Skip to main content
European Court of Auditors - Logo

Ülevaade

 • Roll: jälgida, et ELi rahalisi vahendeid kogutakse ja kasutatakse eesmärgipäraselt, ning aidata tõhustada ELi finantsjuhtimist.
 • President: Tony Murphy
 • Liikmed: üks igast ELi riigist
 • Asutamisaasta: 1977
 • Asukoht: Luxembourg
 • VeebisaitEuroopa Kontrollikoda

Euroopa Kontrollikoda kui ELi sõltumatu välisaudiitor kaitseb ELi maksumaksjate huve. Tal ei ole seadusandlikke volitusi, kuid ta tegutseb selle nimel, et muuta ELi eelarve haldamine Euroopa Komisjoni poolt tõhusamaks, ning koostab ELi eelarvet käsitlevaid aruandeid.

Millega kontrollikoda tegeleb?

 • Auditeerib ELi tulusid ja kulusid, et kontrollida, kas ELi vahendeid kogutakse ja kasutatakse kulutõhusalt ning vastutustundlikult.
 • Kontrollib isikuid ja organisatsioone, kes kasutavad ELi rahalisi vahendeid, korraldades sealhulgas kohapealseid kontrolle ELi institutsioonides (eelkõige komisjonis), liikmesriikides ja ELilt abi saavates riikides.
 • Sisestab järeldused ja soovitused asjaomastesse auditiaruannetesse, mille ta esitab Euroopa Komisjonile ja liikmesriikidele.
 • Teavitab kahtlustatavast pettusest, korruptsioonist või muust ebaseaduslikust tegevusestEuroopa Pettustevastast Ametit (OLAF).
 • Koostab aastaaruandeEuroopa Parlamendile ja ELi Nõukogule. Parlament uurib seda enne, kui otsustab, kas kiita komisjoni tegevus eelarve rakendamisel heaks või mitte.
 • Esitab eksperdiarvamuse ELi poliitikakujundajatele selle kohta, kuidas ELi vahendeid paremini hallata ning suurendada vastutust kodanike ees.

Avaldab ka arvamusi ELi finantsjuhtimist mõjutavate õigusaktide eelnõude kohta ning seisukohti, ülevaateid ja üksikväljaandeid ELi rahandust käsitlevate küsimuste kohta.

Kontrollikoda peab tõhususe huvides olema sõltumatu institutsioonidest ja asutustest, mida ta kontrollib. Selle tagamiseks võib ta vabalt otsustada,

 • mida ta kontrollib;
 • kuidas ta seda teeb;
 • kuidas ja millal ta tulemused esitab.

Kontrollikoja töö keskendub peamiselt Euroopa Komisjonile, mis on peamine ELi eelarve täitmise eest vastutav asutus. Samuti teeb ta tihedat koostööd riikide ametiasutustega, kuna komisjon haldab suuremat osa (ligikaudu 80%) ELi rahalistest vahenditest nendega ühiselt.

Koosseis

Kontrollikoja liikmed määrab 6 aastaks ametisse nõukogu, pärast seda, kui ta on konsulteerinud Euroopa Parlamendiga. Liikmete ametiaega võib pikendada. Liikmed valivad endi seast presidendi, kelle ametiaeg kestab kolm aastat (ka presidendi ametiaega võib pikendada).

Kuidas Euroopa Kontrollikoda toimib?

Ta teostab 3 liiki kontrolle:

 • Finantsaudit – kontrollitakse, kas arvepidamine kajastab õigesti finantsolukorda, tulemusi ja rahavooge aasta jooksul.
 • Vastavusaudit – kontrollitakse, kas finantstehingud vastavad eeskirjadele.
 • Tulemusaudit – kontrollitakse, kas ELi vahenditega on saavutatud vajalik eesmärk võimalikult väikeste vahenditega majanduslikult kõige tõhusamal moel.

Kontrollikoda koosneb auditeerimisrühmadest. Need koostavad aruandeid ja arvamusi, mille liikmed heaks kiidavad ning mille käigus need dokumendid ametlikuks saavad.

Kontrollikoda ja teie

Praktika kontrollikojas

Kontrollikoda annab iga kahe aasta järel välja teaduspreemia avaliku sektori auditit käsitlevale uurimustööle. Te võite sellele kandideerida.

Juurdepääs dokumentidele

Juurdepääs teabele

Kontrollikoja koosolekute ajakava

Vaata ka...

Euroopa Kontrollikoda – juhtimine

Kes on kes?

ELi finantsplaneerimine ja eelarve

Auditeerimismeetodid

Auditiaruanded ja arvamused

Euroopa Kontrollikoja raamatukogu

Külastage kontrollikoda

Töökohad

Kontaktandmed

Nimi
Euroopa Kontrollikoda
Veebisait
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/ecadefault.aspx
Telefoninumber
+352 4398 1
Faksinumber
+352 4393 42
Postiaadress
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luksemburg
Sotsiaalmeedia