Skip to main content

Prehľad

Hlavné mesto: Tallinn

Úradné jazyky EÚ: estónčina

Členská krajina EÚ: od 1. mája 2004

Mena: euro. Členská krajina eurozóny od 1. januára 2011.

Schengenský priestor: Členská krajina schengenského priestoru od 21. decembra 2007

Údajezemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Estónsko je parlamentná republika. Predsedu vlády – premiéra – navrhuje prezident a schvaľuje parlament. Premiér zodpovedá za výkonnú moc, ktorá je zverená vláde. Hlavou štátu je prezident volený parlamentom alebo volebným kolégiom na 5 rokov. Parlament má 101 členov, ktorí sú volení raz za 4 roky. Krajina pozostáva z 15 okresov a zo 79 obcí.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Estónska v roku 2020 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (20,5 %), priemysel (19,2 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (16,7 %).

Do krajín EÚ smeruje 66 % estónskeho vývozu (do Fínska 16 %, Švédska 10 % a do Lotyšska 9 %). Pokiaľ ide o krajiny mimo EÚ, 8 % estónskeho vývozu smeruje do Spojených štátov amerických a 6 % do Ruska.

Pokiaľ ide o dovoz, 75 % pochádza z členských štátov EÚ (z Fínska 13 %, Nemecka 10 % a z Litvy 9 %). Z krajín mimo EÚ 8 % dovozu pochádza z Ruska a 5 % z Číny.

 

Estónsko v EÚ

Európsky parlament

Estónsko má v Európskom parlamente 7 poslancov. Poslanci EP za Estónsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Estónsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia estónskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Estónska:

júl až december 2017

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Estónskou komisárkou v Európskej komisii je Kadri Simsonová, ktorá je zodpovedná za energetiku.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Estónsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Estónsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore6 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Estónsko má v Európskom výbore regiónov6 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Estónsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Estónska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Estónsko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku. 

Údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Estónsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Estónska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Estónsko využíva finančné prostriedky EÚ.