Skip to main content
European Committee of the Regions - Logo

Přehled

  • Úloha: Poradní instituce zastupující regionální a místní samosprávné celky v Evropské unii
  • Předseda: Apostolos Tzitzikostas
  • Rok zřízení: 1994
  • Sídlo: Brusel (Belgie)
  • Internetové stránky: Evropský výbor regionů

Evropský výbor regionů je poradní instituce složená ze zástupců zvolených na místní a regionální úrovni pocházejících ze všech 27 členských států. Ti se jeho prostřednictvím mohou vyjadřovat k právním předpisům EU, které mají přímý dopad na regiony a města.

Co Evropský výbor regionů dělá?

Evropský výbor regionů poskytuje regionům a městům možnost vyjádřit se k návrhům právních předpisů EU a zajistit, aby byly respektovány postoje a potřeby místních a regionálních orgánů.

  • Evropská komise, Rada EU a Evropský parlament musejí Evropský výbor regionů konzultovat, pokud předkládají návrh právního předpisu v oblasti, která se týká místních a regionálních samospráv. Jedná se zejména o zdravotnictví, školství, zaměstnanost, sociální politiku, hospodářskou a sociální soudržnost, dopravu, energetiku, změnu klimatu.
  • Pokud tak neučiní, může se Evropský výbor regionů obrátit na Soudní dvůr.
  • Jakmile Výbor obdrží návrh právního předpisu, připraví a přijme stanovisko, které zašle příslušným orgánům EU.
  • Evropský výbor regionů také vydává stanoviska z vlastní iniciativy.

Složení

Členy Evropského výboru regionů jsou volenízástupci, kteří působí v místních nebo regionálních orgánech. Každá země nominuje členy podle vlastního uvážení. Ti jsou pak Radou EU jmenováni na pětileté funkční období s možností opětovného zvolení. Počet členů za každou zemi závisí na tom, kolik má daná země obyvatel.

Členové z jedné země tvoří národní delegaci, jejíž složení odráží politické, zeměpisné a regionální a místní rozložení v daném státě.

Každý z členů se může také rozhodnout, že se připojí k některému z politických uskupení ve Výboru. V současné době je zde šest politických skupin zastupujících různé politické směry: Evropská lidová strana (PPE), Strana evropských socialistů (SES), skupina Renew Europe, Evropská aliance (EA), skupina Evropských konzervativců a reformistů (ECR) a Zelení. Členové Výboru však do žádného politického uskupení vstoupit nemusí a mohou zůstat nezařazení.

Evropský výbor regionů volí ze svého středu předsedu, který se ujímá své funkce na dva a půl roku.

Činnost Evropského výboru regionů

Evropský výbor regionů vybírá z řad svých členů zpravodaje, který konzultuje zúčastněné strany a připravuje stanovisko. Text stanoviska se projednává a schvaluje v komisi Výboru, která má danou oblast na starosti. Stanovisko je poté na plenárním zasedání předloženo všem členům, kteří hlasují o jeho změnách a o přijetí. Nakonec je stanovisko sděleno všem příslušným orgánům EU.

Ročně se koná až 6 plenárních zasedání, na nichž se přijímají stanoviska k 50 až 80 legislativním návrhům EU.

Evropský výbor regionů a vy

Evropský výbor regionů podporuje zapojení všech složek společnosti, od orgánů regionální a místní samosprávy po jednotlivce. Regionální a místní orgány, sdružení, nevládní organizace, odborníci a akademická obec se mohou účastnit online průzkumů, konzultací a akcí. Všechny regiony s politickými pravomocemi mohou usilovat o získání ceny Evropský podnikatelsky zaměřený region. Dále existuje soutěž disertačních prací, která je určena pro akademické pracovníky.

Evropský výbor regionů vytvořil několik sítí, díky nimž si mohou regiony a města EU vyměňovat osvědčené postupy, spolupracovat a přispívat k evropské diskusi na témata týkající se např. hospodářského růstu a zaměstnanosti, boje proti změně klimatu, přeshraniční spolupráce, rozvoje a subsidiarity.

Evropský výbor regionů zastupuje 1 milion místních a regionálních politiků Evropské unie. Zvláštní pozornost věnuje zapojení mladých politiků – v rámci programu YEP (Young Elected Politicians) je zve na plenární zasedání VR nebo například na evropský summit regionů a měst.

Viz také

Kdo je kdo

Stanoviska a publikace

Pracovní příležitosti

Evropa v našem kraji

Kontakt

Evropský výbor regionů

Internetové stránky
Telefonní číslo
+32 2 282 22 11
Číslo faxu
+32 2 282 23 25
Poštovní adresa
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgie
Sociální média