivere indkaldes og får til opgave at nå til enighed om en aftale om en fælles tekst senest 21 dage fra Europa-Parlamentets vedtagelse af dets udtalelse.
 • Europa-Parlamentet og Rådet har 14 dage til at godkende eller afvise den fælles tekst.

Hvis den fælles tekst godkendes:

 • Årsbudgettet vedtages af Europa-Parlamentet

Hvis Rådet afviser den fælles tekst:

 • Europa-Parlamentet kan stadig vedtage budgettet, men kun med et specifikt flertal (et flertal af dets medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer)

Hvis Europa-Parlamentet og Rådet begge afviser det fælles udkast eller ikke kan opnå enighed:

 •  Budgettet afvises, og Kommissionen skal fremsende et nyt budgetudkast

Årsbudgettet kan ændres som reaktion på uventede omstændigheder eller på baggrund af oplysninger, der ikke var tilgængelige på tidspunktet for Kommissionens forslag: Dette kan ske via en ændringsskrivelse (hvis det er før den endelige vedtagelse) eller via et ændringsbudget (hvis det er under gennemførelsen). Både ændringsskrivelser og ændringsbudgetter følger de samme procedureregler som det generelle budget.

Tidslinje for EU-budgettet

EU's budgetindtægter og -udgifter

Hvordan EU's årsbudget udarbejdes