Przejdź do treści głównej

Gospodarka Unii Europejskiej – fakty i liczby

Jak duża jest gospodarka UE?

Unia Europejska to jednolity rynek współtworzony przez 27 krajów.

W 2021 r. wartość wszystkich towarów i usług wyprodukowanych w UE (produkt krajowy brutto – PKB) wynosiła 14,5 bln euro.

Handel

W UE-27 ma miejsce około 14 proc. światowego handlu towarami. UE, Chiny i Stany Zjednoczone to trzej najwięksi światowi gracze na arenie handlu międzynarodowego.

 

Źródło: Eurostat

 

 W 2021 r. udział UE w łącznym handlu światowym odpowiadał kwocie 4 300 mld euro. Handel wewnątrzunijny w 2021 r. wyceniono na 6 786 mld euro.

Więcej informacji na temat handlu wewnątrzunijnego

Zatrudnienie a równość szans

Wskaźnik zatrudnienia to odsetek ludności w wieku produkcyjnym, która ma zatrudnienie.

 

Źródło: Eurostat

 

Stopa bezrobocia to liczba osób nieaktywnych zawodowo wyrażona jako odsetek wszystkich osób aktywnych zawodowo. Zarówno stopa bezrobocia, jak i liczebność ludności aktywnej zawodowo to podstawowe wskaźniki tendencji na rynku pracy.

Źródło: Eurostat

 

Nieskorygowana luka płacowa między kobietami a mężczyznami to różnica między średnim wynagrodzeniem brutto za godzinę pracy pracowników płci męskiej i żeńskiej. Jest wyrażona jako odsetek średniego wynagrodzenia brutto za godzinę pracy pracowników płci męskiej. Jest wyliczana przy uwzględnieniu wszystkich pracowników pracujących w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 10 pracowników.

Źródło: Eurostat