Skip to main content
European Court of Justice - Logo

Pregled

Sud Europske unije tumači pravo EU-a kako bi se osigurala njegova ujednačena primjena u svim državama članicama EU-a te rješava pravne sporove između nacionalnih vlada i institucija EU-a.

Uz to, u određenim se okolnostima pojedinci, poduzeća ili organizacije mogu obratiti Sudu kako bi pokrenuli postupak protiv neke od institucija EU-a ako smatraju da je povrijedila njihova prava.

Što radi Sud EU-a?

Sud donosi odluke u postupcima koji su pokrenuti pred njime. Pet najčešćih vrsta postupaka odnosi se na:

 • tumačenje prava (prethodne odluke) – nacionalni sudovi zemalja EU-a dužni su osigurati pravilnu primjenu prava EU-a, ali sudovi u različitim zemljama mogu ga različito tumačiti. Ako nacionalni sud ima nedoumice povezane s tumačenjem ili valjanošću prava EU-a, može se obratiti Sudu za pojašnjenje. Na isti način može utvrditi je li nacionalni zakon ili praksa usklađen s pravom EU-a.
 • provedbu prava (postupci zbog povrede) – ti se postupci pokreću protiv nacionalnih vlada ako ne djeluju u skladu s pravom EU-a. Mogu ih pokrenuti Europska komisija ili druga zemlja EU-a. Utvrdi li se da je određena država članica pogriješila, ona mora odmah poduzeti mjere da ispravi pogrešku, u protivnom se može pokrenuti drugi postupak, u kojem se toj državi može izreći novčana kazna.
 • poništenje pravnih akata EU-a (postupci za poništenje) – ako se smatra da se određenim aktom EU-a krše ugovori o EU-u ili temeljna prava, vlada države članice EU-a, Vijeće EU-a, Europska komisija ili (u nekim slučajevima) Europski parlament od Suda mogu zatražiti da poništi taj akt.
  I privatne osobe mogu od Suda zatražiti da poništi određeni akt EU-a koji se izravno odnosi na njih.
 • osiguravanje djelovanja EU-a (tužbe zbog propusta) – Parlament, Vijeće i Komisija dužni su donositi odluke u određenim okolnostima. Ako to ne učine, vlade država članica EU-a, druge institucije EU-a ili (uz određene uvjete) pojedinci ili poduzeća mogu se obratiti Sudu.
 • kažnjavanje institucija EU-a (postupci za naknadu štete) – svi pojedinci ili poduzeća koji su oštećeni zbog djelovanja EU-a ili njegova osoblja ili njihova propusta da djeluju mogu pokrenuti postupak protiv njih pred Sudom.

Sastav

Sud EU-a čine dva suda:

 • Sud – rješava zahtjeve za prethodne odluke koje podnose nacionalni sudovi, određene postupke za poništenje i žalbe.
 • Opći sud – donosi odluke u postupcima za poništenje koje su pokrenuli pojedinci, poduzeća i, u nekim slučajevima, vlade država članica EU-a. To u praksi znači da se ovaj sud uglavnom bavi predmetima povezanima sa zakonodavstvom o tržišnom natjecanju, državnom potporom, trgovinom, poljoprivredom i žigovima.

Svakog suca i nezavisnog odvjetnika zajedno imenuju nacionalne vlade na šestogodišnji mandat, koji se može obnoviti. Za svaki sud suci izabiru predsjednika na trogodišnji mandat, koji se može obnoviti.

Kako funkcionira Sud EU-a?

Na Sudu se za svaki postupak dodjeljuje jedan sudac („sudac-izvjestitelj”) i jedan nezavisni odvjetnik. Postupci se provode u dvije faze:

 • Pisana faza
  • Stranke u postupku podnose pisana očitovanja Sudu, a očitovanja mogu podnijeti i nacionalna tijela i institucije EU-a, a ponekad i privatne osobe.
  • Sudac-izvjestitelj sastavlja sažetak tih očitovanja o kojem tada raspravlja glavna skupština Suda, koja odlučuje:
   • koliko će sudaca sudjelovati u postupku: tri, pet ili 15 sudaca (cijeli Sud), ovisno o važnosti i složenosti predmeta. Većinu predmeta razmatra pet sudaca, a Sud u punom sastavu vrlo rijetko sudi u predmetu.
   • treba li se održati rasprava (usmena faza) i je li potrebno službeno mišljenje nezavisnog odvjetnika.
 • Usmena fazajavna rasprava
  • Odvjetnici obiju strana predstavljaju predmet sucima i nezavisnom odvjetniku, koji ih mogu ispitivati.
  • Odluči li Sud da je potrebno mišljenje nezavisnog odvjetnika, on ga podnosi nekoliko tjedana nakon rasprave.
  • Nakon toga suci raspravljaju o predmetu i donose presudu.
 • Postupak pred Općim sudom sličan je, ali većinu predmeta razmatraju tri suca, bez nezavisnih odvjetnika.

Sud EU-a i vi

Ako kao privatna osoba ili poduzeće smatrate da ste pretrpjeli štetu zbog djelovanja neke institucije EU-a ili njezina osoblja ili njihova propusta da djeluju, protiv njih možete pokrenuti postupak pred Sudom, na jedan od dva načina:

 • neizravno, pred nacionalnim sudovima (koji mogu uputiti predmet Sudu EU-a)
 • izravno pred Općim sudom ako ste izravno i pojedinačno oštećeni određenom odlukom institucije EU-a.

Smatrate li da su tijela u bilo kojoj državi prekršila pravo EU-a, morate se pridržavati službenog postupka podnošenja pritužbe.

Više o vašim zakonskim pravima

Vidi također

Tko je tko

Najnovije presude i mišljenja

Sudska praksa

Publikacije

Posjetite Sud

Poslovi

Kontakt

Sud Europske unije

Internetska stranica
Broj telefona
+352 4303 1
Broj telefaksa
+352 4303 2600
Poštanska adresa
Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, 2925 Luxembourg, Luksemburg
Društvene mreže