Skip to main content

Fakta och siffror om ekonomin i EU

Hur stor är EU:s ekonomi?

EU är en gemensam inre marknad som består av 27 länder.

År 2019, då Storbritannien fortfarande var medlem i EU, uppgick värdet på alla varor och tjänster som produceras (EU:s bruttonationalprodukt, BNP) till 16,4 biljoner euro.

Handel

EU står för ungefär 15 % av varuhandeln i världen. EU, Kina och USA är de tre största globala aktörerna inom världshandeln.

Källa: Eurostat

 

År 2019 stod EU för 4 071 miljarder euro av den totala världshandeln. Handeln inom EU värderades till 3 061 miljarder euro samma år.

Läs mer om handeln inom EU

Sysselsättning och jämställdhet

Sysselsättningsgraden är andelen förvärvsarbetande i arbetsför ålder.

Källa: Eurostat

 

Arbetslösheten är andelen arbetslösa personer i förhållande till den totala arbetskraften. Både arbetslösheten och arbetskraftens storlek är viktiga indikatorer som används för att analysera utvecklingen på arbetsmarknaden.

Källa: Eurostat

 

Den ojusterade löneskillnaden mellan könen är skillnaden mellan manliga och kvinnliga anställdas genomsnittliga bruttotimlön. Den uttrycks som en procentandel av manliga anställdas genomsnittliga bruttotimlön och baseras på alla anställda som arbetar på företag med minst 10 anställda.

Källa: Eurostat