Přejít na hlavní obsah

Přehled

Hlavní město: Kodaň

Úřední jazyk EU: dánština

Členská země EU: od 1. ledna 1973

Měna: dánská koruna (DKK). Dánsko si vyjednalo ohledně eura výjimku a nemá tudíž povinnost společnou měnu zavést.

Schengenský prostor: Dánsko je součástí schengenského prostoru od 25. března 2001.

Číselné údajerozloha – obyvatelstvo – HDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Dánsko je konstituční monarchií se zastupitelským parlamentním systémem. V čele vlády stojí ministerský předseda. Panovník má jako hlava státu formálně v rukou výkonnou moc, ale jeho role je pouze reprezentativní a ceremoniální. K Dánskému království rovněž patří dvě autonomní země v Atlantském oceánu, které však nejsou součástí Evropské unie: Faerské ostrovy a Grónsko.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími dánského hospodářství byly v roce 2020 veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (21,5 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (19,3 %) a průmysl (18,2 %).

Do zemí EU směřuje 52 % dánského vývozu (14 % do Německa a 9 % do Švédska). Co se týče zemí mimo EU, směřuje 11 % dánského vývozu do Spojených států a 6 % do Norska.

Pokud jde o dovoz, 69 % pochází z členských států EU (22 % z Německa, 13 % ze Švédska a 9 % z Nizozemska), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 8 % dovozu z Číny a 4 % z Norska.

Dánsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 14 poslanců z Dánska. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Dánsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci dánské vlády (vždy podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky, těmto jednáním předsedají a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období dánského předsednictví:

červenec–prosinec 1973 | leden–červen 1978 | červenec–prosinec 1982 | červenec–prosinec 1987 | leden–červen 1993 | červenec–prosinec 2002 | leden–červen 2012

Předsednictví Rady EU

Aktuální předsednictví v Radě EU

Evropská komise

Jako členku Evropské komise Dánsko nominovalo Margrethe Vestagerovou, která zastává funkci výkonné místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – tzv. zastoupení.

Zastoupení Evropské komise v Dánsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Dánsko 9 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů zasedají místní a regionální zástupci každé členské země. Dánsko zde má 9 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při Evropské unii

Dánsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby dánské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Dánsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Číselné údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Dánsku za finančního přispění EU

Příspěvek Dánska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Dánsko čerpá finanční prostředky EU