Skip to main content

Prehľad

Hlavné mesto: Tallinn

Úradné jazyky EÚ: estónčina

Členská krajina EÚ: od 1. mája 2004

Mena: euro. Členská krajina eurozóny od 1. januára 2011

Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 21. decembra 2007

Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Estónsko je parlamentná republika. Predsedu vlády – premiéra navrhuje prezident a schvaľuje parlament. Premiér zodpovedá za výkonnú moc, ktorá je zverená vláde. Hlavou štátu je prezident volený parlamentom alebo volebným kolégiom na 5 rokov. Parlament má 101 členov, ktorí sú volení raz za 4 roky. Krajina pozostáva z 15 okresov a zo 79 obcí.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Estónska v roku 2018 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (21,1 %), priemysel (20,8 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (15,6 %).

Obchod v rámci EÚ predstavuje 68 % vývozu Estónska (Fínsko 16 %, Švédsko 11 % a Lotyšsko 10 %), zatiaľ čo v rámci obchodu s krajinami mimo EÚ sa po 6 % vyváža do Spojených štátov a do Ruska.

Pokiaľ ide o dovoz, 77 % pochádza z členských štátov EÚ (z Fínska 13 %, Nemecka 10 % a Litvy 9 %). Z krajín mimo EÚ 9 % dovozu pochádza z Ruska a 4 % z Číny.

Estónsko v EÚ

Európsky parlament

Estónsko má v Európskom parlamente 7 poslancov. Poslanci EP za Estónsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Estónsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia estónskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Estónska:

júl až december 2017

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Estónskou komisárkou v Európskej komisii je Kadri Simsonová, ktorá je zodpovedná za energetiku.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Estónsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Estónsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore6 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Estónsko má v Európskom výbore regiónov 6 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Estónsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Estónska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Estónsko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku.

Údaje za Estónsko za rok 2018:

  • Celkové výdavky EÚ v Estónsku – 0,759 mld. EUR
    (čo zodpovedá 3,03 % estónskeho hospodárstva)
  • Celkový príspevok do rozpočtu EÚ – 0,210 mld. EUR
    (čo zodpovedá 0,84 % estónskeho hospodárstva)

Ďalšie údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Estónsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Estónska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Estónsko využíva finančné prostriedky EÚ.