Gå direkt till innehållet

Fakta och siffror om ekonomin i EU

Hur stor är EU:s ekonomi?

EU är en gemensam inre marknad som består av 27 länder.

År 2021 uppgick värdet på alla varor och tjänster som produceras (EU:s bruttonationalprodukt, BNP) till 14,5 biljoner euro.

Handel

De 27 EU-länderna står för ungefär 14 % av varuhandeln i världen. EU, Kina och USA är de tre största globala aktörerna inom världshandeln.

 

Källa: Eurostat

 

 År 2021 stod EU för 4 300 miljarder euro av den totala världshandeln. Handeln inom EU värderades till 6 786 miljarder euro samma år.

Läs mer om handeln inom EU

Sysselsättning och jämställdhet

Sysselsättningsgraden är andelen förvärvsarbetande i arbetsför ålder.

 

Källa: Eurostat

 

Arbetslösheten är andelen arbetslösa personer i förhållande till den totala arbetskraften. Både arbetslösheten och arbetskraftens storlek är viktiga indikatorer som används för att analysera utvecklingen på arbetsmarknaden.

Källa: Eurostat

 

Den ojusterade löneskillnaden mellan könen är skillnaden mellan manliga och kvinnliga anställdas genomsnittliga bruttotimlön. Den uttrycks som en procentandel av manliga anställdas genomsnittliga bruttotimlön och baseras på alla anställda som arbetar på företag med minst 10 anställda.

Källa: Eurostat