Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Основни постижения на Европейския съюз и осезаеми ползи

Основни постижения

От 1957 г. насам Европейският съюз е постигнал забележителни неща за своите граждани и за света:

 • мирен континент
 • свобода за гражданите да живеят, учат или работят навсякъде в ЕС
 • най-големия единен пазар в света
 • подкрепа и помощ за развитие за милиони хора по света

Мир и стабилност

 

Благодарение на ЕС в Европа повече от половин век царят мир, стабилност и благоденствие. ЕС също така играе важна роля в дипломацията и работи за популяризирането на тези ползи — както и на демокрацията, основните свободи и върховенството на закона — в целия свят.

70 години траен мир

70 години на траен мир

 

Единен пазар

Основният икономически двигател на ЕС е единният пазар. Той дава възможност за свободно движение на повечето стоки, услуги, пари и хора в по-голямата част от континента.

Със сигурност сега е много по-лесно да се движим в Европа — всички граждани на ЕС имат право да учат, работят или да се пенсионират навсякъде в Съюза. Като гражданин на ЕС, за целите на заетостта, социалната сигурност и данъчното облагане, всяка страна от ЕС трябва да ви третира по същия начин като собствените си граждани.

 • Евро– използва се от над 340 млн. граждани на ЕС, като благодарение на него бяха премахнати рискът от валутни колебания и разходите за обмен на валута и бе укрепен единният пазар, а това е от полза за всички нас.https://data.ec.europa.eu/ewp/19f24c27-7df3-4b6c-8400-3f42ce17dc5d
 • Телефонни и цифрови услуги – можете да използвате своите телефонни и онлайн услуги без допълнителни разходи навсякъде в ЕС благодарение на премахването на правилата за роуминга.

Права и защита на гражданите

Договорът за Европейския съюз предоставя на гражданите на ЕС и на законно пребиваващите в Съюза широк набор от въведени в правото на ЕС права в различни области.

Харта на основните права

В Хартата са събрани всички лични, граждански, политически, икономически и социални права, от които се ползват хората в рамките на ЕС.

Харта на основните права на ЕС

Трудови права

Всеки работник в ЕС се ползва с определени минимални права по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, равните възможности, закрилата срещу всички форми на дискриминация, както и трудовото законодателство.

Цифрови права

ЕС заема твърда позиция за защита на индивидуалните права и личната информация в своите закони за защита на данните и неприкосновеност на личния живот, за да се гарантира, че всички ние имаме по-голям контрол върху личните си данни.

Права на потребителите

Потребителите в ЕС могат да се чувстват в безопасност, тъй като знаят, че ще получат парите си обратно, ако върнат нежелани продукти, и че средствата им ще бъдат възстановени, ако при пътуване се стигне до закъснения или анулирания, които могат да бъдат избегнати.

Стандартите, на които трябва да отговарят продаваните в ЕС стоки, са сред най-строгите в света, както по отношение на качеството, така и на безопасността.

Права на купувачите

Бизнес, растеж и търговия

Европейският съюз е най-големият търговски блок в света. Той е най-големият в света износител на промишлени стоки и услуги и най-големият експортен пазар за повече от 100 държави.

Свободната търговия между неговите членове е един от основните принципи на ЕС. Това е възможно благодарение на единния пазар. ЕС също така подкрепя либерализирането на световната търговия.

Бизнес

Като гражданин на ЕС вие сте защитен от отрицателните последици от глобализацията благодарение на подкрепата на Съюза за малките предприятия и правилата, гарантиращи, че големите предприятия плащат дължимите данъци. ЕС може също така да ви помогне, ако сте третиран несправедливо като собственик на предприятие.

Успешни програми на ЕС като „Еразъм+“ могат да ви помогнат да се обучавате, за да постигнете оптимална реализация в професията си.

Търговия

ЕС има силна позиция в световната търговия, тъй като действа единно от името на всички свои държави членки.

Съюзът има водеща позиция в световната търговия. Благодарение на откритостта на нашия търговски режим ЕС е най-големият участник в световната търговия и остава надежден бизнес партньор.

С това споразумение, подписано през 2018 г., се улеснява засилването на износа на предприятия от ЕС в Сингапур, помага се за защитата на правата на хората на работното място и на околната среда и се отварят пазарите на Сингапур за дружества от ЕС за услуги и държавни поръчки.

Качество на храните и стандарти за опазване на околната среда

Тъй като страните от ЕС си сътрудничат тясно, нашите храни и околна среда отговарят на едни от най-високите стандарти за качество в света.

Храни

Защитата на здравето е целта на всички закони и стандарти на ЕС в селскостопанския и хранителния сектор. Значително по обем законодателство на равнище ЕС обхваща цялата верига на производство и преработка на храни в рамките на Съюза, както и внасяните и изнасяните стоки.

Околна среда

ЕС е разработил едни от най-строгите стандарти за опазване на околната среда в света. Целта на политиката на ЕС е да бъдат сведени до минимум рисковете за климата, здравето и биологичното разнообразие.

Възобновяема енергия/енергиен преход (Директива за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници от 2018 г.)

Международна дипломация и развитие

Когато страните от ЕС действат заедно, те имат много по-голяма тежест на световната сцена, отколкото 27 държави с различна големина, действащи поотделно. Взети заедно, институциите на ЕС и правителствата на страните членки са водещият световен донор на помощи за развитие, като те работят съвместно в областта на насърчаването на доброто управление, борбата с глада и опазването на природните ресурси.

Дипломация и сигурност

Със своята политическа, практическа и икономическа подкрепа ЕС играе решаваща роля за укрепването на мира в Западните Балкани след войните в бивша Югославия. Пример за това е диалогът между Сърбия и Косово с посредничеството на ЕС, довел до сключването на историческо споразумение през април 2013 г., което понастоящем се изпълнява с подкрепата на ЕС.

Права на човека

ЕС също така е разработил насоки за политиката относно правата на човека, които обхващат области като смъртното наказание, изтезанията и свободата на изразяване онлайн и офлайн. С Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) се подобрява зачитането на правата на човека и основните свободи в страните и регионите, в които те са изложени на най-голям риск.

Хуманитарна помощ

В случай на големи бедствия или при извънредни хуманитарни ситуации ЕС предоставя помощ на страни и народи както в Европа, така и извън нейните предели. ЕС и неговите страни членки заедно са най-големият донор на хуманитарна помощ в света. Всяка година ЕС предоставя храна, подслон, защита, здравни грижи и чиста вода на над 120 милиона жертви на бедствия и конфликти в повече от 80 държави.

Помощ, развитие и дипломация в действие

ЕС си сътрудничи с правителства в 150 развиващи се държави, както и с организации на гражданското общество и международни организации.

Например в Хаити ЕС предоставя редица различни форми на помощ и помощ за развитие, за да помогне на страната да изгради устойчивост, да преодолее структурните слабости и да предостави краткосрочно подпомагане на най-уязвимите. От 1994 г. досега ЕС е предоставил над 419 млн. евро хуманитарна помощ на Хаити с цел:

 • предоставяне на достъп до животоспасяващи здравни услуги
 • осигуряване на спешен подслон в лагери и приемни семейства
 • предоставяне на достъп до чиста вода и санитарни съоръжения
 • разпределяне на храна
 • предотвратяване на увеличаването на недохранването и епидемиите и на избухването на граждански размирици
 • намаляване на уязвимостта в лагерите
 • създаване на системи за ранно предупреждение и укрепване на убежищата и инфраструктурата срещу чести урагани, наводнения и други природни бедствия.

Помощ за развитие от ЕС за Хаити