Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Prehľad

Hlavné mesto: Luxemburg

Úradné jazyky EÚ: francúzština, nemčina

Členská krajina EÚ: od 1. januára 1958

Mena: euro; členská krajina eurozóny od 1. januára 1999

Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 26. marca 1995

Údajezemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Luxemburské veľkovojvodstvo je parlamentná konštitučná monarchia (veľkovojvodstvo) s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – veľkovojvodom, ktorý má len formálne právomoci. Vláda má výkonnú moc. Všeobecné voľby sa konajú každých 5 rokov. Do jednokomorového zákonodarného orgánu, poslaneckej snemovne, je volených 60 poslancov. Krajina je rozdelená na 4 volebné regióny, 12 správnych kantónov a 105 komún, z ktorých 12 má štatút mesta, pričom najväčšou z nich je mesto Luxemburg. Luxemburg je spolu s Bruselom a Štrasburgom jedným z troch oficiálnych sídel európskych inštitúcií. V Luxembursku existujú tri úradné jazyky: francúzština, nemčina a luxemburčina. Prvé dva sú úradné jazyky EÚ.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Luxemburska v roku 2020 boli finančné a poisťovacie činnosti (25,1 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (14,9 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (17,5 %).

Do krajín EÚ smeruje 80 % luxemburského vývozu (Nemecko 28 %, Francúzsko 16 % a Belgicko 12 %). Pokiaľ ide o krajiny mimo EÚ, 3 % smerujú do Spojených štátov a Spojeného kráľovstva.

Pokiaľ ide o dovoz, 89 % pochádza z členských štátov EÚ (z Belgicka 34 %, Nemecka 27 % a Francúzska 11 %). Z krajín mimo EÚ pochádza 3 % dovozu zo Spojených štátov a 2 % z Japonska.

Luxembursko v EÚ

Európsky parlament

Luxembursko má v Európskom parlamente 6 poslancov. Poslanci EP za Luxembursko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Luxembursku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia luxemburskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Luxemburska:

január až jún 1960 | január až jún 1963 | január až jún 1966 | január až jún 1969 | január až jún 1972 | január až jún 1976 | júl až december 1980 | júl až december 1985 | január až jún 1991 | júl až december 1997 | január až jún 2005 | júl až december 2015

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Luxemburským komisárom v Európskej komisii je Nicolas Schmit, ktorý je zodpovedný za pracovné miesta a sociálne práva.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Luxembursku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Luxembursko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore5 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Luxembursko má v Európskom výbore regiónov 5 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Luxembursko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Luxemburska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Luxembursko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku. 

Ďalšie údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Luxembursku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Luxemburska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Luxembursko využíva finančné prostriedky EÚ.