Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Μια ενιαία εσωτερική αγορά χωρίς σύνορα

Στόχος της ΕΕ είναι να δίνεται στους πολίτες της ΕΕ η δυνατότητα να σπουδάζουν, να ζουν, να κάνουν αγορές, να εργάζονται και να συνταξιοδοτούνται σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ επιθυμούν, καθώς και να προμηθεύονται προϊόντα από όλη την Ευρώπη. Για τον σκοπό αυτό, εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων στην ενιαία εσωτερική αγορά της ΕΕ. Με την άρση των τεχνικών, νομικών και γραφειοκρατικών εμποδίων, η ΕΕ παρέχει επίσης στους πολίτες τη δυνατότητα να ασχολούνται ελεύθερα με το εμπόριο και τις επιχειρήσεις.

Η ΕΕ δημιουργεί επίσης μια ένωση κεφαλαιαγορών, με στόχο να διευκολύνονται οι μικρές επιχειρήσεις στην άντληση κεφαλαίων και να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερος τόπος επενδύσεων. Η ψηφιακή ενιαία αγορά θα συμβάλει, επίσης, στην προσαρμογή των ελευθεριών της ενιαίας αγοράς της ΕΕ στην ψηφιακή εποχή, μέσω της θέσπισης πανευρωπαϊκών κανόνων για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την προστασία των δεδομένων.

Ωστόσο, εξακολουθούν να παραμένουν ορισμένοι φραγμοί εντός της ενιαίας αγοράς και η ΕΕ επιδιώκει να εναρμονίσει περαιτέρω:

  • τα κατακερματισμένα εθνικά φορολογικά συστήματα
  • τις χωριστές εθνικές αγορές στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της ενέργειας και των μεταφορών
  • τους κανόνες, τα πρότυπα και τις πρακτικές για το ηλεκτρονικό εμπόριο, που διαφέρουν μεταξύ των χωρών της ΕΕ
  • τους περίπλοκους κανόνες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων